اثر تعاملی تمرین استقامتی و القای استروئید آنابولیک-آندروژنیک بر مقادیر دسنوترین بافت آدیپوز،انتقالدهنده اسید چربCD36 و فعالیت آنزیمBeta-HAD عضله اسکلتی رتهای نرسالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، ، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران

10.22037/jrm.2020.112869.2273

چکیده

زمینه و هدف: به‌نظر می‌رسد انجام تمرین استقامتی و مصرف استروئید می‌تواند مسیر چربی‌سوزی را بیشتر فعال نمایید.هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیرتعاملی شش هفته تمرین استقامتی و تزریق استروئید استانوزولول بر تغییرات مقادیرCD36 بافت عضله، آنزیم بتاهیدروکسی آسیل کوآ دهیدروژناز (B-HAD) بافت عضله و دسنوترین بافت آدیپوز زیرپوستی و احشایی در موش های صحرایی نر سالم بود.
مواد و روش‌ها: بدین منظور 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 12 هفته و میانگین وزن اولیه‌ی 16±289گرم به طور تصادفی چهارگروه تقسیم شدند: دارونما(10n=)، تمرین+دارونما(10n=)، تمرین+استانوزولول(10n=) و استانوزولول(10n=). موش هایتمرین+استانوزولول و استانوزولول هفته ای یک بار تزریق درون عضلانی استانوزولول (5 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) داشتند، گروه های دارو نما و تمرین+دارونما به همان میزان روغن آراشید دریافت کردند. تمرین استقامتی به مدت 6 هفته، هر هفته 5 جلسه و با شدت 55-75 درصد VO2maxروی نوارگردان اجرا شد. مقادیر انتقال‌دهده اسید چربCD36، B-HAD و دسنوترین با روش الایزا سنجیده شد.
یافته‌ها: بعد از 6 هفته تمرین ورزشی و مصرف استانوزولولمقادیر پروتئین CD36 در گروه تمرین+ استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0003/0 P=)، گروه تمرین + دارونما (008/0 P=) و گروه استانوزول (029/0 P=)افزایش معنا داری داشت. مقادیر پروتئین B-HAD بافت عضله نعلی در گروه تمرین + استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0002/0 P=)، گروه تمرین+ دارونما (006/0 P=) و گروه استانوزولول (018/0 P=) افزایش معناداری داشت.مقادیر دسنوترین بافت چربی زیر پوستی در گروه تمرین+استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0005/0 P=)، گروه تمرین+دارونما و گروه استانوزولول (021/0 P=) افزایش معناداری داشت. مقدار دسنوترین بافت چربی احشایی در گروه تمرین+استانوزولول در مقایسه با گروه دارونما (0007/0 P=)، گروه تمرین+ دارونما (039/0 P=) و گروه استانوزولول (004/0 P=) افزایش معناداری داشت.
نتیجه گیری: به نظر می‌رسد، تزریق استانوزولول آثار لیپولیزی تمرین‌های استقامتی را تا حد چشمگیری بهبود می بخشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect Interaction of endurance training and Anabolic-androgenic steroids on adipose tissue’s desnutrin, CD36 and Beta-HAD of skeletal muscle of healthy male rats

نویسندگان [English]

  • seyed alireza miri 1
  • Abbasali Gaeini 2
  • Reza Nori 3
  • Parisa Pournemati 2
1 Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Kish International Campus, Kish, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Exercise Sciences, University of Tehran
3 Department of Exercise Physiology, University of Tehran, Kish International Campus, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: It seems that endurance training and Stanozolol consumption can activate fat burning. The purpose of this study was to investigate the effects of six weeks endurance training and injection of stanozolol on CD36 and Beta- hydroxyl acyl coA dehydrogenases (B-HAD) levels of muscle tissue and levels of desnutrin in subcutaneous and visceral adipose tissue in male healthy rats.
Materials and Method: For this study, 40 male Wistar rats aged 12 weeks old (initial body weight, 289±16g) were divided randomly into four groups; placebo (n=10), training (n=10), training+ stanozolol (n=10) and stanozolol (n=10). Training+ stanozolol and stanozolol groups received a weekly intramuscular injection (5mg/kg of body weight) of stanozolol, while placebo and training + placebo groups received Arashiz oil as placebo. Endurance training was performed on treadmill for 6 weeks, 5 sessions per week with intensity of 70-75% VO2max. CD36, B-HAD and Desnutrin levels were measured by ELISA method
Findings: After 6- weeks of exercise training and Stanozolol consumption, the protein content of CD36 in training+ Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0003), training+ placebo group (P= 0.008) and Stanozolol group (P= 0.029). Protein content of B-HAD soleus muscle in training+ Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0002), training+ placebo group (P= 0.006) and Stanozolol group (P= 0.018). Desnutrin of subcutaneous adipose tissue in training+ Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0005) and Stanozolol group (P= 0.021). Desnutrin of visceral fat in training+ Stanozolol significantly increased compared to placebo group (P=0.0007), training+ placebo (P=0.039) and Stanozolol group (P= 0.004).
Conclusion: It seems that, stanozolol treatment improves lipolytic effects of endurance training to significant extends

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:Fatty acid transport
  • visceral adipose tissue
  • stanozolol

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1398