اثر استفاده از بریس زانو مدرج بر دامنه فعالیت الکتریکی عضلات در افراد دارای زانو ضربدری طی راه رفتن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
راه رفتن طی سال­ های اول زندگی فراگرفته می­شود. در حدود 7 سالگی به تکامل می­رسد و تا 60 سالگی در همان سطح باقی می­ماند. این فعالیت تحت تاثیر عواملی مانند عارضه زانوی ضربدری قرار می­گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده از بریس زانو بر فعالیت الکتریکی عضلات در افراد زانوی ضربدری طی راه رفتن بود.
مواد و روش­ ها
15 پسر دارای زانوی ضربدری (سن: 3/026±25/03سال، قد 0/06±1/76 سانتی­متر، وزن 1/10±83/53 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 3/45±30/23 کیلوگرم بر متر مربع) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. راه رفتن در دو مرحله بدون بریس زانو و با بریس زانو انجام شد. از دستگاه الکترومایوگرافی برای ثبت فعالیت الکتریکی عضلات استفاده شد. از آزمون تی زوجی برای تحلیل آماری استفاده شد. تمام تحلیل­ ها در سطح معناداری 0/05 بود.
یافته­ ها
یافته­ های پژوهش حاضر نشان­دهنده کاهش معنادار فعالیت الکتریکی عضله سرینی میانی در فاز­های تماس پاشنه، میانه استقرار و جداشدن پاشنه از زمین بود (0/05˂P). همچنین فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی (0/001=P؛ 1/52=d)، پهن خارجی (0/009=P؛ 1/16=d) و عضله نیم­وتری (0/001=P؛ 1/85=d) نیز کاهش معناداری را طی فاز اتکای راه رفتن نشان دادند.
نتیجه­ گیری
کاهش معنادار فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهارسرران و سرینی میانی در افراد دارای زانوی ضربدری ممکن است با بهبود کارایی راه رفتن مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Graded Knee Brace on Amplitude of Electrical Muscle Activity in Individuals with Genu Valgus during Walking

نویسندگان [English]

  • AmirAli Jafarnezhadgero 1
  • Farshad Ghorbanlou 2
  • Arefeh Mokhtari Malek Abadi 2
1 Assistant Professor, Sport Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Masters student, Sport Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Walking takes place during the first years of life. It develops at about age 7 and stays the same until 60. This activity is affected by factors such as a genu valgus. The purpose of the present study was to investigate the effects of knee brace on the electrical activity of muscles in individuals with genu valgus during walking.
Materials and Methods: A total of 15 male individuals with genu valgus (age: 25.03±3.026 years; height 1.76± 0.06 cm; weight 83.35±1.10 kg, and body mass index of 30.23±3.45 kg /m2) volunteered to participate in the study. Walking was done in two stages without knee brace and with knee brace. A wireless electromyography system (biometrics ltd, uk) was used to record the electrical activity of the muscles. Paired t-test was used for statistical analysis. All analyses were carried out at the significant level of 0.05.
Results: The findings of the present study showed a significant decrease in the electrical activity of the gluteus medius muscle during the heel contact, mid stance, and push off phases (p < 0.05). Also the electrical activity of the vastus medialis (d=1.52; P=0.001), vastus lateralis (d=1.16; P = 0.009), and semitendinosus muscles (d=1.85; P=0.001) showed a significant decrease during the stance phase.
Conclusion: Significant decrease in electromyographical activity of quadriceps and gluteus medius muscles during wearing of brace may be due to improved walking efficiency in individuals with genu valgus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electromyography
  • knee brace
  • Walking
  • Genu valgus