تأثیر تمرین ادراکی-حرکتی و ذهن‌آگاهی بر شبکه‌های توجه و دقت پاسخ کودکان مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 علوم رفتاری و شناختی ورزش،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: با توجه به شیوع اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی، انجام پژوهش برای تعیین تأثیر تمرینات و راهکارهای غیر دارویی برای کمک به بهبود افراد مبتلا به نقص توجه-بیش‌فعالی بیش از پیش احساس می شود. این پژوهش نیز با همین منظور و با اعمال متغیرهای ادراکی – حرکتی و ذهن آگاهی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این یژوهش به روش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد انجام شده است. شرکت کننده‌های این پژوهش شامل 30 کودک مبتلا به اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی با میانگین سن(65/1±9) سال بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، شرکت کننده ها در پیش‌آزمون ، آزمون شبکه‌های توجهی گرفته شد. سپس مداخلۀ مربوط به هر گروه آزمایش در مدت 8 جلسۀ یک ساعته اجرا شد. بعد از آن‌که دو گروه (تمرینات ذهن‌آگاهی و تمرینات ادراکی- حرکتی) تمرینات خود را به مدت چهار هفته، هر هفته دو جلسه و هر جلسه یک ساعت انجام دادند، مجددا از آن‌ها آزمون شبکه‌های توجهی گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون آنکوا و تحلیل واریانس مرکب با اندازه‌های مکرر با سطح معناداری (05/0> p) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تمرین‌های ادراکی- حرکتی و ذهن‌آگاهی بر دقت پاسخ و برخی از زیرمجموعه‌های (شاخص‌های) شبکه‌های توجهی کودکان مبتلا به نقص توجه - بیش‌فعالی تاثیر معنادار دارد. در صورتی که در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد. همچنین اثر تمرین‌های ذهن آگاهی از تمرین‌های ادراکی – حرکتی بیش‌تر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: استفاده از تمرینات ذهن‌آگاهی و ادراکی-حرکتی در کنار سایر روش‌های درمانی افزایش توجه برای این کودکان پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perceptual -Motor Training and Mindfulness on Attention Networks and Accuracy of Response in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • fatemeh pirian 1
  • Alireza Farsi 2
1 shahid beheshti university tehran
2 Behavioral and cognitive sciences in sport,sport science and health, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran
چکیده [English]

Due to prevalence of attention deficit hyperactivity disorder, more researches are needed to determine the impact of non-pharmacological training and strategies to help people with attention deficit hyperactivity disorder. This research has also been performed for this purpose by applying perceptual-motor variables and mindfulness variables.
Materials and Methods: This quasi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with two experimental groups and a control group. 30 children with attention deficit hyperactivity disorder (mean age 9.5 ± 1/65) were selected using subjective sampling. Participants were involved in a pre test session to perform attention networks test. Then, the intervention for each experimental group was applied for eight sessions, one hour each session. The same post-est was performed on both groups (mindfulness and cognitive-motor training) following four weeks training, two sessions per week and one hour per session. ANCOVA and compound analysis of variance (3 groups * 2 time factors) with repeated measures with significance level (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness
  • Attention Networks
  • Response Accuracy
  • Disorder
  • Hyperactive

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1399