بررسی تاثیر کوچینگ عملکرد کاری (OPC) بر سلامت روان مادران دارای کودکان با فلج مغزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، گروه آموزشی گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دکترای فیزیوتراپی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف
فلج مغزی منجر به محدودیت­های جسمانی و کارکردی بسیاری در زندگی روزمره کودکان مبتلا می­گردد که به دنبال آن باعث ایجاد وابستگی کودک به والدین و به ­خصوص مادر می­شود؛ از این رو، مادران این کودکان، زمانی طولانی برای مراقبت از کودکان خود اختصاص می­دهند و بر طبق شواهد معمولا سطح بالاتری از استرس، اضطراب و افسردگی را نسبت به مادران دارای کودکان سالم تحمل می­کنند. این میزان از استرس و فشار روانی می­تواند باعث کاهش کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با فلج مغزی گردد. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کوچینگ عملکرد کاری به ­عنوان یکی از مداخلات و راهکارها به­ منظور بهبود سلامت روان مادران دارای کودکان با فلج مغزی پرداخته شده است.
مواد و روش ­ها
مطالعه حاضر به­صورت بررسی پیش ­آزمون- پس ­آزمون همراه با گروه کنترل انجام گرفت که 30 مادر دارای کودک با فلج مغزی به ­صورت تصادفی در دو گروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند. از فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، پرسشنامه COPM، مقیاس نظام طبقه ­بندی کارکرد حرکتی درشت (GMFCS) و فرم اسپارکل برای جمع ­آوری داده ­ها استفاده شد. داده­ها با آزمون تی مستقل و من ویتنی در 22SPSS تحلیل شدند.
یافته­ ها
نتایج تحلیل نشان داد که پس از اجرای کوچینگ عملکرد کاری، مادران در نمرات پس­آزمون کاهش چشمگیری در میزان استرس، اضطراب و افسردگی نسبت به نمرات پیش ­آزمون خود داشتند.
نتیجه­ گیری
رویکرد کوچینگ عملکرد کاری می­تواند به­عنوان مداخله­ای موثر برای ارتقای سلامت روان مادران دارای کودکان با فلج مغزی و کاهش سطح استرس، اضطراب و افسردگی آنها در کنار سایر رویکردها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Occupational Performance Coaching (OPC) on the Mental Health in Mothers of Children with Cerebral Palsy

نویسندگان [English]

  • Mina Ahmadi Kahjoogh 1
  • Fatemeh Fekar Gharamaleki 2
  • Samane Zohrabi 3
  • Ahmad Mohammadi 1
  • Abbas Soltani Someh 4
1 PhD, Assistant Professor of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Lecturer, Department of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 BSc Student in Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Cerebral palsy leads to many physical and functional limitations in the daily living of the children, which results in the child becoming dependent on parents and especially the mother. For this reason, mothers of these children spend a lot of time caring for their children. According to the evidence, mothers of these children experience higher levels of stress, anxiety, and depression compared with mothers of typically developing children. This amount of stress may reduce quality of life in these mothers. The aim of the present study was to examine the effect of occupational performance coaching as one of the interventions in order to improve mental health in mothers of children with cerebral palsy.
Materials and Methods: In the current study with pretest-posttest design and a control group, 30 mothers of children with cerebral palsy wererandomly assigned to intervention or control groups. The short form of Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), COPM questionnaire, Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS), and SPARCLE Form were used for data collection. Data were analyzed using independent t-test and Mann-Whitney test in SPSS, version 22.
Results: The results of data analysis showed that after performing occupational performance coaching, mothers had significantly lower levels of stress, anxiety, and depression in the post-test scores as compared with their pre-test scores.
Conclusion: According to our results, ooccupational performance coaching can be used as an effective intervention to improve the mental health in mothers of children with cerebral palsy and to reduce their level of stress, anxiety, and depression along with other approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebral palsy
  • children
  • mothers
  • Occupational Performance Coaching
  • Mental health
1.             O'Brien JC, Kuhaneck H. Occupational Therapy for Children and Adolescents. 8 ed2019.##

2.             Appleton RE, Gupta R. Cerebral palsy: not always what it seems. Arch Dis Child. 2019;104(8):809-14. ##

 

3.             McGuire DO, a LHT, b MY-A, a NFD, Christensen DL. Prevalence of cerebral palsy, intellectual disability, hearing loss, and blindness, National Health Interview Survey, 2009–2016. Disability and Health Journal. 2019;12(3):443-51##

