نویسنده = مینا اکبری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح سرمی TNFα کودکان چاق

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 102-109

10.22037/jrm.2017.1100347

علیرضا رمضانی؛ مینا اکبری