ارزیابی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار کودکان 6-4 ساله فارسی زبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توان بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دکترای گفتاردرمانی، استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

10.22037/jrm.2020.114140.2499

چکیده

مقدمه و اهداف: مقیاس وضوح گفتار نخستین ابزارغربالگری سریع وضوح گفتار است. مقیاس وضوح گفتار نظر والدین در مورد وضوح گفتار کودکشان در موقعیت‌های واقعی با شرکای ارتباطی مختلف را ارزیابی می‌کند و به بیش از 60 زبان ترجمه شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار در کودکان 6-4 ساله فارسی زبان بود.
مواد و روش‌ها‌: در این مطالعه توصیفی که از نوع اعتباریابی و ابزارسازی می باشد، والدین 118 کودک 4 تا 6 ساله، با و بدون اختلال در تولید آواهای گفتاری از 10 مهدکودک شهر اصفهان بصورت تصادفی و خوشه‌ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. همه این کودکان توسط گفتاردرمانگر ارزیابی شدند. والدین این کودکان، چک لیست نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار و پرسشنامه سنین و مراحل را در مورد کودکان خود تکمیل کردند. برای بررسی پایایی آزمون-بازآزمون، 54 والد پس از 3 هفته دوباره فرم را تکمیل کردند. روش‌های آماری شامل ضریب‌های آلفای کرولباخ، همبستگی پیرسون و همبستگی درون گروهی و تی زوجی بود.
یافته‌ها: پایایی آزمون-بازآزمون قابل قبول (0/82) و ثبات درونی این مقیاس، مناسب (0/89) بود. میانگین نمرات کودکان با و بدون اختلال در تولید آواهای گفتاری از نظر آماری باهم تفاوت معنادار داشتند) 000/0=P). همچنین نمرات کودکانی که بر اساس پرسشنامه سنین و مراحل مثل همسالان خود حرف می‌زدند به طور معناداری بالاتر از کودکانی بود که مثل هم سن‌وسالان خود حرف نمی‌زدند که نشان‌دهنده روایی همگرای خوبی است.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه نسخه فارسی مقیاس وضوح گفتار برای کودکان پیش دبستانی ویژگی‌های روانسنجی مناسبی نشان داد، گفتاردرمانگران می‌توانند از آن برای اهداف بالینی و پژوهشی در کودکان فارسی‌زبان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Persian Version of Intelligibility Context Scale in 4-6-year-old Persian-Speaking Children

نویسندگان [English]

  • Alireza Aghaz 1
  • Yalda Kazemi 2
  • Ehsan Hemmati 3
  • Talieh Zarifian 4
1 Department of Speech Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Faculty of New Medical Technologies, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 PhD of Speech Therapy,Assistant Professor, Speech Therapy Department, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The Intelligibility Context Scale (ICS) is the first screening tool for the intelligibility of speech. The ICS assesses parents' perceptions of their child's speech clarity in real situations when talking with different people and has been translated into more than 60 languages. The purpose of the current study was to evaluate the psychometric properties of the ICS-Persian in pre-school Persian-speaking children.
Materials and Methods: This is a validation and instrumentation research study. The parents of 118 children aged 4 to 6 years with and without Speech Sound Disorders (SSD) from 10 kindergartens in Isfahan were recruited to the study through a clustered randomized sampling method. All children were evaluated by a speech therapist to confirm their overall health. Their parents completed the ICS-Persian and the ages and stages questionnaire (ASQ) was also completed for each child to determine the construct validity of the ICS. In the test-retest study, 54 parents re-filled the ICS-Persian after 3 weeks. Statistical methods included Cronbach's alpha coefficients, Pearson correlation, Intraclass Correlation Coefficient (ICC), and paired t-test.
Results: Internal consistency and test-retest values were good and calculated as 0.89 and 0.82, respectively. The mean scores of children with and without SSD were statistically significant (P<0/001). In addition, a significantly higher score was observed in children who spoke similar to their peers and children who did not speak similar to their peers on the ASQ, documenting good construct validity.
Conclusion: The ICS-Persian showed good psychometric properties for the population of Persian-speaking preschool children. Iranian speech therapists can reliably use it for clinical and research purposes with Persian-speaking children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech sound disorders
  • Speech Intelligibility
  • Intelligibility Context Scale
  • Reliability
  • children