نویسنده = نسترن علیزاده نیا
تعداد مقالات: 3
1. اثر استفاده یک ماهه از عینک بر سیستم تطابقی و دید دوچشمی بیماران آنیزومتروپ و آیزوامتروپ

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 18-24

10.22037/jrm.2019.110764.1515

فرشته عزیزی؛ هاله کنگری؛ نسترن علیزاده نیا؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ محمد آقازاده امیری؛ محسن اخگری


2. بررسی مقایسه ای چارت چاپی و چارت دیجیتال در اندازه گیری دامنه تطابق چشم به روش PUSH UP

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 132-139

10.22037/jrm.2019.110998.1684

هاله کنگری؛ الهام قهرمانی؛ نسترن علیزاده نیا