تاثیر دو نوع تمرین ورزشی ترکیبی چند جزئی و ایزومتریک بر سطوح SIRT1 در زنان مبتلا به استئوپنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، پژوهگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

2 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف:
پروتئین SIRT1به عنوان عضوی از خانواده سیرتوئین عامل کلیدی موثر در بسیاری از عملکردهای بیولوژیکی از قبیل طول عمر، فشارهای اکسایشی و فرآیند استخوانسازی در تعامل با فعالیت بدنی مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو نوع تمرین ورزشی ترکیبی چند جزئی و ایزومتریک بر میزان پلاسمایی SIRT1در زنان مبتلا به استئوپنیا بود.
مواد و روش ها:
بدین منظور تعداد 45 زن 50 الی 60 ساله با T-score شاخص استئوپنیا بین 1- و 5/2- که معیار ورود به مطالعه‌ی حاضر را داشتند از طریق فراخوان و مصاحبه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره شامل دو گروه تمرینی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. پس از گروه‌بندی آزمودنی‌ها و خون‌گیری اولیه، گروه تمرین ترکیبی بین 45 تا90 دقیقه (تمرینات کششی، قدرتی و هوازی) و گروه تمرینات ایزومتریک بین 20 تا 40 دقیقه در هر جلسه (زمان، تعداد ست و مدت زمان هر انقباض مشخص)، سه جلسه در هفته به مدت 12 هفته مشغول به تمرین شدند. برای مقایسه‌ی اختلافات موجود بین پیش آزمون و پس آزمون‌، از آزمون t زوجی و تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری (05/0) استفاده شد.
نتایج:
نتایج بدست آمده از تکنیک الیزا نشان داد که در مراحل پس آزمون اختلاف معناداری بین میانگین سطوح SIRT1 در سه گروه وجود داشت (01/0 P=). هر دو شیوه‌ی تمرین موجب تغییرات مثبت در سطوح SIRT1 در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0 P=)، اما دو گروه تمرینات ورزشی ایزومتریک و ترکیبی با همدیگر اختلاف معناداری در اثربخشی بروی سطوح SIRT1 نداشتند(997/0 P=).
نتیجه گیری:
به نظر می رسد بالا بودن سطوح SIRT1 در افراد سالمند یک مکانیسم جبرانی جهت مقابله با استرس‌های اکسیداتیو و همچنین پر کردن جای خالی فاکتورهای رشدی نظیر IGF-1 در دوران پیری بوده و تمرینات ورزشی ایزومتریک و ترکیبی هر دو به عنوان یک محرک اصلی می توانند اثرات مثبتی بر سطوح SIRT1 در زنان مبتلا به استئوپنیا داشته باشند.

واژه های کلیدی
استئوپنیا، زنان پیش سالمند، سیرتوئین-1، تمرین ایزومتریک، تمرین ترکیبی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Combined and Isometric Exercise Training on SIRT1 level in elderly women with osteopenia

نویسندگان [English]

 • Hamze Akbari Boukani 1
 • Ali Asghar Ravasi 2
 • Sirus Choobineh 3
 • Mehrnoosh Mahrou 4
1 Assistant Professor, Exercise Physiology, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran
2 Professor, Exercise Physiology Department, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Exercise Physiology Department, Physical Education Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
4 PhD student of Exercise Physiology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Effect of Combined and Isometric Exercise Training on SIRT1 level
in elderly women with osteopenia

Abstract
Background and aim:

SIRT1 protein has been investigated as a key factor in many biological functions such as longevity, oxidative stress and bone mass in interaction with physical activity. The purpose of this study was to compare the effect of combined and isometric exercise training on plasma level of SIRT1 in elderly women with osteopenia.
Materials and Methods:
For this purpose, 45 women aged 50-60 years with osteopenia who were eligible for the present study were selected and randomly divided into three groups of 15 each consisting of two exercise groups (Combined group, Isometric group) and one control group. After grouping the subjects initial blood sampling, Co group was trained 45-90 min per session (stretch, strength, endurance); Iso group was trained 20-40 min (set, frequency, contraction time), three sessions per week, for 12 week. Data were analyzed with the SPSS-24 software using paired t-test and One-way ANOVA and Tukey post hoc test (significant level of 0.05).
Results:
The ELISA results showed that both exercise methods had a significant effect on SIRT1 compare baseline (p=0/01). There was significant difference between the two methods of training with control group on SIRT 1 level in elderly women with osteopenia (p=0/001) but It wasn’t significant differences with each other (p=0/979).
Conclusion: Its seems to be elevated SIRT1 level in aged people is compensatory mechanism of stress oxidative system and decreased activity in growth factor such as IGF1 in old age. It can be concluded that combined and isometric exercise could have positive effects on SIRT1 level in elderly women with osteopenia.

Key words:
Osteopenia, elderly women, SIRT1, combined exercise, isometric exercise

کلیدواژه‌ها [English]

 • osteoporosis
 • Pre-elderly women
 • Sirt1
 • combined exercise
 • isometric exercise

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398
 • تاریخ دریافت: 20 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 03 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 08 دی 1398