نویسنده = فاطمه علیرضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت عصبی-عضلانی حین حرکت در آب

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 48-57

10.22037/jrm.2013.1100109

فاطمه علیرضایی؛ حیدر صادقی