ارتباط اختلالات صدای گفتاری و مهارت‌های نوروسایکولوژی با میانجی‌گری سبک‌های فرزند پروری و افسردگی: مهارت‌های حافظه و بینایی – فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22037/jrm.2020.114547.2557

چکیده

مقدمه و اهداف: اختلالات صدای گفتاری یکی از انواع اختلالات ارتباطی است که باعث اختلال در فراگیری طبیعی صداهای گفتاری می‌شود. کودکان دچار اختلال صدای گفتاری، خطاهایی در بیان صداهای گفتاری‌شان دارند که موجب می‌شود، فهم آنچه می‌گویند، برای مخاطب دشوار شود. بررسی عوامل و متغیرهایی که با این اختلال در ارتباط می باشند، هدف برخی از مطالعات است. با این حال این پژوهش ارتباط متغیرهایی شامل مهارت‌های نوروسایکولوژی (مهارت‌های حافظه و بینایی – فضایی) سبک‌های فرزند پروری (مستبدانه، مقتدرانه، آسان گیرانه) و افسردگی مادر، با اختلال صدای گفتاری، در یک مدل واحد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی از روش همبستگی از انواع معادلات ساختاری استفاده‌شده است. بدین ترتیب ۱۱۷ کودک ۴ تا 6 سال دچار اختلالات صدای گفتاری به‌صورت هدفمند از مراجعین کلینیک‌های گفتاردرمانی و همچنین غربال‌گری مهدکودک‌ها با استفاده از آزمون احمدی و همکاران انتخاب شدند. در مورد هر آزمودنی مقیاس نوروسایکولوژی کانرز، مقیاس سبک‌های فرزند پروری بامریند و مقیاس افسردگی بک اجرا شد. این مقیاس‌ها توسط مادر تکمیل گردید. در پایان داده‌های حاصل با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از روش همبستگی و بهره‌گیری از روش معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار AMOS نشان داد که رابطه و اثر حافظه بر اختلالات صدای گفتاری به‌صورت مستقیم معنادار است (0/05> 0/023 =P) و رابطه‌ی حافظه با اختلالات صدای گفتاری با میانجیگری سبک‌های فرزند پروری (مستبدانه 0/715=P، مقتدرانه 0/306=P، آسان گیرانه 0/689=P) و همچنین با میانجیگری افسردگی مادر(0/05<0/414=P) نیز معنادار نیست.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد حافظه و مهارت بینایی- فضایی اثر و رابطه‌ی مستقیمی با اختلالات صدای گفتاری دارد بدین‌صورت که هر چه مشکلات حافظه و بینایی – فضایی بیشتر باشد، تعداد صدا (واج) خطا در اختلالات صدای گفتاری بیشتر است. رابطه‌ی حافظه و عملکرد بینایی – فضایی با اختلالات صدای گفتاری با میانجیگری سبک‌های فرزند پروری و افسردگی مادر قابل‌توجه نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Speech Sound Disorders and Neuropsychological Skills with the Mediating Role of Parenting Styles and Mother’s Depression: Memory and visuospatial skills

نویسندگان [English]

  • Nasser Zareie Shamsabadi 1
  • Masnsure Shahriar Ahmadi 2
  • Leyla Ghasisin 3
  • Ahmad Abedi 4
1 Phd Student, Department of Exceptional Children Psychology, School of Psychology, Central Tehran Branch ,Islamic Azad University ,Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exceptional Children Psychology, School of Psychology, Central Tehran Branch , Islamic Azad University , Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Exceptional Children Psychology, School of Psychology,University of Isfahan.Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background and Aims: Speech sound disorders are a type of  communication disorder where normal speech acquisition is disrupted. Children with speech sound disorders, make speech sound errors that may impact speech intelligibility for others. Factors and variables associated with this disorder have been the matter of investigation in some studies: Hoewer, for  the present study, the relationship among neuropsychological skills (Memory skill and visuospatial skill), parenting styles (authoritarian, authoritative, and permissive), and mother''''''''''''''''s depression with speech sound disorder has been investigated in a single model.
Materials and Methods: The nature of this study is an analytical descriptive, and the correlation method of Structural Equation Modeling (SEM) is used to examine the data. A total of 117 preschool children (age 4–6 years) with speech sound disorders were recruited, using purposive sampling from among speech and language therapy clinics, and also through kindergarten screening method using Ahmadi and colleagues test. Conners neuropsychological rating scale, Baumrind''''''''''''''''s parenting styles, and Beck depression inventory are applied to each subject and then completed by mothers. The data was analyzed by employing the AMOS software using the correlation, regression, path analysis, and structural equation methods.
Results: The statistical analysis showed that the correlation and effect of memory skills on speech sound disorders are significant (p = 0.023 < 0.05). However, it is not significant with the mediating role of parenting styles (authoritarian style: p = 0.715, authoritative style: p = 0.306, and permissive style: p = 0.689) and mother depression (p = 0.531 > 0.05). On the other hand, the correlation and effect of visual-spatial skill, despite being a strong and remarkable variable, on speech sound disorders is not significant (p = 0.054 > 0.05). There is also no significant correlation and effect of visual-spatial skill on speech sound disorders with the mediating role of parenting styles (authoritarian style: p = 0.497, authoritative style: p = 0.268, and permissive style: p = 0.949) and mother depression (p = 0.414 > 0.05).
Conclusion: The results revealed that memory and visual-spatial skills have a significant direct correlation and effect on speech sound disorder, and the more memory and visual-spatial problems, the more errors in sounds (phonemes) there will be. The correlation and effect of memory and visual-spatial skills on speech sound disorders with the mediating role of parenting styles and mother depression are not considerable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Speech sound disorders
  • neuropsychology
  • parenting style
  • memory
  • visuospatial skill