تأثیر هشت هفته تمرین در آب بر کیفیت زندگی، عملکرد حرکتی و درد مردان دارای فیبرومیالژیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

10.32598/sjrm.10.3.10

چکیده

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره تمرین در آب، بر کیفیت زندگی، درد و قدرت گرفتن دست مردان دارای فیبرومیالژیا بود. 
مواد و روش‌ها: روش تحقیق حاضر، نیمه‌تجربی بود. جامعه آماری شامل مردان دارای فیبرومالژیا با دامنه سنی 40 تا 50 سال در شهر تهران بود. از بین آزمودنی‌های در دسترس که به صورت هدفمند انتخاب شدند، 30 نفر به شکل تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند (15 نفر در هر گروه). کیفیت زندگی با استفاده از پرسش‌نامه sf-36، شدت درد درک‌شده به وسیله مقیاس درجه‌بندی دیداری و قدرت با استفاده از دینامومتر دستی اندازه‌گیری شد. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد هشت هفته تمرین در آب، تأثیر معنی‌داری برکیفیت زندگی (0/0001=p)، درد (0/0001=p)، و قدرت گرفتن مردان دارای فیبرومیالژیا دارد (0/0001=p). 
: تمرین در آب می‌تواند کیفیت زندگی، قدرت و درک درد مردان دارای فیبرومالژیا را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Eight Weeks Aquatic Therapy on Quality of Life, Movement Performance and Pain in Men With Fibromyalgia

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sajedi Sabegh
  • Mohammad Hosein Nasermelli
  • Behnaz Ganji Namin
Department of Sport Injury and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education & Sports Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: The purpose of the present study was to investigate the effect of a watercourse on the quality of life, pain, balance, and handgrip in men with fibromyalgia. 
Methods: The research method was quasi-experimental. The statistical population consists of men 40-50 years old with fibromyalgia in Tehran City. Among the available subjects who were purposefully selected, 30 were randomly divided into experimental and control groups (15 in each group). Quality of life was measured using the SF-36 questionnaire, perceived pain severity by visual grading scale, and strength using a manual dynamometer.
Results: The results showed that 8 weeks of water exercise had a significant effect on the quality of life (P=0.0001), pain (P=0.0001), and strength gain in men with fibromyalgia (P=0.0001).
Conclusion: Water exercise can improve men’s quality of life, strength, and pain perception with fibromyalgia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic training
  • Fibromyalgia
  • Pain
  • Quality of life
  • Function