اثر دویدن با الگوهای مختلف بر مقادیر نرخ بارگذاری، ایمپالس و گشتاور آزاد طی دویدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان