اثر چهار هفته تمرینات اغتشاشی بر تعادل، عملکرد حرکتی و خطر سقوط در افراد نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: تمرین اغتشاشی مبتنی بر تعادل، نوعی تمرین است که در آن شرکت‌کنندگان بارها از دست دادن تعادل را به منظور تمرین و بهبود کنترل واکنش‌های تعادل تجربه می‌کنند. به علت ضعف افراد نابینا در حفظ کنترل پاسچر، این تحقیق با هدف بررسی اثر چهار هفته تمرینات اغتشاشی مبتی بر تعادل روی خطر سقوط، عملکرد حرکتی و تعادل افراد نابینا صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه، سی مرد مبتلا به اختلال بینایی مطلق به صورت تصادفی، در دو گروه کنترل (پانزده نفر) و تجربی (پانزده نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش تمرینات اغتشاشی را به مدت چهار هفته و سه جلسه در هفته به مدت شصت دقیقه اجرا کردند. جهت ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک ‌لک اصلاح‌شده، تعادل پویا از آزمون تعادل برگ، عملکرد حرکتی از تست تاینیتی و خطر سقوط از آزمون دست‌یابی عملکردی قبل و پس از آزمایش تمرینی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی ‌مستقل و تحلیل آنالیز واریانس اندازه‌های تکراری در سطح 0/05= α تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که گروه آزمایش دارای افزایش در میانگین نمرات شاخص‌های تعادل ایستا (0/001=P)، تعادل پویا (0/001=P)، عملکرد حرکتی (0/001=P) و کاهش میزان خطر سقوط (0/001=P) است و به ‌طور معناداری بهتر از گروه کنترل است. همچنین در پس‌آزمون، یافته‌های تغییرات درون‌گروهی نشان داد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر بیشتری بر افزایش تعادل، افزایش عملکرد حرکتی و کاهش میزان افتادن داشت (05/p<0).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد که استفاده از تمرینات اغتشاشی موجب بهبود تعادل، افزایش سطح عملکرد حرکتی و کاهش ریسک خطر افتادن در افراد نابینا می‌شود. با توجه به مثبت بودن اثربخشی تمرینات‌ اغتشاشی و مزایای این نوع توان‌بخشی پیشنهاد می‌شود که اجرای این برنامه توان‌بخشی بر معلولین نابینا و کم‌بینا صورت گیرد. به مربیان ورزشی دانش‌آموزان با اختلال بینایی پیشنهاد می‌شود در کنار دیگر تمرینات برای افزایش آمادگی جسمانی در مدارس از تمرینات اغتشاشی مبتنی بر تعادل مورد استفاده در این تحقیق استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 4-weeks Perturbation Training on Balance, Movement Function, and Risk of Falling in Blind People

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hani Mansoori 1
 • Yousof Moghadas Tabrizi 2
 • Mohammad Karimizadeh Ardakani 2
 • Mitra Omidi 3
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Health and Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Sport Injuries and Corrective Exercises, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: Perturbation training is a type of exercise in which participants frequently experience loss of balance to practice and improve control of balance reactions. Due to postural control impairment in blind people, this study aimed to investigate the effect of 4-week perturbation-based balance training on risk of falling, movement function, and balance in people with visual impairment.
Methods: In the current, 30 men with absolute visual impairment were randomly divided into control (n=15) and experimental (n=15) groups. The experimental group performed perturbation exercises for four weeks and three sessions per week for 60 minutes. To evaluate the static balance of the modified stork test, the dynamic balance of the Berg balance tests, the movement function of the Tinetti test, and the fall risk of the functional reach test before and after the training intervention were used. Data were analyzed using an independent t-test and repeated measures analysis of variance at the level of α=0.05.
Results: The results showed that the experimental group had an increase in the mean scores of static balance (P=0.001), dynamic balance (P=0.001), movement function (P=0.001), and decreased risk of falling (P=0.001) and is significantly better than the control group. Also, in the post-test, the findings of intragroup changes showed that the experimental group had a more significant effect on increasing balance, increasing movement function, and decreasing the rate of falling than the control group (P<0.05).
Conclusion: According to the results of the present study, the use of perturbation exercises improves balance, increases the level of movement function, and reduces the risk of falling in blind people. Due to the positive effects of exercises and the benefits of this type of rehabilitation, it is recommended that this rehabilitation program be performed on the blind and visually impaired. Sports instructors are advised to use the balance-based perturbation exercises in this study and other exercises for people with visual impairment to increase their fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perturbation exercise
 • Balance
 • Risk of falling
 • Movement function
 • Visual impairment
 1. Mohammadi F. [Assessment of CNS function on postural control with and without somatosensensory and vestibular perturbation in goalball players in comparison with nonathlete blind and sighted subjects (Persian)] [MSc. Thesis]. Tehran: University of Tehran; 2008. https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catalogue/1385180
 2. Bourne RR, Flaxman SR, Braithwaite T, Cicinelli MV, Das A, Jonas JB, et al. Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health. 2017; 5(9):888-97. [DOI:10.1016/S2214-109X(17)30293-0]
 3. Ayvazoglu NR, Oh HK, Kozub FM. Explaining physical activity in children with visual impairments: A family systems approach. Exceptional Children. 2006; 72(2):235-48. [DOI:10.1177/001440290607200207]
 4. Häkkinen A, Holopainen E, Kautiainen H, Sillanpää E, Häkkinen K. Neuromuscular function and balance of prepubertal and pubertal blind and sighted boys. Acta Paediatrica. 2006; 95(10):1277-83. [DOI:10.1080/08035250600573144]][PMID]
 5. Soares AV, Oliveira CSRd, Knabben RJ, Domenech SC, Junior NGB. Postural control in blind subjects. Einstein (Sao Paulo). 2011; 9(4):470-6. [DOI:10.1590/S1679-45082011AO2046]][PMID]
 6. Blomqvist S, Rehn B. Validity and reliability of the Dynamic One Leg Stance (DOLS) in people with vision loss. Advances in Physiotherapy. 2007; 9(3):129-35. [DOI:10.1080/14038190701395671]
 7. Karadenizli Z, Erkut O, Ramazanoglu N, Selda U, Camliguney A, Bozkurt S, et al. Comparision of dynamic and static balance in adolescents handball and soccer players. Turkish Journal of Sport and Exercise. 2014; 16(1):47-54. [DOI:10.15314/TJSE.201416111]
 8. Letafatkar K, Alizadeh MH, Kordi MR. The effect of exhausting exercise induced fatigue on the double-leg balance of elite male athletes. Journal of Social Sciences. 2009; 5(4):445-51. [DOI:10.3844/jssp.2009.445.451]
 9. Akınoğlu B, Kocahan T. Comparison of muscular strength and balance in athletes with visual impairment and hearing impairment. Journal of Exercise Rehabilitation. 2018; 14(5):765-70. [DOI:10.12965/jer.1836304.152][PMID][PMCID]
 10. Grabiner MD, Crenshaw JR, Hurt CP, Rosenblatt NJ, Troy KL. Exercise-based fall prevention: Can you be a bit more specific? Exercise and Sport Sciences Reviews. 2014; 42(4):161-8. [DOI:10.1249/JES.0000000000000023][PMID]
 11. Carty CP, Cronin NJ, Nicholson D, Lichtwark GA, Mills PM, Kerr G, et al. Reactive stepping behaviour in response to forward loss of balance predicts future falls in community-dwelling older adults. Age and a 2014; 44(1):109-15. [DOI:10.1093/ageing/afu054]][PMID]
 12. Mansfield A, Aqui A, Danells CJ, Knorr S, Centen A, DePaul VG, et al. Does perturbation-based balance training prevent falls among individuals with chronic stroke? A randomised controlled trial. BMJ o 2018; 8(8):e021510. [DOI:10.1136/bmjopen-2018-021510][PMID][PMCID]
 13. Mansfield A, Wong JS, Bryce J, Knorr S, Patterson KK. Does perturbation-based balance training prevent falls? Systematic review and meta-analysis of preliminary randomized controlled trials. Physical t 2015; 95(5):700-9. [DOI:10.2522/ptj.20140090]][PMID]
 14. Desai P, Kaur T, Dsouza P, Shah MR. Effectiveness of perturbation based balance training in an older individuals: a randomized clinical trial. International Journal of Health Sciences and Research. 2018; 8(7):122-34. https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.8_Issue.7_July2018/17.pdf
 15. Krasilshchikov O, Subramanian SS, Hashim HA, Shihabuddin TM, Shokri AA, Ismail MS. Improving exercise capacity and reducing the risk of falls in osteoarthritis patients: the role of perturbation and functional training. Journal of Physical Education and Sp 2018; 18(3):1555-61. [DOI:10.7752/jpes.2018.03230]
 16. Di Cagno A, Giombini A, Iuliano E, Moffa S, Caliandro T, Parisi A, et al. Acute effect of whole body vibration on postural control in congenitally blind subjects: a preliminary evidence. Disability and r 2018; 40(22):2632-6. [DOI:10.1080/09638288.2017.1353650][PMID]
 17. Sadeghi S, Mahdavinezhad R, Kamali A. [Effectiveness of core stabilization exercises on balance and gait speed of blind students (Persian)]. Journal for Research in Sport Reh 2016; 4(7):21-30. [DOI:10.22084/RSR.2016.1590]
