نویسنده = ���������� ������������ ��������
توسعه آزمون سریع گفتار در نویز فارسی و ساخت نسخه هایی با واژگان دارای واج های پرفرکانس در افراد هنجار: تعیین روایی و ارزیابی مقدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22037/sjrm.2023.117047.3103

عاطفه ابوالحسنی زراعتکار؛ جمیله فتاحی؛ امیرسالار جعفرپیشه؛ نریمان رهبر؛ الهام فقیه زاده؛ فهیمه حاجی ابوالحسن؛ مریم امیری جهرمی؛ فرزانه فتاحی