نویسنده = بابک کاشفی مهر
تعداد مقالات: 1
1. کوچینگ عملکرد کاری: مقاله مروری توصیفی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 183-189

10.22037/jrm.2016.1100264

مینا احمدی کهجوق؛ مهدی رصافیانی؛ سید علی حسینی؛ بابک کاشفی مهر؛ نازیلا اکبر فهیمی