نویسنده = فریبا محمدی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر سرعت راه رفتن و بار شناختی بر ثبات گام برداری در سالمندان

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 156-163

10.22037/jrm.2019.111801.2103

مسعود میرمعزی؛ مهدی نمازی زاده؛ حیدر صادقی؛ فریبا محمدی


2. عملکرد بهتر سیستم حسی- پیکری در کنترل پوسچر ورزشکاران نابینا نسبت به غیرورزشکاران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-187

10.22037/jrm.2019.111436.1992

فریبا محمدی؛ مهدی بیاتی؛ حامد عباسی؛ ناهید علافان