مروری بر همه گیر شناسی آسیب های ورزشی رشته های بسکتبال، والیبال و هندبال در ایران: مقاله مروری

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22037/jrm.2020.112543.2213

چکیده

مقدمه و اهداف
هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ساختار علمی تحقیقات مرتبط با آسیب‌های رشته‌های ورزشی بسکتبال، والیبال، هندبال و همچنین انجام یک جمع‌بندی مطلوب و ارائه اطلاعات مناسب‌تری از تحقیقات پیشین که در داخل ایران انجام شده است، می‌باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه جستجوی مقالات در پایگاه‌های تخصصی صورت پذیرفت و 22 مقاله مرتبط بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که اکثر آسیب‌های بسکتبال، والیبال و هندبال در ناحیه اندام تحتانی رخ می‌دهد که این آسیب‌ها بیشتر از نوع اسپرین بوده که شامل پیچ-خوردگی مچ پا و پارگی رباط‌های زانو می‌باشند. همچنین بررسی نتایج این تحقیق نشان داد برخورد با بازیکن حریف و گرم نکردن قبل از تمرین بعنوان مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب در این رشته‌ها به شمار می‌رود.
نتیجه گیری
با مطالعه تحقیقات موجود در زمینه آسیب‌های رشته‌های ورزشی بسکتبال، والیبال و هندبال در ایران نشان داده‌شد که تفاوت‌های زیادی در ارائه گزارشات این تحقیقات وجود دارد. از جمله تفاوت‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد، که هر کدام از تحقیقات مذکور برای نوع آسیب، تعریف آسیب، شدت آسیب، محل بروز آسیب، مکانیسم‌های بروز آسیب از الگوی مختلفی و اصطلاحات و واژه‌های خاصی استفاده کرده‌اند و این همسان نبودن اصطلاحات و واژه‌ها امکان جمع‌بندی را دشوار می‌کند. همچنین می‌توان با آموزش‌های صحیح، توجه ویژه به گرم‌کردن ورزشکاران قبل از مسابقه و تمرین توسط مربیان و بازنگری در قوانین به ویژه در رشته هندبال به عنوان اقدامات پیشگیرانه در نظر گرفته شود و در تحقیقات آینده اثر این اقدامات بر کاهش آسیب در این رشته‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of the Epidemiology of Sports Injuries in Basketball, Volleyball and Handball in Iran: Systematic review

نویسندگان [English]

 • mohammad hasan Kordi Ashkezari 1
 • abuzar saadatian 2
 • Hamid Reza Falah Yakhdani 3
 • Saeid Abedinzadeh 3
1 department sport injuries and corrective exercise, faculty of sport science, shahid bahonar university of kerman. kerman, iran
2 department sport injuries and corrective exercise, faculty of sport science, shahid bahonar university of kerman. kerman, iran
3 Assistant Professor of Physical education and Sport science, Yazd University, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study was to investigate the scientific structure of studies related to of basketball, volleyball and handball injuries and to make a good compilation and provide more relevant information from Iranian previous studies.
Materials and Methods: The search for articles was performed in specialized databases and 22 articles were selected based on the inclusion and exclusion criteria.
Results: The results showed that most of the injuries in basketball, volleyball and handball occur in the lower extremities, which is more than the type of sprain, which includes ankle sprain and rupture of knee ligaments. Also, the results of this study showed that contact with an opponent and not warming before the practice was considered as the most important cause of injury in these sport fields.
Conclusion: By studying the research on basketball, volleyball and handball sports in Iran, it has been shown that there are many conflict in the reports. One of the conflicts that can be noted is that each of the researches used different patterns and terms for type of injury, definition of injury, severity of injury, location of injury, mechanisms of injury. This incompatibility of terms makes it difficult to conclude. It is also possible with correct training, sufficient warming up before competition and practice by coaches and reviewing rules, especially in handball, as preventive measures, and effect of these measures on reducing injuries in these fields for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Injuries
 • Basketball
 • Volleyball
 • Handball
 • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 09 مهر 1398
 • تاریخ بازنگری: 04 بهمن 1398
 • تاریخ پذیرش: 25 اسفند 1398