مقایسه الگو های حرکتی پسران 13 تا 15 سال با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری توسط آزمون غربالگری سری 9

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

10.32598/SJRM.10.5.3

چکیده

مقدمه و اهداف
لوردوز افزایش یافته کمری یکی از ناهنجاری های مهم و متداول در ناحیه ستون فقرات در قشر نوجوانان می باشد که سیستم حرکتی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. این تاثیر منفی می تواند در نهایت باعث ایجاد انواع اختلالات اسکلتی عضلانی در بدن انسان شود. هدف از پژوهش حاضر توصیف و مقایسه‌ی امتیازات کلی و جزئی کسب شده در آزمون غربالگری سری 9 در پسران 13 تا 15 سال با و بدون لوردوز افزایش یافته کمری بود.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و در آن 60 پسر ورزشکار مبتدی 13 تا 15 سال با سطح فعالیت متوسط به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از ارزیابی و غربالگری اولیه توسط صفحه شطرنجی و کسب شرایط لازم وارد پژوهش شده و در قالب دو گروه دارای لوردوز افزایش یافته کمری به تعداد 31 نفر و دارای لوردوز طبیعی به تعداد 29 نفر تقسیم بندی شدند. زاویه انحنای ستون فقرات ناحیه کمری با استفاده از خط کش منعطف و همچنین الگوهای حرکتی آزمودنی‌ها بر طبق دستورالعمل آزمون‌ غربالگری سری 9 اندازه گیری و ثبت شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS24 و با آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 0.05 P< تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
امتیاز کلی آزمون غربالگری سری 9 در گروه دارای لوردوز افزایش یافته کمری 4/2±3/20 و در گروه لوردوز طبیعی 2/2±6/21 بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد بین امتیازات کلی مجموعه 9 آزمون در دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (032/0P=). از بین آزمون های جزئی،امتیاز آزمون اسکات کامل در گروه دارای لوردوز افزایش یافته 68/0±2 و در گروه لوردوز طبیعی 68/0±48/2 بود که نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین آن ها وجود دارد (0/008=P). همینطور امتیاز آزمون بالا آوردن مستقیم پاها در گروه دارای لوردوز افزایش یافته 67/0±87/1 و در گروه لوردوز طبیعی 57/0±27/2 بود که نتایج نشان داد بین این دو متغیر نیز تفاوت معنی داری وجود دارد (012/0P=). در بین نتایج سایر آزمون های جزئی، ارتباط معنی داری یافت نشد
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به نظر می رسد تغییر در راستای ستون فقرات ناحیه کمری، مشخصا لوردوز افزایش کمری می تواند بر کیفیت الگوهای حرکتی و به طور خاص الگوهای حرکتی ناحیه کمری_لگنی پسران نوجوان تاثیر منفی بگذارد. از این رو توصیه می شود که متخصصین حرکات اصلاحی در حین ارزیابی و تمرینات اصلاحی ناحیه کمری، به کیفیت الگوهای حرکتی آن توجه داشته باشند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of movement patterns in 13- to 15-year-old boys with and without lumbar hyper lordosis by 9 test screening battery

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahabi 1
  • hooman minoonejad 2
  • Mohammad Karimizadeh Ardakani 3
1 MA in Sport Pathology and Corrective Exercises, School of Physical Education and Sport Sciences, Tehran University, Tehran, Iran
2 Faculty Member and Associate Professor, Sport Medicine and Health Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of health and sport medicine, Faculty of physical education and sport science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: lumbar lordosis is one of the most common abnormalities in the spine in adolescents that affects the movement system and lead to a variety of musculoskeletal disorders in the body.
Materials and Methods: The present study was a cross-sectional study in which 60 boys aged 13 to 15 years were selected by convenience sampling. Subjects entered the study after initial screening and were divided into two groups: lumbar lordosis (n = 31) and normal (n = 29). The mean age and BMI of the subjects were (13.71 ± 0.86) and (21.88±2.52), respectively. The lordosis angle was in the normal group (38.51±5.62) and in the lordosis group (57.08±8.57). Lordosis angle was measured using a flexible ruler and movement patterns according to the guidelines of the 9 Test Screening Battery. Data were analyzed by SPSS software using independent t-test at a significance level of α <0.05.
Results: The total score of the 9 test screening battery was 20.3 ± 2.4 in the lordosis group and 21.6 ± 2.2 in the normal group. The results of independent t-test showed that there is a significant difference between the total scores in the two groups (P = 0.032). Among the partial scores, the Deep squat score was 2±0.68 in the lordosis group and 2.48±0.68 in the normal group, with a significant difference between them (P=0.008). Also, the test score for Straight leg raises was 1.87±0.67 in the lordosis group and 2.27±0.57 in the normal group, and there was a significant difference between these two variables (P=0.012). No significant correlation was found between the results of other partial tests.
Conclusion: Lumbar lordosis can negatively affect the quality of lumbar-pelvic movement patterns in adolescent boys. Therefore, it is recommended that corrective movement specialists pay attention to the quality of its movement patterns during evaluation and lumbar correction exercises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lordosis
  • Boys
  • Comparison
  • 9 test screening battery