تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر درد و وضعیت سر به جلو زنان با سینه های بزرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

10.22037/jrm.2019.111093.1754

چکیده

مقدمه و اهداف
ماکروماستیا وضعیتی است که سینه‌ها بیش از حد طبیعی بزرگ می‌شوند. از مهمترین اثرات جسمی آن تاثیر بر انحناهای سرویکال، توراسیک و لومبار و همچنین درد در این نواحی می‌باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی منتخب بر درد و وضعیت سر به جلو زنان با سینه‌های بزرگ می‌باشد.
مواد و روش‌ها
در این مطالعه 32 دانشجوی زن با سینه‌های بزرگ (سایز فنجان ≤ 13) با دامنه سنی 23-28 سال از بین دانشجویان زن دانشگاه ارومیه به‌‌صورت هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. اندازه‌ِگیری میزان درد در ناحیه گردن توسط مقیاس VAS و میزان زاویه سر به جلو با عکس برداری دیجیتال از نیم رخ بدن در پیش‌آزمون و پس‌آزمون به عمل آمد. پس از اجرای هشت هفته تمرین اصلاحی منتخب بر روی گروه تجربی، برای تجزیه تحلیل آماری از آزمون شاپیروویلک،‌ تی زوجی و تی مستقل در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده‌شد.
یافته‌ها:
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد، برنامه تمرینی اصلاحی منتخب موجب کاهش معنی‌داری در میزان زاویه سر به جلو و درد گردن در زنان با سینه‌های بزرگ شده‌است.
بحث و نتیجه‌گیری
تمرین اصلاحی با تحت کشش قرار دادن عضلات کوتاه شده ، تقویت عضلات ضعیف، افزایش جریان خون عضلات ، ریلکس شدن عضلات آنتاگونیست و متعاقبا افزایش دامنه حرکتی گردن منجربه کاهش میزان عوارض ناشی از سینه های بزرگ شده است. لذا انجام این تمرینات می‌تواند در کسب فواید جسمی و بهبود در درد و کنترل پاسچرال فعالیت روزانه این افراد حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of 8-week Selected Corrective Training Program on Pain and Forward Head Posture in Females with Large Breasts

نویسندگان [English]

 • narmin ghanizadeh 1
 • mahdieh maleki 2
 • torkan abbasi 2
1 دانشگاه ارومیه
2 دانشگاه ارومیه
چکیده [English]

Background and Aim
Macromastia is a condition in which the breasts grow larger than normal. The most important complications of large breasts is on cervical, thoracic and lumbar curves as well as pain in these areas. Therefore, the purpose of this selected corrective exercises on the pain and neck status of girls with large breasts.
Materials and Methods
Thirty-two 23-28 years old females with large breasts (cup size≥ 13) participated voluntarily in this study. The subjects were randomly divided into Control and experimental group. In the pre and post-test sessions, the neck pain was evaluated by VAS pain scale and forward head posture was assessed by digital photos of half a neck. Then experimental group performed training program for eight weeks. Finally Shapirovilk test and paired t-test at 95% significance level was used to data analyzing.
Results
The results showed that, neck pain decreased and forward head posture improved significantly.
Conclusions
After 8-week corrective training by reducing elongated muscles, strengthening weakness muscles, increasing muscle blood flow, relaxing antagonist muscles and subsequently increasing neck range of motion has led to reduction in the incidence of complications from enlarged breasts. Considering the high impact of the training group, it is suggested that corrective training program be used to improve the essential factors for the female with large breasts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Large breasts
 • Pain
 • Forward Head Posture
 • Corrective Exercises
 • Female

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 03 دی 1396
 • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1397
 • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1398