4.             Garip Y, Ozel S, Tuncer OB, Kilinc G, Seckin F, Arasil T. Fatigue in the mothers of children with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation. 2017;39(8):757-62. ##

5.             Park E-Y, Nam S-J. Time burden of caring and depression among parents of individuals with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation. 2019;41(13):1508-13. ##

6.             Marashipour SM, Mirzakhany N, Rezaee M, Shafiee Z, Baghban AA. Effect of Consulting Package of Time on Increasing Leisure Time and Satisfaction of Time Management in Mothers of Children with Cerebral Palsy. Journal of Rehabilitation Medicine. 2018;7(4):107-15.[In Persian]. ##

7.             Ketelaar M, Volman MJM, Gorter JW, Vermeer A. Stress in parents of children with cerebral palsy: what sources of stress are we talking about? Child Care Health Dev. 2008;34(6):825-9. ##

8.             Barroso NE, Mendez L, Graziano PA, Bagner DM. Parenting Stress through the Lens of Different Clinical Groups: a Systematic Review & Meta-Analysis. J Abnorm Child Psychol. 2018;46(3):449-61. ##

9.             Wang Y, Huang Z, Kong F. Parenting stress and life satisfaction in mothers of children with cerebral palsy: The mediating effect of social support. J Health Psychol. 2020;25(3):416-25. ##

10.          Wang Y,  LT,  LG,  ESH. Family dysfunction and Adolescents' anxiety and depression: A multiple mediation model. Journal of Applied Developmental Psychology. 2020. ##

11.          Kanter JW, Busch AM, Weeks CE, Landes SJ. The nature of clinical depression: symptoms, syndromes, and behavior analysis. Behav Anal. 2008;31(1):1-21. ##

12.          Freidl EK, Stroeh OM, Elkins RM, Steinberg E, Albano AM, Rynn M. Assessment and Treatment of Anxiety Among Children and Adolescents. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry. 2017; 15:144–156. ##

13.          Naeem F, Arif S, Asghar A, Mahmood Z. Psychosocial Stressors, Burnout And Mental Health Problems In Caregivers Of Children With Cerebral Palsy. Journal of Postgraduate Medical Institute. 2018;32(Vol 32 No 4 (2018)). ##

14.          Yılmaz H, Erkin G, Nalbant L. Depression and anxiety levels in mothers of children with cerebral palsy: A controlled study. European journal of physical and rehabilitation medicine. 2013;49. ##

15.          Kaydok E, Solum S, Cinaroglu NS. Comparison of the caregiver burden of the mothers of children with cerebral palsy and healthy children. Medicine Science International Medical Journal. 2020. ##

16.          Ramanandi V, Rao B. Comparison of Stress Levels in the Parents of Children with Cerebral Palsy and Parents of Normal Children in Vadodara Region of Gujarat. International Journal of Physiotherapy. 2015;2:421. ##

17.          Diwan S, Chovatiya H, Diwan J. Depression and quality of life in mothers of children with cerebral palsy. NJIRM. 2011;35(15.53):81-90. ##

18.          Ono K, Kanayama Y, Tsuchiya K, Iwata M, Yabuwaki K. Development and validation of the Measure of Supporting Co-occupation for family caregivers. British Journal of Occupational Therapy. 2018;8(10):571-81. ##

19.          Dalvand H, Hosseini SA, Rassafiani M, Samadi SA, Khankeh HR, Kelly G. Co-occupations: The caregiving challenges of mothers of children with cerebral palsy. British Journal of Occupational Therapy. 2015;Vol. 78(7) 450–459. ##

20.          Kahjoogh MA, Kessler D, Hosseini SA, Rassafiani M, Akbarfahimi N, Khankeh HR, et al. Randomized controlled trial of occupational performance coaching for mothers of children with cerebral palsy. British Journal of Occupational Therapy. 2018;4, page(s): 213-219( April 1, 2019). ##

21.          Dykens EM, Fisher MH, Taylor JL, Lambert W, Miodrag N. Reducing distress in mothers of children with autism and other disabilities: a randomized trial. Pediatrics. 2014;134(2):e454-e63. ##

22.          Merkes M. Mindfulness-based stress reduction for people with chronic diseases. Aust J Prim Health. 2010;16(3):200-10. ##

23.          Jennabadi H. Survey on Effectiveness of Cognitive Behavioral Stress Management On mental health on the mother of Children with Developmental disorders, Disruptive behavior disorders and cerebral pales. RJMS. 2016;23(148):80-8.[In Persian]. ##

