مقایسه شاخص های تعادل ایستا و پویا در زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیوتراپی-دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

2 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه فیزیوتراپی ، دانشکده ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

4 گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده

مقدمه و اهداف : بی اختیاری ادراری از تظاهرات بالینی ناپایداری عضلات کف لگن است .با توجه به این که این عضلات بخشی از مجموعه عضلات مرکزی بدن هستند و در برقراری ثبات و تعادل نقش دارند ،احتمال بر هم خوردن تعادل در افراد با اختلالات عملکردی این عضلات مطرح شده است. هدف این این مطالعه مقایسه شاخص های تعادل ایستا و پویا در زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری بود.
مواد و روش ها : این مطالعه بر روی 15 زن با بی اختیاری استرسی ادراری و 15 زن بدون این عارضه انجام گرفت. پس از تکمیل فرم اطلاعاتی، شاخص های تعادل از جمله زمان رسیدن به پایداری، میزان بار اعمالی حین فرود و نیروهای عکس العمل حین راه رفتن با استفاده از دستگاه صفحه نیرو اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی مستقل با سطح آلفای 05/0 استفاده شد.
یافته ها : طول مسیر مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی ( 004/0 = p) و جانبی (002/0 = p)، سرعت مرکز فشار در راستای قدامی-خلفی ( 004/0 = p)، و جانبی (002/0 = p) طول کل مسیر طی شده مرکز فشار (003/0 = p) با چشم باز در زنان با و بدون بی اختیاری ادراری اختلاف معنی داری داشت. تمامی شاخص‌های تعادل ایستا با چشم بسته به طور معناداری بین دو گروه متفاوت بودند ( 05/0 > p). در زمان رسیدن به پایداری راستای عمودی ( 001/0 = p)، قدامی-داخلی ( 008/0 = p) و جانبی ( 044/0 = p) به طور معنی داری در گروه بدون بی اختیاری ادرای کمتر بود.
نتیجه گیری : براساس یافته های این مطالعه، تقریبا تمامی شاخص های تعادل ایستا و پویا در زنان با بی اختیاری استرسی ادراری ضعیف تر از زنان بدون این عارضه بود . می توان نتیجه گرفت که عضلات کف لگن به عنوان بخشی از عضلات مرکزی بدن ،نقش مهمی در برقراری ثبات پوسچرال دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Static and dynamic balance in women with and without stress urinary incontinence

نویسندگان [English]

 • Marzieh Ahmadi 1
 • Farideh Dehghan Manshadi 2
 • Abbas Rahimi 3
 • Alireza Akbarzadeh Baghban 4
1 Physiotherapy Department, School of Rehabilitation Shahid Beheshti University of Medical Sciences
2 Ph.D, Associate professor in Physiotherapy , Department of Physiotherapy, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Physiotherapy Department, School of Rehabilitation Shahid Beheshti University of Medical Sciences
4 Department of Biostatistics,.Proteomics Research Center, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Urinary incontinence is one of the clinical symptoms of pelvic floor muscle instability which their potential role in body balance has been suggested. The present study aimed to compare static and dynamic balance indices in women with and without Stress Urinary Incontinence (SUI).
Method: This cross-sectional analytic study was done on 15 women with and 15 women without SUI. After collecting demographic data, the static balance indices, time to stability, rate of loading during landing and ground reaction force during walking were measured by the force plate device. Independent t-tests were used for data analysis. The significance level was considered as p≤0. 05.
Findings: The length of the route of the center of pressure in the anterior-posterior (p=0.004) and lateral (p=0.002) directions, the velocity of the center of pressure in the anterior-posterior (p=0.004) and lateral (p=0.002) directions and length of total path traveled with open eyes in women with and without SUI had significant difference. All of the static balance indices were significantly different between the two groups (p 0.05). Time for stability in the vertical (p=0.001), anterior-posterior (p=0.008) and lateral (p=0.044) directions in the group without SUI were significantly less than that of the group with SUI.
Conclusion: Based on our results, almost all static and dynamic balance indices were weaker in women with SUI than in women without SUI. Therefore, it can be concluded that pelvic floor muscles, as a part of core muscles, play an important role in postural control.
Keywords: Stress Urinary Incontinence, Static Balance, Dynamic Balance, Center of Pressure

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress Urinary Incontinence
 • Static balance
 • dynamic Balance
 • women

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1398