مقایسه اثر دو نوع رویکرد بازآموزی راه رفتن بر روی تعادل و عملکرد افراد سالمند زن در معرض خطر سقوط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، موسسه آموزشی عالی حکیم نظامی، قوچان، ایران

2 استادیار ، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22037/jrm.2020.114212.2507

چکیده

مقدمه و اهداف: ضعف تعادل از جمله عوامل خطرزای افتادن، آسیب دیدگی و یا حتی مرگ سالمندان به شمار می رود. با توجه به این که یکی از اصلی ترین عوامل زمین خوردن در بین سالمندان ضعف عملکرد عصبی عضلانی و عدم تعادل می باشد، موضوع تعادل و بازتوانی آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر دو نوع رویکرد بازآموزی راه رفتن بر روی تعادل و عملکرد حرکتی افراد سالمند زن در معرض خطر سقوط بود.
مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی (مداخله ای) با پیش آزمون و پس آزمون در سال 1398بر روی 45زن سالمند در محدوده سنی 60- 75سال در قوچان انجام شد. افراد به طور تصادفی در سه گروه تمرین راه رفتن تاندوم(15 نفر) ، راه رفتن بر روی نردبان افقی(15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 6 هفته، در دو تمرین راه رفتن تاندوم و راه رفتن بر روی نردبان افقی شرکت کردند. گروه کنترل در طول اجرای طرح، به فعالیت های روزمره خود پرداختند. قبل و بعد از 6 هفته تمرین، مقیاس تعادل برگ (تعادل ایستا) و آزمون ده متر راه رفتن (عملکرد حرکتی) به عمل آمد. از آزمون تی وابسته و تحلیل کوواریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار spssبرای تحلیل داده ها در سطح 95درصد و آلفای کوچکتر یا مساوی (p≤0/05) استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات راه رفتن تاندوم و راه رفتن بر روی نردبان افقی باعث بهبود معنی دار در تعادل ایستا و عملکرد حرکتی در زنان سالمند شد. همچنین تمرینات راه رفتن تاندوم بر تعادل ایستا و تمرینات راه رفتن بر روی نردبان افقی بر عملکرد حرکتی تأثیر بیشتری داشت(0/05≥p).
نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، به کارگیری دو نوع رویکرد بازآموزی راه رفتن منجر به بهبود تعادل ایستا و عملکرد حرکتی در سالمندان با خطر سقوط میشود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of two kinds of tutorial gait approach on the balance and performance of elderly women at risk of falling

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Abdullah Chalaki 1
  • Mohammad Karimizadeh Ardakani 2
1 1- MSc in Sport Injuries and Corrective Exercises, Physical Education Department, Hakim Nezami Institute of Higher Education, Quchan, Iran
2 PhD, Assistant Professor, Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Poor balance is one of the risk factors of falling, injury and even death of elderly. Since disorders in neuromuscular performance and imbalance are the main cause of falling among the elderly, its rehabilitation and balance are the main concern of the researchers.The present study was performed with aim to compare the effects of two kinds of tutorial gait approach on the balance and motor performance of elderly women at risk of falling.
Materials and Methods: This semi-experimental (interventional) study was performed with pre-test and post-test on 45 women aged 60-75 years old in Ghochan in 2019. They were randomly divided into three groups: the Tandem Gait training(n=15), gait on a horizontal ladder training(n=15), and control groups(n=15). The experimental groups participated for six weeks in the Tandem Gait and gait on a horizontal ladder trainings. The control group did their daily activities during the project. Before and after the six weeks of training, Berg Balance Scale (Static balance) 10 meter walk test (motor performance) were given. Paired t-tests and analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data, SPSS statistical package was used for all analyzes. In this study, significance level equal was considered to 95% and level of alpha was considered less than or equal to 0/05.
Results: The findings of this study showed that both Tandem Gait and gait on a horizontal ladder trainings led to a significant improvement in the Static balance and motor performance in elderly women. Furthermore, Tandem Gait trainings was more affective on the Static balance and gait on a horizontal ladder trainings on motor performance(P≤0.05).
Conclusion: According to this study, doing the exercises in two kinds of tutorial gait approach is effective on improving the static balance and motor performance of old people and reducing their risk of falling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gait
  • Motor Performance
  • Balance
  • Elderly

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 12 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1399