مقایسه تاثیر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی برسندرم متقاطع فوقانی پسران 13- 10 سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیولوژِی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی،

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

10.22037/jrm.2020.113088.2318

چکیده

مقدمه و اهداف
عدم تعادل عضلانی ربع فوقانی بدن در کودکان به دلیل قرار گرفتن در وضعیت بدنی نادرست برای مدت طولانی و مکرر در محیط مدرسه وسبک زندگی غلط بروز می کند. این عدم تعادل عضلانی می تواند باعث ایجاد سندرم متقاطع فوقانی شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی بر سندرم متقاطع فوقانی پسران 13-10 سال بود.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. در پژوهش حاضر تعداد 36 نفر دانش آموز پسر رده سنی 13-10 سال دارای سندرم متقاطع فوقانی به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تمرینات اصلاحی عملکردی (سن16/1±50/11 سال، قد 54/7±147سانتی متر، وزن 97/6±67/38 کیلوگرم)، بازی های اصلاحی (سن 07/1±33/11 سال، قد 86/6±144 سانتی متر، وزن 98/6±75/36 کیلوگرم) و گروه کنترل (سن 07/1±66/11 سال، قد 48/6±5/148 سانتی متر، وزن 64/5± 08/40 کیلوگرم)، تقسیم شدند. گروه اول تمرینات اصلاحی عملکردی را به مدت هشت هفته و گروه دوم در مدت مشابه بازی های اصلاحی را انجام دادند. گروه کنترل صرفا درگیر فعالیت های روزمره خود بودند. قبل و بعد از مداخله تمرینی میزان زوایای سر به جلو و شانه به جلو با روش عکس برداری از نمای جانبی و میزان کایفوز پشتی با خط کش منعطف ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، روش آماری تحلیل کواریانس (ANCOVA) در سطح معنی داری (P≤0/05) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
نتایج تفاوت معنی داری در میزان زوایای سر به جلو ( 269/108=F، 001/0=P)، شانه به جلو (774/89=F، 001/0=P) و کایفوز (026/94=F، 001/0=P)، در گروه تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی را نشان داد (P≤0/05). همچنین بین تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی در میزان اثر گذاری بر زوایای سر به جلو و کایفوز تفاوت معنی داری مشاهده شد (01/0 =P) به طوری که بازی های اصلاحی تاثیر گذاری مطلوب تری داشته است. ولی در ارتباط با ناهنجاری شانه به جلو اختلاف معنی داری مشاهده نشد (239/0=P).
نتیجه گیری
بنابر نتایج مطالعه به منظور پیشگیری و اصلاح بدراستایی سندرم متقاطع فوقانی کودکان می توان از تمرینات اصلاحی عملکردی و بازی های اصلاحی استفاده کرد. با توجه به تاثیر گذاری مطلوب بازی های اصلاحی و سازگاری بیشتر این برنامه ها با ویژگی های جسمی روانی کودکان پیشنهاد می شود برای این دوره سنی استفاده از بازی های اصلاحی را در اولویت قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of functional corrective exercises & Corrective games on Upper Cross Syndrome in Boys 10-13 Years Old

نویسندگان [English]

 • Hosein Salamat 1
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
 • Sajad Roshani 3
 • ebrahim mohammad ali nasasb firouzjah 4
1 Department of Sport Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, West Azerbaijan, Iran
2 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Pathology, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Science, Urmia University, Urmia, Iran
4 Exercise physiology and corrective exercises, faculty of sport science, urmia university
چکیده [English]

Background and Aim: Muscle imbalances in the upper quadrant of children occur due to improper physical posture for long periods of time in the school environment and misbehavior. This muscle imbalance can cause upper crossover syndrome. The purpose of this study was to investigate the effect Corrective Functional exercise and corrective games on upper crossover syndrome in boys aged 10-13 years.
Materials and Methods: This was a semi - experimental study. In this study, 36 boys students aged 10-13 years with upper cross syndrome were purposefully selected and randomly divided into three groups of functional corrective exercises (age 11/50 ±1/16 years, height 147±7/54 cm, weight 38/67± 6/97 kg), corrective games (age 11/33± 1/07 years, height 144±6/86, weight 36/75± 6/98 kg) and control group (age 11.66± 1/07 years, height 148/5± 6/48 cm, weight 40/08± 5/64 kg).The first group performed functional corrective exercises for eight weeks and the second group performed corrective games during the same period. The control group was involved only in their daily activities. Before and after exercise intervention, the Forward head and Round shoulder were measured by lateral view photography and the amount of kyphosis with flexible ruler. To analyze the data, ANCOVA at the significant level (P≤0.05) was used.
Results: The results showed a significant difference in forward head angles (F = 108/269, P = 0/001), round shoulder (F = 89/774, P = 0/001) and kyphosis (F = 94/026, P = 0/001) in the group showed functional corrective exercises and corrective games (P≤0/05). Also, there was a significant difference between functional corrective exercises and corrective games on the effect of forward head and kyphosis (P = 0/01), so that corrective games had more favorable effect. But there was no significant difference in round shoulder malformations (P = 0/239)
Conclusion: According to the results of the study to prevent and correction Upper Cross Syndrome in children, functional corrective exercises and corrective games can be used. According to the favorable impact of corrective games And more consistency of these programs with physical and psychological characteristics of children, It is suggested to prioritize the use of corrective games for this age period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Upper Cross Syndrome
 • Corrective games
 • functional corrective exercises
 • children

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398
 • تاریخ دریافت: 04 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 19 بهمن 1398