مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات TRX وCX WORX برقدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آسیب شناسی وحرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاداسلامی واحداصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دکتری، گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ثبات مرکزی و تقویت عضلات ثبات دهنده مرکزی به یکی از بحث‌های جدید دنیای پزشکی ورزشی تبدیل شده است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات TRX و CX WORX بر استقامت عضلات بخش مرکزی و تعادل پویای دانشجویان دختر بود. 30 دختر دانشجو جوان که همگی از سلامت عمومی برخوردار بودند بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند، که به صورت تصادفی به 3 گروه تجربی تمرینات TRX 10 نفر (با میانگین سن 48/2 ± 20/24 سال، قد 03/0 ± 64/۱ متر، وزن 28/6 ± 37/56 و شاخص توده بدنی 34/2 ± 82/20 کیلوگرم بر متر مربع)، تمرینات CX WORX 10 نفر (با میانگین سن 09/3 ± 40/۲۱ سال، قد 09/0 ± ۵۹/۱ متر، وزن 07/14 ± 40/57 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 59/7 ± ۹۰/۲۲ کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل 10 نفر (با میانگین سن 70/1 ± 70/25 سال، قد 05/0 ± 62/1 متر، وزن 96/6 ± 22/56 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 10/2 ± 28/21 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. از آزمودنی‌ها قبل از شروع تمرینات، آزمون تعادل پویا توسط تست‌ Y و استقامت ناحیه مرکزی با استفاده از آزمون های فلکشن 60 درجه، پل از راست، پل از چپ و سورنسن به عنوان پیش آزمون به عمل آمد. سپس گروه های تجربی به انجام تمرینات منتخب 8 هفته‌ای (سه جلسه در هفته) پرداختند. در طی این مدت زمان از گروه کنترل خواسته شد که فعالیت‌های روزانه خود را حفظ کنند. پس از اتمام تمرینات از سه گروه کنترل و تجربی پس آزمون به عمل آمد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون شاپیروویلک و برای مقایسه داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه های مکرر در سطح معناداری 05/0P< استفاده شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of 8weeks of Trx and Cx Worx Training on the Strength and Endurance of Core Muscles and Dynamic Balance of Girl Students

نویسندگان [English]

  • Razieh Kiani 1
  • Hooman Fatahi 2
1 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Khorasgan, Isfahan Iran
2 Department of Sports Injury and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Esfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Core stability and core stability muscles training have become one of the new discussions in the sports world. The main goal of this study was to compare the effect of eight weeks of TRX and CX WORX training on endurance of core muscles and dynamic balance of female students.30 young female interns with general health were volunteered to participate in this study, who were randomly divided into 3 experimental groups of 10 TRX exercises (With a mean age of 24.20 ± 2.48 years, a height of 1.64 ± 0.03 m, weight 56.37 ± 6.28, and a BMI of 20.82 ± 2.34 kg / m2), CX exercises WORX 10 people (with a mean age of 21.40 ± 3.09 years, a height of 1.59 ± 0.09 meters, a weight of 57.40 ± 14.07 kg, and a body mass index of 22.90 ± 7.59 kg / m2) And control of 10 people (with mean age of 25.70 ± 1.70 years, height 1.62 ± 0.05 m, weight 56.22 ± 6.96 kg and BMI 21.28 ± 2.18 kg / m2). From the subjects before the beginning of the exercise, dynamic balance test by Y test and endurance tests and endurance of the core area using 60-degree flexion tests, right bridges, left and bridge bridges

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endurance
  • dynamic Balance
  • TIX
  • CX WORX
  • Core stability training

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1399