 18. Parreira RB, Grecco LA, Oliveira CS. Postural control in blind individuals: A systematic review. Gait & Posture, 2017: 57:161-7. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2017.06.008][PMID]
 19. Rutkowska I, Bednarczuk G, Molik B, Morgulec-Adamowicz N, Marszałek J, Kaźmierska-Kowalewska K, et al. Balance functional assessment in people with visual impairment. Journal of human k 2015; 48(1):99-109. [DOI:10.1515/hukin-2015-0096][PMID][PMCID]
 20. Hebert JR, Corboy JR, Manago MM, Schenkman M. Effects of vestibular rehabilitation on multiple sclerosis-related fatigue and upright postural control: a randomized controlled trial. Physical t 2011; 91(8):1166-83. [DOI:10.2522/ptj.20100399]][PMID]
 21. Hurd WJ, Chmielewski TL, Snyder-Mackler L. Perturbation-enhanced neuromuscular training alters muscle activity in female athletes. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2006; 14(1):60-9. [DOI:10.1007/s00167-005-0624-y]][PMID]
 22. Gaerlan MG. The role of visual, vestibular, and somatosensory systems in postural balance [MSc. thesis]. Nevada: University of Nevada; 2010. https://www.proquest.com/openview/12f016195a4b9e391031b060fd90f31a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
 23. Aydoğ E, Aydoğ ST, Cakci A, Doral MN. Dynamic postural stability in blind athletes using the biodex stability system. International journal of Sports Medicine. 2006; 27(5):415-8. [DOI:10.1055/s-2005-865777][PMID]
 24. Nithya R. Effect of Cawthorne-Cooksey exercises along with breathing and proprioception exercises on balance, disability and postural control in vertigo patients [PhD. dissertation]. India: KG College of Physiotherapy; 2012. http://repository-tnmgrmu.ac.in/id/eprint/2899
 25. Salar S, Daneshmandi H. [Relationship between lumbar-pelvic function and static and dynamic balance in children with autism spectrum disorders (Persian)]. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2017; 6(2):168-79. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=550892
 26. Bogle Thorbahn LD, Newton RA. Use of the Berg Balance Test to predict falls in elderly persons. Physical t 1996; 76(6):576-83. [DOI:10.1093/ptj/76.6.576]][PMID]
 27. Duncan PW, Weiner DK, Chandler J, Studenski S. Functional reach: a new clinical measure of balance. Journal of g 1990; 45(6):M192-7. [DOI:10.1093/geronj/45.6.M192][PMID]
 28. Raji P. Functional balance tests. Auditory and Vestibular Research. 2012; 21(4):1-9. https://avr.tums.ac.ir/index.php/avr/article/view/487
 29. Oh HK, Ozturk MA, Kozub FM. Physical activity and social engagement patterns during physical education of youth with visual impairments. RE View. 2004; 36(1):39-48. [DOI:10.3200/REVU.36.1.39-48]
 30. Mavrovouniotis FI, Papaioannou CS, Argiriadou EA, Mountakis CM, Konstantinakos PD, Pikoula IT, et al. The effect of a combined training program with Greek dances and Pilates on the balance of blind children. Journal of Physical Education and Sport. 2013; 13(1):91-100. [DOI:10.7752/jpes.2013.01016]
 31. Gerards MH, McCrum C, Mansfield A, Meijer K. Perturbation-based balance training for falls reduction among older adults: Current evidence and implications for clinical practice. Geriatrics & gerontology i 2017; 17(12):2294-303. [DOI:10.1111/ggi.13082][PMID][PMCID]
 32. Nakamura H, Tsuchida T, Mano Y. The assessment of posture control in the elderly using the displacement of the center of pressure after forward platform translation. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2001; 11(6):395-403. [DOI:10.1016/S1050-6411(01)00016-5]
 33. De Freitas PB, Knight CA, Barela JA. Postural reactions following forward platform perturbation in young, middle-age, and old adults. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2010; 20(4):693-700. [DOI:10.1016/j.jelekin.2009.11.009][PMID]
 34. Wiszomirska I, Kaczmarczyk K, Błażkiewicz M, Wit A. The impact of a vestibular-stimulating exercise regime on postural stability in people with visual impairment. BioMed research International. 2015; 2015:136969. [DOI:10.1155/2015/136969]][PMID][PMCID]
 35. Sravani C, Metgud D. Effect of balance training on dynamic stability and functional independende in visually disabled children- a randomized controlled trial. International Journal of Therapies and Rehabilitation Research. 2014; 3(4):14-22. [DOI:10.5455/ijtrr.00000038]
 36. Mahrokh Moghadam A, Zarei M, Mohammadi [The effect of central stability exercises on the fitness of the athletes of Gulbal elite (Persian)]. Sports Medicine Studies. 2017; 10(23):47-61. [doi:10.22089/SMJ.2017.3605.1196]
 37. Chien JE, Hsu WL. Effects of dynamic perturbation-based training on balance control of community-dwelling older adults. Scientific Reports. 2018; 8(1):17231. [DOI:10.1038/s41598-018-35644-5]][PMID][PMCID]
دوره 10، شماره 3
مرداد و شهریور 1400
صفحه 588-603
 • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 مرداد 1400