اثرات استفاده کوتاه مدت از کفی‌های حمایت کننده قوس کف پا بر تعادل و علائم کف پای صاف انعطاف پذیر کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22037/jrm.2020.113979.2471

چکیده

مقدمه و اهداف: یکی از روش های درمان کف پای صاف انعطاف پذیر کودکان استفاده از کفی طبی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات کوتاه مدت استفاده از کفی های حمایت کننده قوس کف پا بر تعادل و علائم کف پای صاف انعطاف پذیر در کودکان شهر تهران بود.
مواد و روش ها: تعداد 20 کودک 11-6 سال دارای عارضه کف پای صاف منعطف پس از اعمال معیارهای ورود و خروج به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله (10=n). و کنترل (10=n). قرار گرفتند گروه مداخله در کفش های خود از کفی های حمایت کننده قوس طولی پا به مدت 12 هفته استفاده کردند ولی گروه کنترل استفاده نکردند.. به منظور سنجش تعادل و علائم کف پای صاف از آزمون سازماندهی حسی دستگاه پوسچروگرافی پویا، آزمون افت ناوی و شاخص استاهلی در پیش ازمون و پس آزمون استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (تحلیل کواریانس) با استفاده از نرم افزار SPSS-25 در سطح معناداری 0/05>α انجام گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که استفاده کوتاه مدت از کفی طبی منجر به بهبود تعادل در حالت های بینایی طبیعی و سطح اتکا ثابت (0/047=p)، حذف بینایی و سطح اتکا ثابت (0/001=p)، مرجع بینایی متحرک و سطح اتکا ثابت (0/004=p)، بینایی طبیعی و سطح اتکا متحرک (0/004=p)، حذف بینایی و سطح اتکا متحرک (001/0=p) و مرجع بینایی متحرک و سطح اتکا متحرک (0/001=p) می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از کفی طبی منجر به افزایش قوس طولی داخلی پا (001/0=p) و بهبود نقش کف پا (0/001=p) گردید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله از پژوهش حاضر، به مربیان و والدین کودکان مبتلا به کف پای صاف انعطاف پذیر توصیه می‌گردد به منظور بهبود عملکرد حرکتی و تعادلی و علایم کف پای صاف کودکان از کفی های طبی حمایت کننده استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Short-term effects of using arch supporting insoles on balance and symptoms of flexible flat foot in children

نویسندگان [English]

  • Mahsa Heydari 1
  • Seyed Kazem Mousavi Sadati 2
  • abdolrasoul Daneshjoo 3
1 MSc Student of Sport Injuries and Corrective Exercise, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Motor Behavior, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sport Biomechanics, Department of Physical Education and Sport Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: One of the treatment methods in Pediatric flexible flat foot (PFFF) is to use medical insoles. The aim of the present study was to investigate Short-term effects of using arch supporting insoles on balance and symptoms of flexible flat foot in children.
Results: The results showed that short-term use of medical insoles led to improved balance in conditions of normal vision and fixed support (p = 0.047), absent vision and fixed support (p = 0.1010), sway referenced vision and fixed support (p = 0.004), normal vision and fixed support (p = 0.004), absent vision and sway referenced support (p = 0.001) and sway referenced vision and sway referenced support (p = 0.001). The results also showed that medical insoles led to an improvement in the medial longitudinal arch of foot (p = 0.001) and footprint (p = 0.001).
Conclusion: According to the results of the present study, educators and parents of children with flexible flat foot are advised to use supportive medical insoles in order to improve children's motor function, balance and symptoms of flexible flat foot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postural control
  • Flexible Flat Foot
  • medical insole