تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22037/jrm.2020.114241.2513

چکیده

مقدمه و اهداف: یکی از متغیرهای مهم موثر در موفقیت ورزشی سرسختی ذهنی است و هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی در ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت بود.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر 72 دانشجوی ورزشکار عضو تیم‌های ورزشی (میانگین سنی1/44 ± 20/67سال، میانگین سابقه ورزشی 3/26 ±5/88 سال) دانشگاه الزهرا (س) بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به سه گروه مداخله ای (ماهر، نیمه ماهر و کم تجربه) و سه گروه کنترل (ماهر، نیمه ماهر و کم تجربه) تقسیم شدند. همچنین از نسخه فارسی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی (SMTQ)، گلبی و شیرد و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. ابتدا همه آزمودنی ها در مرحله ی پیش آزمون، پرسشنامه‌ سرسختی ذهنی ورزشی را تکمیل کردند؛ سپس افراد گروه مداخله در ۱۲ جلسة ی تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا به مدت ۹۰ دقیقه شرکت کردند. بعد از اتمام دوره از همه آزمودنی ها مجدداً پس آزمون گرفته شد.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی (سطح مهارت * مداخله) نشان داد اثر اصلی مداخله در پس آزمون برای متغیر سرسختی و خرده مقیاس های ثبات و کنترل معنادار بود، اما اثر سطح مهارت و اثر تعاملی آنها معنادار نبود. همچنین در مقایسه جفتی پیش آزمون و پس آزمون برای هر گروه، مشاهده گردید سرسختی ذهنی گروه کم تجربه و نیمه ماهر در پس آزمون پیشرفت معناداری نسبت به پیش آزمون داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت سرسختی ذهنی ورزشکار در دست یابی به سطوح بالای رقابت، پیشنهاد می شود مربیان جهت ارتقای این فاکتور روان شناختی می توانند از مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا در ورزشکاران با سطوح مختلف مهارت استفاده نمایند.
نتایج : نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی (سطح مهارت * مداخله) نشان داد اثر اصلی مداخله در پس آزمون برای متغیر سرسختی و خرده مقیاسهای ثبات و کنترل معنادار بود، اما اثر سطح مهارت و اثر تعاملی آنها معنادار نبود. همچنین در مقایسه جفتی پیش آزمون و پس آزمون برای هر گروه، مشاهده گردید سرسختی ذهنی گروه کم تجربه و نیمه ماهر در پس آزمون پیشرفت معناداری نسبت به پیش آزمون داشتند.
بحث: با توجه به اهمیت سرسختی ذهنی ورزشکار در دست یابی به سطوح بالای رقابت، پیشنهاد می شود مربیان جهت ارتقای این فاکتور روانشناختی می توانند از مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا در ورزشکاران با سطوح مختلف مهارت استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a mindfulness based-yoga training course on the mental toughness of athletes with different skill levels

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mir 1
  • Maryam Abdolshahi 2
  • Parvaneh Shamsipour Dehkordi 2
1 Master of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, Al-Zahra University , Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and Objectives: One of the important variables affecting sports success is mental toughness and the aim of this study was to investigate the effect of a mindfulness-based yoga training course on mental toughness in athletes with different skill levels.
Materials and Methods: In the present study, 72 student-athletes who were members of sports teams (mean age 20.67± 1.44 years, mean sports history 5.88 ± 3.26 years) were selected based on inclusion criteria and They were divided into three intervention groups (skilled, semi-skilled and less experienced) and three control groups (skilled, semi-skilled and less experienced). Also, the Persian version of the Sports Mental Toughness Stiffness Questionnaire (SMTQ), Golby and Shird and the demographic questionnaire were used. First, all subjects in the pre-test stage completed a sports mental toughness questionnaire; The intervention group then participated in 12 mindfulness based-yoga training sessions for 90 minutes. At the end of the course, all subjects were retested.
Results: The results of two-factor analysis of variance (skill level * intervention) showed that the main effect of the intervention in the post-test was significant for the stubbornness variable and subscales of stability and control, but the effect of skill level and their interactive effect was not significant. Also, in comparing the pre-test and post-test pairs for each group, it was observed that the mental toughness of the inexperienced and semi-skilled groups in the post-test had a significant improvement over the pre-test.
Conclusion: Considering the importance of the athlete's mental tenacity in achieving high levels of competition, it is suggested that coaches to use mindfulness based-yoga intervention in athletes with different skill levels to promote this psychological factor.


کلیدواژه‌ها [English]

  • mindfulness based-yoga
  • Mental toughness
  • Athlete students