بررسی ارتباط اختلال پردازش حسی و کیفیت خواب در دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۸

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته پژوهشی دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران.ایران

2 دانشجوی دکترای روانشناسی کودکان استثنایی، مربی گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه علوم پایه، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
مشکلات حسی در حیطه های گوناگون می تواند بر کارکرد افراد در انواع فعالیت های روزانه تاثیر بگذارد.یکی از این حیطه های فعالیت روزمره،کیفیت و کمیت خواب میباشد.پردازش حسی شاید اساسی ترین عنصر روان شناختی باشد که زیر بنای چگونگی ادراک و واکنش افراد نسبت به محرک های محیطی را تشکیل می دهد.با توجه به این مسئله، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر اختلال پردازش حسی بر کیفیت خواب دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی-توصیفی تجربی بود.مطالعه بر روی ۱۸۴ دانشجوی توانبخشی دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران انجام شد.جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و نیم رخ پردازش حسی نوجوانان-بزرگسالان استفاده شد.تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS 18 انجام شد.
یافته ها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ۱/۴۵٪ از دانشجویان مورد مطالعه کیفیت خواب نامطلوب داشتند و اکثر دانشجویان دارای اختلال پردازش حسی از نوع جستجوگری حسی بودند.داده های حاصل از پژوهش رابطه معناداری بین سه متغیر ثبت پایین،حساسیت پذیری حسی و اجتناب گری حسی با کیفیت خواب نشان دادند(p-value های این سه متغیر به ترتیب ۰/۰۱۷ ،۰/۰۰۳ ،۰/۰۲).
نتیجه گیری
یافته های پژوهش تاکید نمود که در دانشجویان دارای کیفیت خواب نامطلوب،اختلال پردازش حسی وجود دارد و کیفیت خواب کاهش می یابد.در پژوهش حاضر رابطه معناداری بین ثبت پایین،حساسیت پذیری حسی و اجتناب گری حسی با کیفیت خواب وجود داشت.لذا حمایت از دانشجویان از حیث توجه به رژیم های حسی مناسب و اتخاذ تدابیری در جهت رفع مشکلات حسی آنان و در نتیجه بهبود الگوی خوابشان ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between sensory processing disorder and quality of sleep in rehabilitation students of Shahid Beheshti university of Medical Sciences and Iran university of Medical Sciences in 2019

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mahmoudi 1
  • Navid Mirzakhani 2
  • Seyed Mehdi Tabatabaee 3
1 Student Research Committee, Department, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD Student of Exceptional Child Psychology, Occupational Therapy Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
3 MSc in Biostatistics, Basic Sciences Department, School of Rehabilitation, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Sensory problems can affect the functioning of individuals in a variety of daily activities in different aspects. One of these aspects of daily activity is the quality and quantity of sleep.Sensory processing perhaps is the most basic psychological element that determine how individuals perceive and respond to environmental stimuli. Given this, this study aimed to investigate the effect of sensory processing disorder on students' sleep quality.
Materials and Methods: The present study was a descriptive cross-sectional study. The study was performed on 184 students of faculty of rehabilitation that were studied in Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Iran. Two Pittsburgh Sleep Quality Questionnaires and Adolescent-Adult Sensory profile were used for data collection. Data were analyzed by SPSS 18 software.
Results: The results of data analysis showed that 54/9% of students had desirable sleep quality and most of the students had sensory processing disorder of sensory seeking type. The results showed a significant relationship between the three variables of low registering, sensory sensitivity, and sensory avoidance with sleep quality(These three p-values are in order to 0/017 , 0/003 , 0/02).
Conclusion: The findings of the study emphasized that students with poor sleep quality had sensory processing disorder and sleep quality were reduced. There was a significant relationship between low registering, sensory sensitivity, and sensory avoidance with sleep quality.Therefore, it seems necessary to support students in considering proper sensory diet and taking measures to resolve their sensory problems and thus improve their sleep patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Sleep
  • rehabilitation students
  • Sensory Processing Disorder

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 اسفند 1398