بازنمایی دستور زبان داستان در گفتمان‌روایی دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
سندرم داون اختلال ژنتیکی است که می‌تواند در اکثر موارد همراه با اختلال‌هایی همچون شناختی، رشدی و زبانی باشد. یکی از اختلال‌های تاثیرگذار در روند رشد و زندگی اجتماعی افراد مبتلا به سندرم داون در سطح گفتمان روایی نمود پیدا می‌کند. گفتمان روایی یکی از مهارت‌هایی است که نقش بسیار مهمی در تعامل‌های روزمره و حتی پیشرفت تحصیلی و شغلی افراد دارد. از آنجایی‌که این سطح از مهارت مستلزم فراخواندن و به‌کارگیری همزمان مهارت‌های شناختی و زبانی است، درک و تولید آن می‌تواند برای افراد مبتلا به سندرم داون چالش‌برانگیز باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی درک و تولید گفتمان روایی دانش‌آموزان آموزش‌پذیر فارسی‌زبان سندرم داون براساس الگوی دستور زبان است.
مواد و روش ها
در این پژوهش بررسی بازنمایی دستور زبان داستان در سطح گفتمان روایی دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر فارسی‌زبان براساس الگوی دستور زبان داستان مطرح شده توسط گلدمن و وارن هاگن انجام شد. به این منظور، 20 دانش‌آموز سندرم داون آموزش‌پذیر (10 دختر و 10 پسر) با سن تقویمی 10 تا 24 سال (سن عقلی 10 تا 12 سال) و گروه کنترل شامل 20 دانش‌آموز عادی (10 دختر و 10 پسر) با سن تقویمی 10 تا 12 سال در آزمون درک و تولید گفتمان روایی براساس دستور زبان داستان شرکت داشتند. داده‌های گردآوری شده ابتدا بررسی و توصیف شدند. سپس، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و با به‌کارگیری آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
یافته‌ها نشان داد تفاوت معناداری در درک و تولید دستور زبان داستان توسط دانش‌آموزان عادی و دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر وجود داشت. به-طوری‌که، عملکرد دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر در درک و تولید گزاره‌های دستور زبان داستان به‌طور معناداری (05/0> P) ضعیف‌تر از دانش-آموزان عادی بود. با این حال، دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر پایان داستان (یعنی، آخرین گزاره) را بهتر از دیگر گزاره‌های داستان درک و تولید کردند.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد عملکرد ضعیف دانش‌آموزان سندرم داون آموزش‌پذیر در درک و تولید دستور زبان داستان می‌تواند مرتبط با ضعف‌های شناختی و زبانی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Representation of Story Grammar in Educable Down Syndrome Persian-speaking Students’ Narrative Discourse

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Ahangar 1
 • Mahin Eslami Sharbabaki 2
 • Setareh Mojahedi Rezaeian 1
 • Niloofar Sarmast 1
1 University of Sistan and Baluchestan
2 Kerman University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Down syndrome is a genetic disorder which can be accompanied by some disorders such as cognitive, developmental and linguistic disorders in most cases. One of the effective disorders in the developmental process and social life of the individuals with Down syndrome is represented in the level of narrative discourse. Narrative discourse is one of the skills that has a very vital role in the daily communications and even the educational and professional development. Since this level of skill needs to recall and use the cognitive and the linguistic skills simultaneously, its comprehension and production can be challenging for the individuals with Down syndrome. Therefore, the aim of the present study is to investigate Persian-speaking educable Down syndrome students’ comprehension and production of narrative discourse based on the story grammar model.
Materials and Methods: In the current research, the story grammar representation in Persian-speaking educable Down syndromes’ narrative discourse level was studied following Goldman and Varnhagen’s story grammar model. To this end, 20 educable Down syndrome students (10 girls and 10 boys) with the chronological age of 10 to 24 years (mental age of 10 to 12 years) and a control group consisting of 20 normal children (10 girls and 10 boys) with the chronological age of 10 to 12 years participated in the test of the comprehension and production of narrative discourse based on the story grammar. The collected data were first studied and described. Then, they were analysed by using SPSS software 22 version and One-Way ANOVA test.
Results: The findings showed that there was a significant difference between normal students’ story grammar comprehension and production and educable Down syndrome students’. In the way that, educable Down syndrome students’ performance in the comprehension and production of story grammar propositions was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discourse
 • Narrative
 • Story Grammar
 • Down syndrome
 • Persian Language

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 05 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 اردیبهشت 1399