مطالعه اثربخشی هشت هفته تمرینات اصلاحی در محیط آب، بر تعادل ایستا و نیمه پویای مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی (رویکرد جاندا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی- دانشگاه بوعلی

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 هیات علمی

چکیده

هدف: سندرم متقاطع فوقانی، نوعی اختلال اسکلتی –عضلانی در اندام فوقانی است، که منجر به دفورمیتی‌هایی چون سربه جلو، شانه گرد و کایفوز می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر هشت هفته تمرینات اصلاحی جامع در محیط آب بر تعادل ایستا و نیمه پویا در مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی بود.
روش: در این مطالعه کارآزمایی‌بالینی کنترل شده تصادفی، پس از غربالگری، 30 دانشجوی دارای سندرم، به صورت هدفمند انتخاب و تصادفاً در دو گروه تجربی (14 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. قبل و پس از مداخله، تعادل ایستا و نیمه پویا با دستگاه بایودکس، زوایای سر به جلو و شانه گرد با عکسبرداری و زاویه کایفوز به وسیله خط کش منعطف، اندازه‌گیری شدند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل گردید و سطح معناداری 0/05 در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج نشان داد، تمرینات در گروه تجربی در افزایش میزان تعادل ایستا (0/005=P) و نیمه پویا (0/002=P) (ثبات کلی)، همچنین افزایش تعادل ایستا (0/001=P) و نیمه پویا (0/003=P) در سطح قدامی– خلفی، اثر معناداری داشته است. اما درتعادل ایستا (0/72=P) و نیمه پویا (0/42=P) جانبی (ثبات جانبی) تاثیرمعناداری نداشته است.
بحث: در این مطالعه تمرکز پروتکل تمرینات اصلاحی بر اصلاح پاسچر و تاثیر آن بر افزایش تعادل این افراد بوده است. پس از اصلاح ناهنجاری ها مشاهد گردید، که ثبات کلی و ثبات قدامی – خلفی بهبود یافته است. بنابراین می توان این پروتکل اصلاحی را به ‌عنوان روشی مؤثر، جهت بهبود پاسچر و افزایش تعادل در افراد مبتلا به سندرم متقاع فوقانی، به متخصصین توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight-Week Corrective Exercises Carried Out in Water on Static and Semi Dynamic Balance in Students with Upper Crossed Syndrome (Janda approach)

نویسندگان [English]

  • hossain AHMADI 1
  • Ali Yalfani 2
  • farzaneh gandomi 3
1 Department of sport injuries and corrective exercisr. BASU university
2 .
3 department of sport injury- sport science faculty
چکیده [English]

Introduction: The upper crossed syndrome is a type of musculoskeletal disorder in the upper extremity, leading to deformities such as forward head, round shoulder, and hyper kyphosis. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of corrective exercises carried out in water on static and semi dynamic balance in patients with upper crossed syndrome (UCS).
Methods: In this randomized controlled clinical trial, after initial screening, 30 students with UCS were selected and were assigned randomly into experimental (n=14) and control (n=16) groups. Before and after the intervention, static and semi dynamic balance variables were measured by Biodex Balance System (BBS). Data was analyzed by SPSS software version 20 (Inc, Chicago, IL). The significance level was 0.05. Paired sample t-test was used to compare the mean of the pretest to posttest and independent t-test was used to compare the differences between groups.
Results: The results showed that the experimental group had significant improvement in static (P= 0.005) and semi dynamic balance (P= 0.002) (overall stability), also in static (P= 0.001) and semi dynamic balance (P= 0.003) (the anterior – posterior stability). But in the static (P = 0.720) and semi dynamic (P = 0.426), balance (lateral stability), the effect was not significant.
Conclusion: In this study, the focus of the corrective exercises protocol was on postural correction and its effects on balance improvement. The overall stability and the stability of the anterior - posterior direction improved after abnormalities correction. So, this protocol can be recommended as an effective protocol to improve posture and balance in the patients with upper crossed syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance
  • Aquatic therapy
  • Corrective Exercises
  • Upper crossed syndrome

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 16 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1398