نویسنده = ���������������� ��������
بررسی اثرات یک جلسه ورزش هوازی مداوم و منقطع بر فشار خون محیطی در جمعیت جوان سالم و کم تحرک

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 95-103

10.22037/jrm.2016.1100203

ویدا نیاپرست؛ صدیقه سادات نعیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان