تأثیرتمرینات با تمرکز بر کانون توجه بیرونی بر عوامل خطرزای کینتیکی مرتبط با بروز آسیب ACL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران.

5 گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.32598/sjrm.10.3.8

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین و خطرناک‌ترین آسیب‌ها در ورزش، آسیب لیگامنت متقاطع قدامی (ACL) است. امروزه علی‌رغم وجود برنامه‌های پیشگیری از آسیب ACL میزان شیوع این آسیب همچنان بالاست. اکثر دستورالعمل‌هایی که در برنامه‌های پیشگیری از آسیب استفاده می‌شوند مبتنی بر کانون توجه درونی هستند. از طرفی مطالعات نشان داده‌اند استفاده از کانون توجه بیرونی باعث بهبود عملکرد در افراد می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر کانون توجه در اجرای هشت هفته تمرینات پیشگیری از آسیب لیگامنت متقاطع قدامی بر متغیرهای کینتیکی مهارت فرود، در بازیکنان فوتبال بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق 35 بازیکن جوان فوتبال از سه تیم لیگ برتر استان تهران شرکت کردند. بازیکنان به طور تصادفی به سه گروه کانون توجه بیرونی (12 نفر)، کانون توجه درونی (12 نفر) و گروه کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. ابتدا در پیش‌آزمون نیروی عکس‌العمل زمین، نرخ بارگذاری نیرو و زمان رسیدن به ثبات طی مهارت فرود از روی سکوی 30 سانتی‌متری توسط فورس پلیت سنجیده شد. سپس گروه‌های تمرینی به مدت هشت هفته تمرینات پیشگیری از آسیب را به همراه دستورالعمل‌های مربوطه انجام دادند و مجدداً سه گروه جهت بررسی تغییرات مورد آزمون قرار گرفتند. از روش‌های آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون آنوای یک‌سویه و آزمون تعقیبی توکی جهت ارزیابی تغییرات استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها تغییرات معنی‌داری (05/0‌≤p) را در مؤلفه‌های نیروی عمودی، قدامی خلفی عکس‌العمل زمین و نرخ بارگذاری نیرو در گروه کانون توجه بیرونی نشان دادند، اما در زمان رسیدن به ثبات و نیروی داخلی خارجی عکس‌العمل زمین تفاوت معنی‌دار بین دو گروه کانون توجه بیرونی و درونی مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می‌رسد استفاده از دستورالعمل‌های کانون توجه بیرونی تأثیرات مثبتی بر مؤلفه‌های کینتیکی و مکانیک فرود دارد. بنابراین به مربیان توصیه می‌شود جهت کاهش ریسک وقوع آسیب ACL و بازتوانی این آسیب از تمریناتی مبتنی بر دستورالعمل کانون توجه بیرونی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of External Focus Attention Exercise On the Kinetic Risk Factors Associated With ACL Injury

نویسندگان [English]

 • Nazanin Dalvandpour 1
 • Mostafa Zarei 2
 • Behrouz Abdoli 3
 • Hamed Abbasi 4
 • Mohammad Amin Mohamadian 5
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Sport Sciences & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Health and Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Sciences & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Department of Sport Behavioral and Cognitive Sciences, Faculty of Sport Sciences & Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran.
5 Department of Sport Biomechanics and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: One of the most common and dangerous injuries in sports is an Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury. Today, despite the ACL injury prevention programs, the prevalence of this injury remains high. Most of the instructions used in injury prevention programs are based on internal focus, while studies have shown that using external focus can improve performance in individuals. The purpose of this study was to investigate the effect of focus of attention on eight weeks of anterior cruciate ligament injury prevention training on landing skill kinetic variables in soccer players.
Methods: The current methodology included 35 players from 3 premier league teams in Tehran province. The teams were randomly divided into three groups of Prevent injury and Enhance Performance (PEP) exercises based on the External Focus (EF) (12 people), Internal Focus (IF) (12 people), and control group (11 people). In the pretest of ground reaction force, rate of loading, and time to stabilization during landing skill. The training groups performed pep injury prevention exercises for eight weeks and related instructions instead of warm-up exercises. Control group players were performing the regular activities. ANOVA with repeated measures and one-way ANOVA and Tukey post hoc tests were used to evaluate changes
Results: The test results showed significant changes in vertical, anterior-posterior ground reaction force and rate of loading in the external focus group (P≤0.05). But there was no critical difference in time to stabilization and internal-external ground reaction force.
Conclusion: According to the results, external focus instruction has positive effects on kinetic components. Therefore, it is recommended that exercises based on these instructions be used to reduce the risk of ACL injury and to repair this injury.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior Cruciate Ligament (ACL)
 • Injury
 • Prevention
 • Single-leg jump-landing
 • attention focus
 • Kinetics
 1. Øiestad BE, Holm I, Engebretsen L, Aune AK, Gunderson R, Risberg MA. The prevalence of patellofemoral osteoarthritis 12 years after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2013; 21(4):942-9. [DOI:10.1007/s00167-012-2161-9] [PMID]
 2. Andernord D, Karlsson J, Musahl V, Bhandari M, Fu FH, Samuelsson K. Timing of surgery of the anterior cruciate ligament. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery. 2013; 29(11):1863-71. [DOI:10.1016/j.arthro.2013.07.270][PMID]
 3. Waldén M, Hägglund M, Werner J, Ekstrand J. The epidemiology of anterior cruciate ligament injury in football (soccer): a review of the literature from a gender-related perspective. Knee surgery, sports traumatology, a 2011; 19(1):3-10. [DOI:10.1007/s00167-010-1172-7][PMID]
 4. Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). The American journal of sports m 2011; 39(6):1226-32. [DOI:10.1177/0363546510395879][PMID]
 5. Gagnier JJ, Morgenstern H, Chess L. Interventions designed to prevent anterior cruciate ligament injuries in adolescents and adults: a systematic review and meta-analysis. The American journal of sports m 2013; 41(8):1952-62. [DOI:10.1177/0363546512458227][PMID]
 6. Alentorn-Geli E, Alvarez-Diaz P, Ramon S, Marin M, Steinbacher G, Rius M, et al. Assessment of gastrocnemius tensiomyographic neuromuscular characteristics as risk factors for anterior cruciate ligament injury in male soccer players. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthrosc 2015; 23(9):2502-7. [DOI:10.1007/s00167-014-3007-4][PMID]
 7. Nigg BM. Biomechanics, load analysis and sports injuries in the lower extremities. Sports m 1985; 2(5):367-79. [DOI:10.2165/00007256-198502050-00005][PMID]
 8. Leuty PM. Understanding the effects of progressive fatigue on impact landing force and knee joint mechanics, during the landing phase of continuous maximal vertical jumps [MSc. Thesis]. Canada: University of Windsor; 2016. https://www.proquest.com/openview/a038f03c38282b87c96ce4a0ccb84524/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
 9. Quatman CE, Ford KR, Myer GD, Hewett TE. Maturation leads to gender differences in landing force and vertical jump performance: a longitudinal study. The American journal of sports m 2006; 34(5):806-13. [DOI:10.1177/0363546505281916][PMID]
 10. Patterson MR, Delahunt E. A diagonal landing task to assess dynamic postural stability in ACL reconstructed females. The Knee. 2013; 20(6):532-6. [DOI:10.1016/j.knee.2013.07.008][PMID]
 11. De Wit B, De Clercq D, Lenoir M. The effect of varying midsole hardness on impact forces and foot motion during foot contact in running. Journal of Applied Biomechanics. 1995; 11(4):395-406. [DOI:10.1123/jab.11.4.395]
 12. Gilchrist J, Mandelbaum BR, Melancon H, Ryan GW, Silvers HJ, Griffin LY, et al. A randomized controlled trial to prevent noncontact anterior cruciate ligament injury in female collegiate soccer players. The American journal of sports m 2008; 36(8):1476-83. [DOI:10.1177/0363546508318188][PMID]
 13. Benjaminse A, Gokeler A, Dowling AV, Faigenbaum A, Ford KR, Hewett TE, et al. Optimization of the anterior cruciate ligament injury prevention paradigm: novel feedback techniques to enhance motor learning and reduce injury risk. journal of orthopaedic & sports physical t 2015; 45(3):170-82. [DOI:10.2519/jospt.2015.4986][PMID]
 14. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. Motor control and learning: A behavioral emphasis. Champaign: Human kinetics; 2018. https://www.human-kinetics.co.uk/9781492547754/motor-control-and-learning/
 15. Wulf G, Landers M, Lewthwaite R, Toöllner T. External focus instructions reduce postural instability in individuals with Parkinson disease. Physical t 2016; 89(2):162-8. [DOI:10.2522/ptj.20080045][PMID]
 16. Myer GD, Ford KR, Brent JL, Hewett TE. An integrated approach to change the outcome part II: targeted neuromuscular training techniques to reduce identified ACL injury risk factors. Journal of strength and conditioning r 2012; 26(8):2272-92. [DOI:10.1519/JSC.0b013e31825c2c7d][PMID][PMCID]
 17. Lohse KR, Sherwood DE, Healy AF. How changing the focus of attention affects performance, kinematics, and electromyography in dart throwing. Human Movement Science. 2010; 29(4):542-55. [DOI:10.1016/j.humov.2010.05.001][PMID]
 18. Zachry T, Wulf G, Mercer J, Bezodis N. Increased movement accuracy and reduced EMG activity as the result of adopting an external focus of attention. Brain research b 2005; 67(4):304-9. [DOI:10.1016/j.brainresbull.2005.06.035][PMID]
 19. Olivier I, Palluel E, Nougier V. Effects of attentional focus on postural sway in children and adults. Experimental Brain Research. 2008; 185(2):341-5. [DOI:10.1007/s00221-008-1271-6][PMID]
 20. Wulf G. Attentional focus and motor learning: a review of 15 year International Review of sport and Exercise psychology. 2013; 6(1):77-104. [DOI:10.1080/1750984X.2012.723728]
 21. Gokeler A, Benjaminse A, Welling W, Alferink M, Eppinga P, Otten B. The effects of attentional focus on jump performance and knee joint kinematics in patients after ACL reconstruction. Physical therapy in s 2015; 16(2):114-20. [DOI:10.1016/j.ptsp.2014.06.002][PMID]
 22. Benjaminse A, Welling W, Otten B, Gokeler A. Novel methods of instruction in ACL injury prevention programs, a systematic review. Physical therapy in s 2015; 16(2):176-86. [DOI:10.1016/j.ptsp.2014.06.003][PMID]
 23. Willson JD, Ireland ML, Davis I. Core strength and lower extremity alignment during single leg squats. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2006; 38(5):945-52. [DOI:1249/01.mss.0000218140.05074.fa][PMID]
 24. Stöggl T, Martiner A. Validation of Moticon’s OpenGo sensor insoles during gait, jumps, balance and cross-country skiing specific imitation movements. Journal of Sports Sciences. 2017; 35(2):196-206. [DOI:10.1080/02640414.2016.1161205][PMID][PMCID]
 25. Rodriguez C, Echegoyen S, Aoyama T. The effects of "Prevent Injury and Enhance Performance Program" in a female soccer team. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2018; 58(5):659-63. [DOI:10.23736/S0022-4707.17.07024-4][PMID]
 26. Gokeler A, Benjaminse A, Seil R, Kerkhoffs G, Verhagen E. Using principles of motor learning to enhance ACL injury prevention programs. Sports Orthopaedics and Traumatology. 2018; 34(1):23-30. [DOI:10.1016/j.ortht2017.12.006]
 27. Makaruk H, Porter JM, Czaplicki A, Sadowski J, Sacewicz T. The role of attentional focus in plyometric training. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2012; 52(3):319-27. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54145593/
 28. Porter J, Nolan R, Ostrowski E, Wulf G. Directing attention externally enhances agility performance: A qualitative and quantitative analysis of the efficacy of using verbal instructions to focus attention. Frontiers in p 2010; 1:216. [DOI:10.3389/fpsyg.2010.00216][PMID][PMCID]
 29. Aizawa J, Hirohata K, Ohji S, Ohmi T, Yagishita K. Limb-dominance and gender differences in the ground reaction force during single-leg lateral jump-landings. Journal of physical therapy s 2018; 30(3):387-92. [DOI:10.1589/jpts.30.387][PMID][PMCID]
 30. Fransz DP, Huurnink A, de Boode VA, Kingma I, van Dieën JH. The effect of the stability threshold on time to stabilization and its reliability following a single leg drop jump landing. Journal of b 2016; 49(3):496-501. [DOI:10.1016/j.jbiomech.2015.12.048][PMID]
 31. Hargrave MD, Carcia CR, Gansneder BM, Shultz SJ. Subtalar pronation does not influence impact forces or rate of loading during a single-leg landing. Journal of athletic t 2003; 38(1):18-23. [PMCID]
 32. Wulf G, McNevin N, Shea CH. The automaticity of complex motor skill learning as a function of attentional focus. The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A. 2001; 54(4):1143-54. [DOI:10.1080/713756012][PMID]
 33. Masters RS. Theoretical aspects of implicit learning in sport. International Journal of Sport Psychology. 2000; 31(4):530–41. https://psycnet.apa.org/record/2001-16706-010
 34. Benjaminse A, Otten B, Gokeler A, Diercks RL, Lemmink KA. Motor learning strategies in basketball players and its implications for ACL injury prevention: a randomized controlled trial. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2017; 25(8):2365-76. [DOI:10.1007/s00167-015-3727-0][PMID][PMCID]
 35. Welling W, Benjaminse A, Gokeler A, Otten B. Enhanced retention of drop vertical jump landing technique: A randomized controlled trial. Human Movement Science. 2016; 45:84-95. [DOI:10.1016/j.humov.2015.11.008]
 36. Rostami A, Letafatkar A, Khaleghi Tazji M. The effects of feedback exercises on peak vertical Ground Reaction force and Rate of Loading associated with lower extremity injury in landing after volleyball blocks. Journal of Exercise Science and Medicine. 2019; 10(2):197-211. [DOI:10.22059/JSMED.2019.258996.901]
 37. Myklebust G, Engebretsen L, Brækken IH, Skjølberg A, Olsen OE, Bahr R. Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: A prospective intervention study over three seasons. Clinical journal of sport medicine. 2003; 13(2):71-8. https://journals.lww.com/cjsportsmed/Abstract/2003/03000/P2.aspx
 38. Widenhoefer TL, Miller TM, Weigand MS, Watkins EA, Almonroeder TG. Training rugby athletes with an external attentional focus promotes more automatic adaptions in landing forces. Sports Biomechanics. 2019; 18(2):163-73. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14763141.2019.1584237
 39. Comyns TM, Brady CJ, Molloy J. Effect of attentional focus strategies on the biomechanical performance of the drop jump. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2019; 33(3):626-32. [DOI:10.1519/JSC.0000000000003009]
 40. Wu WF, Porter JM, Brown LE. Effect of attentional focus strategies on peak force and performance in the standing long jump. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2012; 26(5):1226-31. [DOI:10.1519/JSC.0b013e318231ab61]
 41. Rostami A, Letafatkar A, Khaleghi Tazji M. The effects of feedback exercises on peak vertical Ground Reaction force and Rate of Loading associated with lower extremity injury in landing after volleyball blocks. Journal of Exercise Science and Medicine. 2019; 10(2):197-211. [DOI:10.22059/JSMED.2019.258996.901]
 42. Huang P, Lin CF. Effects of balance training combined with plyometric exercise in postural control: Application in individuals with functional ankle instability. 6th World Congress of Biomechanics (WCB 2010). 2010 August 1-6, Singapore. [DOI:10.1007/978-3-642-14515-5_60]