اثرات کفش کنترل حرکتی بر هم انقباضی مفصل زانو در افراد دارای اضافه وزن با کف پای صاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22037/jrm.2020.114080.2488

چکیده

مقدمه و اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات استفاده از کفش‌ کنترل حرکتی بر هم انقباضی مفصل زانو طی دویدن در افراد دارای اضافه وزن با کف پای صاف می‌باشد.
مواد و روش‌ها: تعداد 15 زن دارای اضافه وزن با افت استخوان ناوی بیش از 10 میلی‌متر بصورت در دسترس انتخاب شدند. ویژگی‌های دموگرافیک آزمودنی‌ها شامل سن 2/5±26/8 سال، قد0/1±1/7 متر، وزن 3/2±82/5 کیلوگرم وشاخص توده بدنی 1/1±28/2 کیلوگرم بر متر مربع بود. پژوهش حاضر در دو شرایط دویدن با کفش کنترل (Supernova control, Adidas) و کفش کنترل حرکتی (Supernovacushion, Adidas) انجام شد. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب توسط دستگاه الکترومایوگرافی ثبت و سپس مقادیر هم‌انقباضی محاسبه شد. جهت تحلیل آماری از آزمون آماری تی همبسته استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که طی فاز بارگیری میزان هم‌انقباضی جهت‌دار بین دو عضله پهن داخلی و پهن خارجی هنگام استفاده از کفش کنترل حرکتی در مقایسه با کفش کنترل به طور معناداری بالاتر است (0/035=P). همچنین، مقادیر هم‌انقباضی جهت‌دار بین عضلات جانب داخلی و جانب خارجی مفصل زانو طی فاز هل دادن طی شرایط دویدن با کفش کنترل حرکتی در مقایسه با شرایط دویدن با کفش کنترل به طور معناداری بالاتر است (0/020=P).
نتیجه‌گیری: کفش کنترل حرکتی سبب بهبود هم‌انقباضی جهت‌دار در افراد دارای اضافه وزن با کف پای صاف به ویژه در صفحه فرونتال می‌گردد که می‌تواند منجر به تعدیل بارهای وارده بر این مفصل گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Motion Control Shoes on Knee Joint Co-Contraction in Overweight Individuals with Flat Feet

نویسندگان [English]

  • Aidin Valizade-Orang 1
  • Amirali Jaafarnezhadgero 2
  • Saeid Alihosseini 3
1 Assistant Professor, Sport physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Ph.D Student of Sport Physiology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The aim of the present study was to evaluate the effects of motion control shoes on knee joint co-contraction in overweight individuals with flat feet.
Material and Methods: 15 overweight females with navicular dropgreater than 10 mm were selected with availible sampling. Demographic charectrestics of participants include age: 26.8±2.5 years, height: 1.7±0.1 m, weight: 82.5±3.2 kg, and body mass index: 28.2±1.1 kg/m2. The present study was done during running with both control (Supernova control, Adidas) and motion control (Supernovacushion, Adidas) shoes. Electrical activity of selected muscles was recorded by electromyography system and then the co-contraction values were computed. Paired sample t-test was used for for statistical analysis.
Results: Finding demonstrated that during loading phase, the directed co-contraction of vastus medialis/lateralis while using of motion control shoes was greater than control shoes (P=0.035). Also, medio-lateral directed knee joint co-contraction while running with motion control shoe was greater than control shoe during push-off phase (P=0.020).
Conclusion: Motion control shoe improved directed co-contraction in overweight individuals with flat feet especially in the frontal plane that could modify imposed knee joint loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Running
  • co-contraction
  • Shoe
  • Knee joint