24.          Ahmadi Kahjoogh M, Kessler D, Rassafiani M, Hosseini sa, Khankeh HR, Akbarfahimi N. Occupational performance coaching for mothers of children with cerebral palsy: A case report. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 2017;24:218-22. ##

25.          Lamarre J, Egan M, Kessler D, Sauvé-Schenk K. Occupational Performance Coaching in Assisted Living. Physical & Occupational Therapy In Geriatrics. 2020;38(1):1-17. ##

26.          Kessler D, Graham F. The use of coaching in occupational therapy: an integrative review. Aust Occup Ther J. 2015;62(3):160-76. ##

27.          Kessler D, Egan M, Dubouloz CJ, McEwen S, Graham FP. Occupational Performance Coaching for Stroke Survivors: A Pilot Randomized Controlled Trial. Am J Occup Ther. 2017;71(3):7103190020p1-p7. ##28.           Brown TA, Chorpita BF, Korotitsch W, Barlow DH. Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) in clinical samples. Behav Res Ther. 1997;35(1):79-89. ##

29.          Henry JD, Crawford JR. The short-form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21): construct validity and normative data in a large non-clinical sample. Br J Clin Psychol. 2005;44(Pt 2):227-39. ##

30.          Lakens D. Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: a practical primer for t-tests and ANOVAs. Front Psychol. 2013;4:863. ##

31.          Atashi N, Aboutalebi S, Heidari M, Hosseini SA. Reliability of the Persian Version of Canadian Occupational Performance Measure for Iranian Elderly Population. Iranian-Rehabilitation-Journal. 2010;8(2):26-30. ##

32.          Dehghan L, Dalvand H, Pourshahbaz A, Samadi SA. Designing Supplement Form of the Canadian Occupational Performance Measure: Item Analysis and Suggestions for Refinement. USWR. 2014;15(1):21-8. ##

33.          Dehghan L, Abdolvahab M, Bagheri H, Dalvand H, Faghih zade S. Inter rater reliability of Persian version of Gross Motor Function Classification System Expanded and Revised in patients with cerebral palsy. Daneshvar. 2011;18(6):37-44. ##

34.          Riahi A, Rassafiani M, Binesh M. The Cross-Cultural Validation and Test-Retest and Inter-Rater Reliability of the Persian Translation of Parent Version of the Gross Motor Function Classification System for Children with Cerebral Palsy. USWR. 2013;13(0):25-30. ##

35.          Park ES, Rha DW, Park JH, Park DH, Sim EG. Relation among the gross motor function, manual performance and upper limb functional measures in children with spastic cerebral palsy. Yonsei Med J. 2013;54(2):516-22. ##

36.          Adams D, Rose J, Jackson N, Karakatsani E, Oliver C. Coping Strategies in Mothers of Children with Intellectual Disabilities Showing Multiple Forms of Challenging Behaviour: Associations with Maternal Mental Health. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 2018;46(3):257-75. ##

37.          Agazzi H, Tan S, Ogg J, Armstrong K, Kirby R. Does Parent-Child Interaction Therapy Reduce Maternal Stress, Anxiety, and Depression Among Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder? Child & Family Behavior Therapy. 2017;39:1-21. ##

38.          Azizi A, Fatehizade M, Ahmadi A, Jazayeri R. Effect of child-parent relationship therapy on parenting stress and empowerment of parents with children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Family Counseling and Psychotherapy. 2018;8(1):27-46.[In Persian]. ##

39.          Lunsky Y, P. Hastings R, Weiss JA, M. Palucka A, Hutton S, White K. Comparative Effects of Mindfulness and Support and Information Group Interventions for Parents of Adults with Autism Spectrum Disorder and Other Developmental Disabilities. Journal of Autism and Developmental Disorders. 2017;47(6):1769-79. ##

40.          Ahmann E. Interventions for ADHD in Children And Teens: A Focus on ADHD Coaching. Pediatric Nursing. 2017;43(3). ##

41.          Tully C, Shneider C, Monaghan M, Hilliard ME, Streisand R. Peer Coaching Interventions for Parents of Children with Type 1 Diabetes. Current Diabetes Reports. 2017;17(6):39. ##

42.          Erlandsson L-K. The Redesigning Daily Occupations (ReDO)-Program: Supporting Women With Stress-Related Disorders to Return to Work—Knowledge Base, Structure, and Content. Occupational Therapy in Mental Health. 2013;29(1):85-101. ##

43.          Tennant C. Work-related stress and depressive disorders. J Psychosom Res. 2001;51(5):697-704. ##