اثر استفاده از بریس در سه زاویه مختلف فلکشن زانو بر فرکانس فعالیت عضلات طی دویدن در افراد دارای زانوی پرانتزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 استاد تمام فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22037/jrm.2020.113228.2335

چکیده

مقدمه و اهداف: ناهنجاری زاﻧﻮی ﭘﺮاﻧﺘﺰی ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮات فعالیت عضلات اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ در ﻃﯽ دوﯾـﺪن ﻫﻤـﺮاه می‌باشد. هدف پژوهش بررسی اثر استفاده از بریس در سه زاویه مختلف فلکشن زانو بر فرکانس فعالیت عضلات طی دویدن در افراد دارای زانوی پرانتزی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: نمونه آماری این مطالعه را 30 نفر از دانشجویان فوتبالیست تشکیل دادند. 15 نفر سالم و 15 نفر دارای عارضه زانوی پرانتزی جهت شرکت در این تحقیق انتخاب شدند. طی این پژوهش مقادیر فعالیت الکتریکی عضلات دوقلوی داخلی، درشت ‌نی قدامی، پهن داخلی، راست رانی، پهن خارجی، دوسررانی و نیم وتری با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی طی چهار شرایط (بدون بریس، بریس در زوایای 15، 30، و 60 درجه فلکشن) طی دویدن ثبت شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد اثر عامل بریس بر طیف فرکانس فعالیت عضله دوسر رانی طی فاز پاسخ بارگیری به لحاظ آماری دارای افزایش معنادار است. بیشترین میزان طیف فرکانس در عضله دورسرانی طی فاز پاسخ بارگیری طی شرایط دویدن با بریس 30 درجه فلکشن بود. اثر عامل بریس بر طیف فرکانس فعالیت عضله نیم‌وتری طی فاز هل دادن به لحاظ آماری معنادار بود. کمترین میزان فرکانس عضله نیم‌وتری طی شرایط دویدن با بریس 15 درجه فلکشن بود.
نتیجه‌گیری: بیشترین میزان اثرگذاری استفاده از بریس فلکسوری زانو بر روی فرکانس فعالیت عضلات دوسررانی و نیم‌وتری با بریس در زاویه 30 درجه فلکشن زانو بود. این نتایج ممکن است با نقش حمایت غیرفعال بریس فلکسوری از مفصل زانو مرتبط باشد که می‌تواند احتمالا در کاهش نرخ آسیب‌های عضلات دوسررانی و نیم‌وتری موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using of Brace in Three Different Knee Flexion Angles on Frequency Muscular Activity During Running in Individuals with Genu Varus

نویسندگان [English]

  • Saeid Noorinasab 1
  • Amiali Jaafarnejad 2
  • Marefat Siahkuhian 3
  • Aidin Valizade-Orang 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
2 o
3 Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Assistant Professor, Sport physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Genu valgus malalignment is associated with altered lower limb muscular activities during running. The aim of the present study was to evaluate the effect of using brace in three different knee flexion angles on frequency of muscular activity during running in individuals with genu varus.
Materials and Methods: The statistical sample of this study consisted of 30 soccer students. 15 healthy individuals and 15 individuals with genu varus were selected to participate in this study. In the present study, the electrical activity of the muscles including medial gastrocnemius, tibialis anterior, vastus medialis, rectus femoris, vastus lateralis, biceps femoris, and semitendinosus were recorded by electromyography system during running with four brace conditions (without brace, knee brace at 15, 30, and 60 degree knee flexion).
Results: The results showed that the main effect of “brace” on frequency spectrum of biceps femoris during the loading phase was increased statistically. The greatest median frequency of biceps femoris during the loading phase was during running with brace with 30 degree knee flexion. The main effect of “brace” on frequency spectrum of semitendinosus during the push-off phase was statistically significant. The lowest value of semitendinosus muscle was during running with brace with 15 degree knee flexion.
Conclusion: The greatest effect of knee flexor brace is on frequency content of biceps femoris and semitendinosus muscles with brace at 30 degree knee flexion. This may be due to the passive support role of brace and possibly could prevent biceps femoris and semitendinosus injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genu varus
  • Brace
  • Electromyography
  • Running