مقایسه اثر تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر حس عمقی، دقت حسی و درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حرکات اصلاحی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار بیومکانیک ورزشی، بخش علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن دچار اختلال در حس عمقی و دقت حسی می­باشند و این اختلالات با میزان درد این بیماران ارتباط دارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر حس عمقی، دقت حسی و درد بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی مزمن می­باشد.
مواد و روش­ ها
چهل و هشت بیمار مبتلا به کمردرد مکانیکی با استفاده از پرسش­نامه استوری انتخاب شدند و به طور تصادفی به چهار گروه تمرینات کنترل حرکتی (12 نفر)، تمرین در آب (12 نفر)، تمرینات ترکیبی (11 نفر) و گروه کنترل (13 نفر) تقسیم شدند. هر سه گروه تمرینی هشت هفته تمرین تعیین­شده را انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرینی انجام نداد. برای سنجش حس عمقی، دقت حسی و درد بیماران به ترتیب از گونیامتر، کالیپر و مقیاس آنالوگ بصری استفاده شد. برای مقایسه­های درون گروهی بین متغیرها از آزمون t زوجی و برای مقایسه­های بین گروهی متغیرها از آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه استفاده شد (05/0≥آلفا).
یافته­ ها
نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معناداری بین پیش­آزمون و پس­آزمون گروه­های تمرینی در مقایسه با گروه کنترل در متغیر درد (007/0=P)، حس عمقی (005/0=P) و دقت حسی (008/0=P) وجود دارد، اما بین سه گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه ­گیری
تمرین در آب، تمرینات کنترل حرکتی و تمرینات ترکیبی بر کاهش درد و افزایش حس عمقی و دقت حسی بیماران مبتلا به کمردرد مکانیکی اثرگذار بوده و هر سه روش تمرینی بر درمان کمردرد مزمن غیراختصاصی اثرگذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Effect of Motor Control and Water Exercise on Proprioception, Sensory Acuity, and Pain in Patients with Nonspecific Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Yasaman Asadi 1
 • Amir Letafatkar2 Letafatkar 2
 • Sadrodin Shojaedin 3
 • Ali Abbasi 2
 • fereshteh eftekhari 4
1 PhD Student of Corrective Exercise and Sport Injury, Faculty of Sport Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Corrective Exercise and Sport Biomechanic, Faculty of Sport Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Corrective Exercise and Sport Biomechanic, Faculty of Sport Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Sport biomechanics,Department of Sport sciences, School of Education and psychology, Shiraz University, Shiraz,Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Patients with chronic mechanical low back pain experience disorder in proprioception and sensory acuity and these disorders are associated with pain in these patients. The aim of the present study was to compare the effectiveness of motor control exercises, exercise in water, and combined exercises on proprioception, sensory acuity, and pain in patients with chronic mechanical low back pain.
Materials and Methods: In the current study, patients with mechanical low back pain were selected using Oswestry Questionnaire. They were randomly assigned into four groups of motor control exercises (n=12), exercise in water (n=12), combined exercises (n=11), and control group (n=13). All three exercise groups performed eight weeks of determined exercise but the control group did not perform any exercise. To assess proprioception, sensory acuity, and pain in the patients, goniometer, caliper, and the Visual Analog Scale were used, respectively. For intra-group comparison of pre-test and post-test variables, paired t-test was used, and for inter-group comparison of variables, ANOVA test was used (Alpha ≤ 0.05).
Results: The results of the present study showed a significant difference between the pre-test and post-test of exercise groups compared with those of the control group in the variables of pain (p=0.007), proprioception (p=0.005), and sensory acuity (p=0.008). However, no significant difference was found among the three groups.
Conclusion: As a result, exercise in water, motor control exercises, and combined exercises were effective in alleviating the pain and increasing proprioception and sensory acuity of patients with mechanical low back pain, and all the three exercise methods were effective in the treatment of non-specific chronic low back pain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motor Control Exercise
 • Exercise in Water
 • Proprioception
 • Sensory Acuity
 1. Hirata RP, Salomoni SE, Christensen SW, Graven-Nielsen T. Reorganized motor control strategies of trunk muscles due to acute low back pain. Human Movement Science, 2015; 41: 282-294.##
 2. Nazarzadeh M, Letaftkar A, Saboonchi R. The effect of Sensory-motor training in proprioceptive and Neuromuscular cooperation in nonspecific low back patients. Sport Medicine Studies Journal, 2014;14:77-81. [In Persian] ##
 3. O'Sullivan P. B. Diagnos