تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با استفاده از پاوربال® بر قدرت، حس عمقی و عملکرد حرکتی اندام فوقانی در والیبالیست های مبتلا به آرنج تنیس‌بازان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکترای طب ورزشی، دانشیار و هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی تهران، دانشکده تربیت بدنی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
آرنج تنیس‌بازان شایع‌ترین نوع آسیب استفاده بیش از حد اندام فوقانی در ورزشکاران است که درد قابل توجه و نقص عملکرد را در اندام آسیب­دیده به‌همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با استفاده از پاوربال بر قدرت عضلات اکستنسور مچ، حس عمقی مچ، قدرت گیرش و عملکرد حرکتی اندام فوقانی والیبالیست­های مبتلا به آرنج تنیس‌بازان بود.
مواد و روش‌ها
برای اجرای پژوهش نیمه­تجربی حاضر، 30 والیبالیست مبتلا به آرنج تنیس‌بازان به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم­بندی شدند. جهت اندازه‌گیری قدرت عضلات اکستنسور مچ دست، حس عمقی مچ، قدرت گیرش و عملکرد حرکتی آزمودنی‌ها قبل و پس از اجرای برنامه مداخله‌ای (هشت هفته تمرین مقاومتی با استفاده از پاوربال) به ترتیب از داینامومتر آیزوکینتیک، داینامومتر دستی، و آزمون تعادلی وای برای اندام فوقانی استفاده شد.
یافته‌ها
نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات پاوربال تاثیر معنا‌داری بر قدرت اکستنشن مچ دست (009/0=P)، حس عمقی مچ (011/0=P) قدرت گرفتن (001/0=P)، و عملکرد حرکتی اندام فوقانی (001/0=P) داشته است.
نتیجه‌ گیری
با توجه به تاثیر معنادار تمرینات با استفاده از پاوربال بر قدرت اکستنشن مچ، حس عمقی مچ، قدرت گیرش و عملکرد حرکتی اندام فوقانی، استفاده از این تمرینات در مراحل توانبخشی بیماران دارای نقص در فاکتورهای ذکرشده پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks of the Powerball® Mediated Resistance Training on Strength, Proprioception, and Upper Extremity Performance in Volleyball Players with Tennis Elbow

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Babaei Mobarakeh 1
  • Amir Letafatkar 2
  • Amir Hosein Barati 3
1 MSc Student of Physical Education, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Physical Education, Shahid Rajaei University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Tennis elbows injury is one of the most common types of athletic upper extremity overuse injury which is accompanied by remarkable pain and functionality deficit in the injured limb. The aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks of Powerball mediated resistance training on the wrist exten