مقایسه درک شنیداری در سطوح مختلف شدت نویز در گروه سالمند و جوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی (تریتا)، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه شنوایی‌شناسی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توانبخشی (تریتا)، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف                 
امروزه با افزایش سطح بهداشت و سلامت و امید به زندگی، جمعیت سالمندان در جهان رو به ازدیاد است. افزایش جمعیت سالمندی، مطالعات بیشتری در زمینه افزایش سن و چگونگی تغییر در رفتارهای ارتباطی را می­ طلبد. آزمون گفتار در حضور نویز، درک شنیداری افراد را در حضور نویز بررسی می­کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج آزمون گفتار در حضور نویز در افراد جوان و سالمند با آستانه شنوایی هنجار انجام گرفت.
مواد و روش ­ها
مطالعه حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی بود و به­صورت مقطعی و ازطریق نمونه­گیری در دسترس انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش 31 سالمند و 31 جوان بود که بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. آزمون­های ادیومتری تن خالص-ایمیتانس اکوستیک و ادیومتری گفتار و همچنین آزمون گفتار در حضور نویز، درگروه­های سالمند و جوان انجام شد.
یافته­ ها
یافته ­های تحقیق حاضر نشان داد که در نسبت­ های سیگنال به نویز 20، 15، 10، 5 و صفر دسی­بل، اختلاف معناداری بین دو گروه سنی جوان و سالمند وجود داشت (0/05>P)، ولی در نسبت سیگنال به نویز 25 اختلاف معناداری بین دوگروه سنی به دست نیامد (0/05<P). همچنین نتایج نشان داد نمره نسبت­ های سیگنال به نویز 5 و صفر، اختلاف معناداری با نسبت­ های سیگنال به نویز 10، 15، 20 و 25 در گروه­ های سالمند و جوان داشت (0/05>P).
نتیجه­ گیری
به نظر می‌رسد افراد سالمند ممکن است در  فعالیت­ های قشری و زیر قشری مغز در پردازش شنیداری متفاوت با گروه جوان باشند و احتمالا توانایی درک گفتار در حضور نویز ضعیف تری نسبت به گروه جوان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Auditory Comprehension in Different Levels of Noise in the Elderly and Young Adult Group

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Moradi Vastegani 1
  • Somayeh Falahzadeh 2
  • Nahid Baharloei 3
1 MSc student in Speech Therapy, Student Research Committee, Rehabilitation Students Research Center (Treata), Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Instructor, Department of Audiology, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Faculty Member, Speech Therapy Rehabilitation Sciences, Student Research Committee, Rehabilitation Students Research Center (Treata), Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: The elderly population is increasing in the world as the levels of health and life expectancy increase, so more studies are needed in the fields of longevity and concequent changes in communication behaviors. Quick Speech in Noise Test (QSIN) examines auditory comprehension of the people in the presence of noise. The aim of the current study was to compare the results of QSIN in young adults and the elderly with normal hearing threshold.
Materials and Methods: In the present descriptive-analytic and cross-sectional study, samples were selected through availability sampling. The study population consisted of 31 elderly and 31 young adults selected according to inclusion criteria. Audiometric tests of pure tone-acoustic Immitance and speech audiometric as well as QSIN were administered in the elderly and young adult groups.
Results: In Signal to Noise Ratios (SNR) 25, 20, 15,10,5, and 0 dB, there was a significant difference between the young adult and elderly groups (P<0.05). But in 25 SNRs, no significant difference was found between the two groups (P>0.05). Also, the results showed that SNR 5 SNR and SNR0 had significant differences with SNRs in 10, 15, 20, and 25 between the elderly and young adult groups (P <0.05).
Conclusion: According to the results obtained in the present study, elderly people may be different from the young adult group in cortical and sub cortical processing activities of the brain, and thus may have the weaker speech in noise comprehension ability compared with the young adult group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditory comprehension
  • Elderly
  • Young adults