تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات دهنده کتف برحس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه

4 گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزش، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22037/jrm.2020.112841.2266

چکیده

مقدمه و اهداف
تغییرات قابل مشاهده در موقعیت قرارگیری استخوان کتف و حرکت کتف را دیسکنزیای کتف می نامند. کشیدن کمان با پونداژ بالا باعث افزایش فشار بافت ها در محیط مفصل شانه کمانداران، درد و در نتیجه کاهش حس عمقی شانه و عملکرد آنها می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات دهنده کتف بر حس عمقی شانه و عملکرد کمانداران دارای دیسکنزیای کتف بود.
مواد و روش‌ها
30 کماندار مبتلا به دیسکنزیای کتف و درد شانه از جامعه کمانداران مرد ریکرو استان آذربایجان شرقی (شامل100 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. از تمامی نمونه ها پیش آزمون شامل ارزیابی حس عمقی شانه و عملکرد به عمل آمد. سپس گروه تجربی، تمرینات ثبات دهنده کتف ( شامل تمرینات نزدیک کردن کتف، شنای پلاس و...) را به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 40 دقیقه اجرا نمودند؛ در حالی که افراد گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را تجربه نکردند. پس از پایان تمرینات، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. از آزمون کوواریانس برای مقایسه تفاوت های بین متغیرهای تحقیق در دو گروه کنترل و تجربی استفاده شد. همچنین آزمون فرضیات در سطح معنی‌داری 95 درصد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد.
یافته‌ها
نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ثبات دهنده کتف موجب بهبود معنادار حس عمقی مفصل شانه دارای دیسکنزیای کتف (05/0 ≥ P) و عملکرد (05/0 ≥ P) در هر دو مقایسه درون گروهی و بین گروهی شد. اما در مقایسه بین گروهی، تمرینات تاثیر معناداری بر حس عمقی مفصل شانه بدون دیسکنزیای کتف نداشتند (05/0P˃).
نتیجه‌گیری
با توجه به یافته های این تحقیق به نظر می رسد که تمرینات ثبات دهنده کتف می تواند به منظور بهبود حس عمقی شانه دارای دیسکنزیای کتف و عملکرد کمانداران مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of eight weeks scapular stabilization exercises on proprioception and performance of archers with scapular dyskinesis

نویسندگان [English]

 • atefeh eyvazi hazeh baran 1
 • Narmin Ghani Zadeh Hesar 2
 • ebrahim mohammad ali nasasb firouzjah 3
 • Sajad Roshani 4
1 urmia university
2 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Pathology, Department of Exercise Physiology and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Exercise physiology and corrective exercises, faculty of sport science, urmia university
4 Department of Exercise Physiology and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The visible changes in the scapular position and motion are called scapular dyskinesis. Drawing a high poundage archery bow increases tissue pressure in the shoulder joints of archers, causing pain and Decreasing performance and proprioception in the shoulder joint. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks scapular stabilization exercises on performance and shoulder proprioception of archers with scapular dyskinesis.
Materials and Methods: 30 archers with SD and shoulder pain were selected and were randomly divided into two experimental and control groups (15 in each group). Proprioception assessment and performance were measured in all samples. Then the experimental group performed scapular stabilization exercises (i.e. scapular retraction, push-up with plus, …) for eight weeks, three sessions per week and 40 minutes per session. The control group experienced no exercise. At the end of the training, post-test was performed for both groups. The covariance test was used to compare the differences between the research variables in the control and experimental groups .
Results: The results of this study showed that scapular stabilization exercises improved performance and proprioception of shoulder joint with scapular dyskinesis(P

کلیدواژه‌ها [English]

 • archery
 • Performance
 • Proprioception
 • scapular dyskinesis
 • scapular stabilization exercises

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 18 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 04 اسفند 1398