تاثیر برنامۀ جامع پیشگیری از آسیب فیفا +11 بر فاکتورهای الکترومایوگرافی و کینتیکی مفصل زانو در فوتبالیست‌های نوجوان پسر 12-10 ساله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 Assistant Professor of Physiotherapy School of Paramedical Sciences Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran

10.22037/jrm.2019.111554.2063

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده‌اند برنامه +11 فیفا به طور قابل توجهی آسیب‌های ورزشی بازیکنان فوتبال را کاهش می‌دهد. اما اطلاعات محدودی در مورد تاثیر این برنامه بر فاکتورهای الکترومایوگرافی و کینتیکی کودکان فوتبالیست وجود دارد. بنابراین هدف مطالعه حاضر تاثیر برنامۀ جامع پیشگیری از آسیب +11 فیفا برشاخص های الکترومایوگرافی و کینتیکی مفصل زانو در فوتبالیست‌های نوجوان پسر 12-10 ساله است.
مواد و روش‌ها: 30 نفر فوتبالیست پسر با میانگین سن 39/0±88/10 سال، قد 91/4±69/146 سانتی‌متر و وزن 31/6±95/43 کیلوگرم برای انجام این پژوهش انتخاب شده و به‌صورت تصادفی به دو گروه تمرینات +11 فیفا (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم‌ شدند. گروه +11 فیفا تمرینات را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. همچنین مدت تمرین در هر جلسه 20 دقیقه طول می‌کشید. با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی و صفحه نیرو به ترتیب شاخص‌های الکترومایوگرافی و کینتیکی در طول فرود اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری t زوجی و مستقل و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد تمرین +11 فیفا تاثیر معناداری بر افزایش فعالیت الکترومایوگرافی عضلات گلوتئوس مدیوس و واستوس مدیالیس داشته اما میزان فعالیت عضلات لترال همسترینگ و لترال گاستروکنمیوس کاهش یافت، درحالی که در میزان فعالیت عضله واستوس لترالیس کاهش معناداری مشاهده نشد. همچنین حداکثر نیروهای عکس‌العمل زمین در جهات عمودی و خلفی و مقادیر زمان رسیدن به پایداری در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی خارجی بطور معناداری کاهش یافت.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد تمرینات جامع گرم کردن +11 فیفا می‌تواند موجب بهبود ویژگی‌های کینتیکی و نروماسکولار اندام تحتانی در فوتبالیست‌های نوجوان شده و بطور بالقوه ریسک آسیب ACL به هنگام فرود را کاهش دهد، لذا به مربیان و ورزشکاران پیشنهاد می‌شود به منظور پیشگیری از آسیب لیگامان ACL از تمرینات گرم کردن +11 فیفا در ابتدای جلسات تمرینی بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of comprehensive FIFA +11 injury prevention Program on EMG and kinetic factors of knee joint in 10-12 years old soccer players

نویسندگان [English]

 • yaber karamollachaab 1
 • Amir Letafatkar 2
 • Seyed Sadradin Shojaedin 3
 • Maliheh Hadadnejad 2
 • shahin Goharpay 4
1 دانشجوی دانشگاه خوارزمی تهران و در حال دفاع رساله دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی هستم
2 Assistant Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Biomechanic and Sport Injury, School of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Physiotherapy School of Paramedical Sciences Musculoskeletal Rehabilitation Research Center, Jundishapur University of Medical sciences, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Background and aim: Previous studies showed that FIFA +11 program reduces soccer players' sport injuries considerably, but there is limited information about the effect of this program on EMG and kinetic factors of adolecense soccer players. Thus, the aim of the current study was investigation of the effect of comprehensive FIFA +11 injury prevention Program on EMG and kinetic factors of knee joint in 10-12 years old soccer players.
Material and methods: Thirty males (aged 10.88±0.39 years, height 146.69±4.91 cm, and weight 43.95±6.31 kg) were randomly assigned to FIFA 11+ (n=15) and control (n=15) groups. The FIFA 11+ group completed training 3 times a week for 8 weeks; training lasted 20 min in each session. EMG and kinetic factors respectively were measured using EMG and forceplate sets during landing. For data analysis repeated measures analysis of variance, independent-sample, and paired t tests were used.
Results: Results revealed that FIFA11+ training caused significantly increased EMG activity of vastus medialis, gluteus medius muscles, and decreased EMG activity of lateral hamstring and lateral gastrocnemius muscles, but there was no significant decrease in EMG activity of vastus lateralis. As well as, peek vertical and posterior ground reaction forces, anteroposterior and mediolateral time to stabilization values significantly were decreased.
Conclusion: The study found out that FIFA11+ program can improve the neuromuscular and kinetic characteristics of lower extremities in adolecense soccer players, and potentially reduce the risk of ACL injury during landing, so recommended to coaches and athletes to reduce the risk factors associated with anterior cruciate ligament injury use the FIFA 11+ trainings at the beginning of taining sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Injury prevention
 • FIFA 11+
 • Anterior Cruciate ligament
 • Electromyogeraphy
 • Kinetic

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 29 مرداد 1398