نویسنده = مهرداد عنبریان
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر سرعت و شیب جاگینگ بر مقدار زاویه پشت پای افراد با پای چرخیده به خارج

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 94-106

10.22037/jrm.2016.1100215

حسین فرزانه؛ سعید ایل بیگی؛ مهرداد عنبریان