کلیدواژه‌ها = یونتوفورزیس
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر بخشی یونتوفروزیس آب لوله کشی با جریان مستقیم پیوسته و جریان مستقیم پالس دار بر پر عرق کردنی اولیه کف دست

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 122-131

فاطمه تاجیک؛ محسن روستایی؛ فریده دهقان منشادی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ حسین وطن پور