تاثیر کینزیوتیپ مفصل زانو بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی و عملکردی در فوتبالیست های جوان دارای راستای طبیعی و زانوی پرانتزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران.

10.32598/SJRM.10.5.12

چکیده

چکیده
مقدمه: هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر کینزیوتیپ مفصل زانو بر برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی (سرعت، چابکی و پرش عمودی) و عملکردی (دریبل کردن) در فوتبالیست های جوان دارای راستای طبیعی و دارای زانوی پرانتزی بود.
روش: شرکت کنندگان تحقیق حاضر 37 فوتبالیست جوان حاضر در لیگ جوانان و امیدهای کشور بودند که به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه زانوی پرانتزی 19 آزمودنی (میانگین سن 128/32 ، میانگین قد 177/42 سانتی متر و توده بدنی 66/16 کیلو گرم) و گروه راستای طبیعی 18 آزمودنی (میانگین سن 17/64، میانگین قد178/53 سانتی متر و توده بدنی 68/47 کیلوگرم) قرار گرفتند. شاخص های آمادگی جسمانی مورد ارزیابی شامل سرعت، چابکی و پرش عمودی و شاخص عملکردی مهارت دریبلینگ بود.
یافته ها: نتایج نشان داد بین پیش آزمون و پس آزمون گروه راستای طبیعی در شاخص‌های سرعت (p =0/001)، چابکی (p =0/021) و پرش عمودی (p =0/011) اختلاف معناداری وجود اشت و همچنین در گروه زانوی پرانتزی در شاخص‌های سرعت (p =0/003)، چابکی (p =0/01) و پرش عمودی (p =0/03) بین پیش – پس آزمون اختلاف معناداری مشاهده شد در حالی مداخله کینزیوتیپ در متغیر مهارت دریبل در هر دو گروه راستای طبیعی (p =0/12) و زانوی پرانتزی (p =0/882) در مراحل پیش و پس آزمون اختلاف معناداری را نشان نداد. همچنین اختلاف معناداری بین گروه‌های راستای طبیعی و زانوی پرانتزی در متغیرهای سرعت (p =0/53)، چابکی (p =0/27)، پرش عمودی (p =0/11) و دریبل (p =0/14) مشاهده نشد.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه‌، می‌توان اظهار داشت که کینزیوتیپ زانو می‌تواند شاخص‌های آمادگی جسمانی (سرعت ، چابکی و پرش عمودی) را در هر دو گروه راستای طبیعی و زانوی پرانتزی بهبود دهد در حالی که کینزیوتیپ زانو منجر به بهبود اجرای دریبل در بازیکنان جوان فوتبال نمی‌شود. همچنین می‌توان گفت راستای زانو اثری در متغیرهای اجرا (مهارت های فنی) در فوتبالیست های جوان ندارد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه راستای مفصل زانو در متغیرهای اجرا در فوتبالیست های جوان تاثیر گذار نبوده و ناهنجاری زانو پرانتزی سبب تضعیف اجرا نمی گردد. با این حال با توجه به نتایج این مطالعه می توان بیان نمود که کینزیوتیپینگ مفصل زانو می تواند سبب بهبود عملکرد در شاخص های آمادگی حرکتی در هر دو گروه فوتبالیست های جوان دارای زانوی پرانتزی و راستای طبیعی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knee joint Kinseo Tape on Some Indicators of Physical Fitness and Performance in Young Soccer Players with normal alignment and genu varum

نویسندگان [English]

  • Mehdi GHEITASI 1
  • Yasaman Asadi 2
  • Kambiz Ganjian 3
1 Assistant Professor, Department of Health & Sport Rehabilitation, Faculty of Sport Science & Health, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Faculty of Human Science & Islamic azad University, Sari, Iran.
3 PhD. Student in Sport Injury and Corrective Exercises, Department of Sport Science, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran.
چکیده [English]


Introduction: The aim of this study was to compare the effect of knee joint kinesiotype on some indicators of physical fitness (speed, agility and vertical jump) and performance (dribbling) in young footballers with normal of knee alignment and genu varum.

Method:The participants of the present study were 37 young football players in the Youth League of the country who were purposefully selected and divided into two groups; genu varum group of 19 subjects; (mean age 18.32, mean height 177. 42 cm and body mass 66.16 kg) and normal alignment group of 18 subjects (mean age 17.64 yrs, mean height 178.53 cm and body mass were 68.47 kg). The evaluated indicators included physical fitness factors of speed, agility and vertical jump and dribbling performance index.

Result: The result shows that, there was a significant difference between pre-test and post-test of the normal alignment group in the speed (p=0.001), agility (p=0.021) and vertical jump (p=0.011) and there was also a significant difference in the genu varum group in speed (p=0.003), agility (p=0.01) and vertical jump (p=0.03). While the kinesiotype intervention in variable of dribbling did not show a significant difference between pre-test and post-test in the normal alignment group (p = 0.12) and the genu varum group (p = 0.882). Also, no significant difference was observed in the variables of speed (p = 0.53), agility (p = 0.27), vertical jump (p = 0.11) and dribble (p = 0.14) between the normal alignment and genu varum groups.

Conclusion: According to the results of this study, it can be stated that knee kinesiotype can improve physical fitness (speed, agility and vertical jump) indices in young football players with normal alignment and genu varum groups But did not improve their performance (dribbling). Finally, knee alignment is not effective in performance variables (technical skills) in young footballers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kinseo Tape
  • Genu varum
  • Soccer Players
  • Physical fitness