بررسی تاثیر کوچینگ عملکرد کاری (OPC) بر سلامت روان مادران دارای کودکان با فلج مغزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کاردرمانی، گروه آموزشی کاردرمانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، گروه آموزشی گفتاردرمانی، عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دکترای فیزیوتراپی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده توابخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: فلج مغزی منجر به محدودیت های جسمانی و کارکردی بسیاری در زندگی روزمره ی کودکان مبتلا می‌گردد که به دنبال آن باعث ایجاد وابستگی کودک به والدین و به خصوص مادر می شود. از این رو، مادران این کودکان، زمانی طولانی برای مراقبت از کودکان خود اختصاص می دهند و بر طبق شواهد معمولا سطح بالاتری از استرس، اضطراب و افسردگی را نسبت به مادران دارای کودکان سالم تحمل می‌کنند. این میزان از استرس و فشار روانی می‌تواند باعث کاهش کیفیت زندگی مادران دارای کودکان با فلج مغزی گردد. در این پژوهش به بررسی تاثیر کوچینگ عملکردکاری به عنوان یکی از مداخلات و راهکارها به منظور بهبود سلامت روان مادران دارای کودکان با فلج مغزی پرداخته شده است.
مواد و روش ها: مطالعه ی حاضر بصورت بررسی پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام گرفت که 30 مادر دارای کودک با فلج مغزی به صورت تصادفی در دو گروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند. از فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، پرسشنامه ی COPM، مقیاس نظام طبقه بندی کارکرد حرکتی درشت (GMFCS) و فرم اسپارکل برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با آزمون تی مستقل و من ویتنی در 22SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که پس از اجرای کوچینگ عملکرد کاری، مادران در نمرات پس آزمون کاهش چشمگیری در میزان استرس، اضطراب و افسردگی نسبت به نمرات پیش آزمون خود داشتند.
نتیجه گیری: رویکرد کوچینگ عملکرد کاری می تواند به عنوان مداخله ای موثر برای ارتقای سلامت روان مادران دارای کودکان با فلج مغزی و کاهش سطح استرس، اضطراب و افسردگی آنها در کنار سایر رویکردها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of occupational performance coaching (OPC) on the mental health of mothers of children with cerebral palsy

نویسندگان [English]

 • Mina Ahmadi Kahjoogh 1
 • Fatemeh Fekar Gharamaleki 2
 • Samane Zohrabi 3
 • Ahmad Mohammadi 1
 • Abbas Soltani Someh 4
1 PhD, Assistant Professor of Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2 Lecturer, Department of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 BSc Student in Occupational Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Cerebral palsy leads to many physical and functional limitations in the daily living of the children, which results in the child becoming dependent on parents and especially the mother. For this reason, mothers of these children spend a lot of time caring for their children. According to the evidence, mothers of these children experience higher levels of stress, anxiety and depression than mothers of children with typical developing. This amount of stress may reduce quality of life of the mothers. The aim of this study was to examine the effect of occupational performance coaching as one of the interventions in order to improve mental health of mothers of children with cerebral palsy.
Materials and methods: In this Pretest-posttest design with a control group, 30 mothers of children with cerebral palsy were randomly assigned to the intervention or control group. The short form of Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), COPM questionnaire, Gross Motor Function Classification Scale (GMFCS) and SPARCLE Form were used for data collection. Data were analyzed using independent t-test and Mann-Whitney test in SPSS, version 22.
Results: The results of the analysis showed that after performing occupational performance coaching, mothers had significantly lower levels of stress, anxiety and depression in the post-test scores than their pre-test scores.
Conclusion: Occupational performance coaching can be used as an effective intervention to improve the mental health of mothers of children with cerebral palsy and reduce their level of stress, anxiety and depression along with other approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cerebral palsy
 • children
 • mothers
 • Occupational Performance Coaching
 • Mental health

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1399