بررسی تاثیر 12 جلسه ارتعاش کل بدن بر تعادل پویا در دو گروه سنی مختلف از افراد مبتلا به صافی کف پای انعطاف پذیر در شرایط خستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 گروه رفتارحرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

10.22037/jrm.2020.114052.2482

چکیده

چکیده:

مقدمه و اهداف: ارتعاش کل بدن یک روش سریع ، ایمن و موثر در بهبود تعادل و قدرت عضلانی است. با توجه به تاثیر قوس طولی پا در تعادل پویای افراد و موثر بودن ارتعاش کلی بدن در بهبود تعادل، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک دوره ارتعاش کل بدن در تعادل پویای مبتلایان به صافی کف پای انعطاف پذیر می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه 80 نفر مبتلا به صافی کف پا ی انعطاف پذیر که شامل40 زن و مرد زیر18 سال با میانگین سنی24/1 ± 25/15 و 40 زن و مرد بالای 20 سال با میانگین سنی 48/1 ± 57/22 بودند به طور تصادفی در 4 گروه شامل دو گروه مداخله و دو گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های مداخله به مدت 4 هفته توسط دستگاه ارتعاش کل بدن مورد مداخله قرار گرفتند. در دو گروه کنترل زیر سن 18 سال و بالای 20 سال هیچ مداخله ای انجام نشد و از آنها خواسته شد در این دوره تنها به فعالیت های روزمره و عادی خود بپردازند، پروتکل خستگی روی تردمیل با سرعت و زوایای مختلف شیب طبق روش کار پروتکل انجام شد و ارزیابی تعادل پویا توسط دستگاه بایودکس صورت گرفت. متغیر های محاسبه شده شامل شاخص های کلی، قدامی- خلفی و داخلی- خارجی تعادل بود.
یافته ها: نتیجه آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون بون فرونی نشان داد که میانگین شاخص های کلی، قدامی-خلفی و داخلی-خارجی تعادل در دو گروه مداخله زیر 18 سال و بالای 20 سال به دو گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (001/0P

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 sessions of whole body vibration on dynamic balance in two different age groups of people with Flexible flatfoot in fatigue

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Pahlevanian 1
 • Seyed Kazem Mousavi Sadati 2
 • Mohammad Ali Aslankhani 3
 • Saleh Rafiee 4
1 Department of Motor Behavior, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Physical Education & Sport Sciences, Faculty of Humanities, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Consulting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Department of Motor Behavior, Sport Science Research Institute of Iran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Background and Aims: Whole body vibration (WBV) is a fast, safe, and effective way to improve balance and muscle strength. Considering to the effect of the foot longitudinal arch on the individuals dynamic balance and the effectiveness of WBV in improving balance, the purpose of the present study was to investigate the effects of WBV on dynamic balance in patients with flexible flatfoot.
Materials and Methods: In the current study, 80 patients with flexible flatfoot including 40 females and males under 18 with the mean age of 15/25 ±1/24 and 40 females and males over 20 with the mean age of 22/57±1/48 were randomly divided into two intervention and control groups. The intervention group received four weeks of WBV training. In the control group, including both under 18 and over 20-year-old participants, no intervention was carried out. In this group, the participants followed their daily activities. The fatigue protocol was performed on the treadmill with different speeds and angles of inclination according to the protocol working method, and dynamic balance tests were assessed using Biodex Balance System indices including overall, anterior-posterior, and medial-lateral.
Results: The results of repeated measures analysis of variance and Bonferroni test showed that the mean of the overall, anterior-posterior and medial-lateral stability indices in the two intervention groups under 18 years and over 20 years was significantly increased compared to the two control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Whole Body Vibration
 • dynamic Balance
 • Flexible flatfoot
 • Fatigue

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399
 • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1399