اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

3 گروه فیزیولوژی، واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران.

10.22037/jrm.2020.114036.2479

چکیده

زمینه و هدف: اختلال یادگیری خاص بر مبنای آخرین نسخه‌ی تشخیصی آماری اختلالات روانی، اختلال عصبی- رشدی با منشاء زیستی است که موجب نابهنجاری‌هایی در سطح شناختی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر تکانشگری و پرخاشگری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بود.
مواد و روش‌ها: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم ابتدائی با اختلال یادگیری خاص از نوع خواندن شهرستان تبریز بودند. نمونه پژوهش نیز شامل 36 دانش‌آموز دختر و پسر دوره دوم ابتدائی با اختلال یادگیری از نوع خواندن بودند. برای انتخاب نمونه، ابتدا از ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر تبریز، به صورت خوشه‌ای سه مدرسه ابتدائی دوره دوم دختر و سه مدرسه دوره دوم پسر انتخاب شدند. با مراجعه به پرونده دانش‌آموزان از میان افرادی که سابقه تشخیص اختلال یادگیری از نوع خواندن داشتند و والدین آنها فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند، 45 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت 36 نفر با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 18 نفر) جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون هوش ریون، چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی (فرم معلم)، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری و مقیاس تکانشوری بارات استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره با نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر پرخاشگری و تکانشگری کودکان در گروه آزمایش معنادار بود (001/0>P).
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر کاهش تکانشگری و پرخاشگری در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری مؤثر است.
واژه‌های کلیدی: پرخاشگری، تکانشگری، اختلال یادگیری خاص، تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Transcranial Direct-Current Stimulation on Student Impulsivity and Aggression with Specific Learning Disabilities

نویسندگان [English]

 • Haniyeh Gholamzade Nikjoo 1
 • Marziyeh Alivandi Vafa 2
 • Seyed Mahmoud Tabatabaei 3
 • Naiemeh Moheb 4
1 PhD candidate of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Department of Physiology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Background and Objectives: Specific learning disabilities Based on the latest statistical diagnostic version of mental disorders, neurodevelopmental disorder of biological origin is considered, which causes abnormalities at the cognitive level. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of Transcranial Direct Current Stimulation on students' impulsivity and aggression with a particular learning disorder.
Materials and Methods: The present research method was a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of all male and female students in the second grade of elementary school with special learning disabilities was the type of reading in Tabriz. The study sample included 36 male and female students in the second year of elementary school with a learning disability. To select the sample, first from the 3rd district of Tabriz education, three primary schools for girls in the second year and three schools for boys in the second year were selected as a cluster. And their parents completed the consent form. Fourty five people were selected for targeted sampling and 36 of them were selected as the final sample by considering the entry and exit criteria as the final sample and randomly tested in two experimental groups. Particepents (18 in each group) were In test group and control group. Raven's intelligence test, checklist of teacher dysfunction checklists (teacher form), Buss and Perry's aggression questionnaire, and Barratt’s developmental scale were used to collect data. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance with SPSS-22 software and the significance level was considered to be 0.05.
Results: The results showed that Transcranial Direct-Current Stimulation on aggression and impulsivity of children in both experimental and control groups was significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aggression
 • Impulsivity
 • Specific Learning Disabilities
 • Transcranial direct current stimulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399
 • تاریخ دریافت: 01 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 28 مهر 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1399