مقایسه تأثیر تمرینات اصلاحی با یا بدون لباس فضایی بر کینماتیک راه رفتن و تعادل کودکان اوتیسم پنجه‌رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده طب ورزش، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، ایران.

2 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.32598/sjrm.10.3.13

چکیده

مقدمه و اهداف: اوتیسم نوعی سندرم عصبی تکاملی است که باعث بروز اختلال در تعاملات اجتماعی، ارتباطی و تغییرات الگوهای حرکتی می شود. تمرینات اصلاحی می‌تواند تأثیر مثبتی بر اختلالات حرکتی، به‌ویژه راه رفتن و تعادل کودکان اوتیسم داشته باشد. بخش‌های مختلف لباس فضایی به ‌وسیله قلاب، باندهای الاستیکی به هم متصل می‌شوند که میزان فشار و حمایت عضلات و مفاصل را تنظیم می‌کند، بخش‌های مختلف لباس فضایی به ‌وسیله قلاب، باندهای الاستیکی به هم متصل می‌شوند که میزان فشار و حمایت عضلات و مفاصل را تنظیم می‌کند. هدف از این تحقیق مقایسه تأثیر تمرینات اصلاحی با یا بدون لباس فضایی بر کینماتیک راه رفتن و تعادل کودکان اوتیسم پنجه‌رو است.
مواد و روش‌ها: تعداد سی نفر از کودکان پسر اوتیسم پنجه‌رو (سن 1/7±5/7 سال، قد 19/5±106/4 سانتی‌متر و وزن 5/8±20/8کیلوگرم) به صورت داوطلبانه انتخاب و سپس به‌ طور تصادفی به دو گروه با یا بدون لباس فضایی تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته پنج جلسه و هر جلسه دو ساعت به انجام تمرینات اصلاحی پرداختند. قبل و بعد از آزمایش کینماتیک راه رفتن (آنالیز حرکتی سه‌بُعدی) و تعادل (تینیتی) بیماران ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی زوجی و مستقل (نرم‌افزار spss) تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: در کینماتیک راه رفتن تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده شد، به طوری که گروه تمرینات اصلاحی با لباس فضایی بهبود معناداری در طول گام (0/001=P) طول قدم (0/001=P) عرض گام (0/021=P) سرعت راه رفتن (0/001=P) دورسی فلکشن مچ پا در مرحله سکون (0/001=P) و نوسان (0/001=P) نسبت به گروه تمرینات اصلاحی بدون لباس فضایی نشان دادند، اما بین دو گروه در زمان گام (0/444=P) موزونی (0/361=P) انحراف پا (0/614=P) و فلکشن ران (0/135=P) بهبود معناداری مشاهده نشد. همچنین در تعادل تفاوت معناداری بین دو گروه تمرینات اصلاحی با یا بدون لباس فضایی مشاهده نشد. (0/927=P)
نتیجه‌گیری: تمرینات اصلاحی با لباس فضایی نسبت به بدون لباس فضایی می‌تواند مفیدتر باشد؛ بنابراین تمرینات اصلاحی با لباس فضایی به عنوان یک مدالیته مفید برای کودکان اوتیسم پنجه‌رو توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Corrective Exercises With and Without Suit Therapy on Gait Kinematic and Balance in Autism Children With Toe Walking

نویسندگان [English]

  • Majid Khodadadi 1
  • Hooman Minoonejad 2
  • Yusef Moghadas Tabrizi 2
1 Department of Sport Sciences, School of Sport Medicine, Kish International Campus, Tehran University, Kish, Iran.
2 Department of Sport Medicine and Health, School of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Autism is an evolutional syndrome that causes social and interactional disorders and changes movement patterns. Corrective exercises can positively affect gait and balance in autistic children. The suit therapy is jointed with hooks and elastic bands that balance pressure and support muscles and joints. This study compares the effect of corrective exercise with and without suit therapy on gait kinematic and balance in autistic children with toe walking.
Methods: A group of 30 autistic boys with toe walking (Mean±SD: age= 5.7±1.7 years, height= 106.4±19.5 cm, and weight= 20.8±5.8 kg) were chosen voluntarily and purposefully in this study and then randomly assigned into two groups of with and without suit therapy. Both groups received 8 weeks of corrective exercises, including 5 sessions per week, each session for 2 hours. The cases gait kinematic (Tree dimensional movement analysis) and balance (Tinetti) were evaluated in the pre and posttest. Paired and independent t-test were used for statistical analyses using SPSS v. 16. 
Results: The result revealed a significant difference in the gait kinematic between the two groups. Treatment in the corrective exercises group with suit therapy was significantly more effective in stride length (P=0.001), step length (P=0.001), step width (P=0.021), walking speed (P=0.001), ankle dorsiflexion in stance (P=0.001), and swing (P=0.001) phase than that corrective exercises without suit therapy group. But between these two groups, no significant difference was observed in stride time (P=0.444), cadence (P=0.361), deviation foot (P=0.614), and hip flexion (P=0.135). The results of the study also showed no significant difference in balance (P=0.927) between groups. 
Conclusion: Corrective exercises with suit therapy are more effective than ones without suit therapy. Therefore, corrective exercises sessions with suit therapy are suggested for autistic boys with toe walking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrective Exercises
  • Suit therapy
  • Gait Kinematic
  • Balance
  • Toe Walking Autism