بررسی نرخ ابتلا به آسیب رباط متقاطع قدامی در رشته بسکتبال و الگوهای تمرین مناسب به جهت پیشگیری از نوع غیر تماسی آسیب

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،کرج،ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22037/jrm.2020.113490.2391

چکیده

مقدمه و اهداف
امروزه از مهمترین و پر تکرار ترین آسیب های ورزشی اندام تحتانی در بسیاری از رشته های ورزشی می توان به آسیب رباط صلیبی قدامی اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوع این آسیب در رشته بسکتبال و همچنین بررسی نتایج حاصل از برنامه های تمرینی متفاوت در کاهش ریسک ابتلا به آسیب رباط صلیبی قدامی می باشد.
.مواد و روش ها
در این مطالعه مروری با استفاده از منابع اطلاعاتی بین المللی Sciencedirect ، Emerald insight ، Proquest ، Taylor and Francis ، Scapus ، Web of knowledge ، Springer و همچنین منابع اطلاعاتی داخلی مگ ایران، سیویلیکا، پایگاه جهاد دانشگاهی، ایرانمدکس صورت گرفت. بازه زمانی این پژوهش بین سال ها 2000 تا 2019 تعیین شد. در جستجوی مقالات کلید واژه های Basketball Knee injury ، Single Leg Landing ,Landing , Exercise, Training , drop-landing ACLدر مقالات بین المللی و کلید واژه های آسیب ACL، آسیب زانو، فرود تک پا، پرش، فرود، برنامه تمرینی در مقالات داخلی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به معیار های خروج مقاله ها از مجموع 220 مقاله مرتبط یافت شده 42 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
ابتلای زنان با این آسیب به طور معنا داری در تمام سطوح مهارت بیشتر است به طوری که در سطح مهارت حرفه ای، زنان تا 5 برابر مردان به این آسیب مبتلا شدند و در سطح غیر حرفه ای نیز نرخ ابتلا حدود 3 تا 4 برابر بیشتر است. بیشترین میزان ابتلا مربوط به زنان بسکتبالیست حرفه ای با نرخ 5/5 در هر 1000 ورزشکار - تمرین و کمترین مربوط به ورزشکاران مرد غیر حرفه ای با نرخ 02/0 با همان معیار است. از مجموع مقالات برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب 32 درصد مقالات به بررسی تاثیر تمرینات عصبی عضلانی، 18 درصد تمرینات ترکیبی، 26 درصد تمرینات قدرتی و 24 درصد تمرینات ثبات هسته مرکزی پرداختند. تمرینات ثبات هسته مرکزی موثر ترین برنامه تمرین پیشگیرانه آسیب به نظر میرسد.
نتیجه گیری
به نظر می‌رسد، با توجه به میزان تاثیر این آسیب در هزینه های درمان، طول مدت بازگشت به ورزش و ایجاد زمینه برای سایر آسیب ها، بررسی این آسیب دارای اهمیت است. در بین برنامه های تمرینی برنامه تمرینی ثبات هسته مرکزی بیشترین تاثیر گذاری موثر و برنامه تمرینی ترکیبی کمترین تاثیر را با توجه به معیار های مختلف بررسی آسیب در پیشگیری از این آسیب داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the rate of anterior cruciate ligament injury in basketball player and appropriate training patterns to prevent non-contact injury

نویسندگان [English]

  • Sahar Farokhi 1
  • Mohammadali Soleyman Fallah 2
  • Mohammad Yousefi 3
1 MSc Student ,Department of Sport Biomechanics ,School of Physical Education and Sport Sciences ,University of Islamic Azad University Karaj Branch ,Karaj ,Iran
2 Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sport Biomechanics, Faculty of Sports Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: The most important and common sport injury in lower limb in many sport fields is the injury of ACL which knowledge in this field and appropriate exercise programs can be helpful to prevent this injury for all athletics and coaches. The aim of the present research is to investigate the prevalence of this injury in different sports fields and also the results of different training programs in reducing the risk of injury to ACL.
Materials and Methods: In the current the review was conducted using international information resources, Scapus, Taylor and Francis , Proquest , Emerald insight , Sciencedirect, Springer, web of knowledge and also internal information resources ، Magiran، Civilica، SID، Iran Medex were applied. Research date range was defined between 2000 to 2019. In searching international articles, keywords such as single leg landing ,Landing ,injury ،Knee injury , landing, drop-landing, Training, Exercise, ACL and in internal papers, keywords such as ACL, Knee Injury, Single Leg Land, Jump, land, training program were considered. According to the exclusion criteria, only 42 articles were selected and examined out of 220 found articles.
Results: Women with this injury are significantly more affected at all skill levels, so that at the professional skill level, women were affected up to 5 times more than men, and at the amateur level, the infection rate is about 3 to 4 times higher. . The highest incidence is related to women professional basketball players with a rate of 5.5 per 1000 athlete-Exposures and the lowest is related to amateur male athletes with a rate of 0.02 with the same criteria. Out of the total number of articles reviewed in the field of appropriate injury prevention training program, 32% of the articles examined the effect of neuromuscular training, 18% combined training, 26% strength training and 24% central core stability training. Central core stability training with 80% effectiveness seems to be the most effective injury prevention training program.
Conclusion: It seems that, considering the rate of this injury and the impact of this injury on treatment costs, the duration of returning to exercise and creating the ground for other injuries, a comprehensive review of exercises effective in preventing this injury for athletes and coaches it's important. This is especially important for professional female basketball players due to the incidence rate. Among the training programs, the central core stability training program had the most effective effect and the combined training program had the least impact according to different criteria for assessing injury in preventing this injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "ACL injury"
  • "Exercise program"
  • "Knee joint"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 14 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1399