بررسی اثر استفاده از بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی سالمندان طی راه رفتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رفتار حرکتی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرا

2 دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 دانشیار بیومکانیک ورزشی، گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22037/jrm.2021.114662.2571

چکیده

زمینه و هدف: یکی از روش‌های درمان اختلالات دوران سالمندی، تقویت وروردی‌های حسی می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر استفاده از بریس زانو بر دامنه فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی سالمندان طی راه رفتن می‌باشد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی و آزمایشگاهی بود. نمونه آماری شامل 30 سالمند (شامل 15زن (سن 84/3±66/62 سال، قد 02/0±93/159 سانتی‌متر، وزن 56/11±86/73 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 17/4±82/28 کیلوگرم بر متر مربع) و 15 مرد (سن 88/5±93/68 سال، 03/0±07/175 سانتی‌متر، وزن 07/11±20/81 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 19/3±44/26 کیلوگرم بر متر مربع) بود. مداخله مورد استفاده در این پژوهش نوعی بریس با ایجاد محدودیت در حرکات Flexion و Extension و یا حمایت کردن زانو بود. داده های الکترومایوگرافی با استفاده از برنامه Biometrics Datalite و Matlab مورد تحلیل قرار گرفت. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه‌های تکراری جهت تحلیل آماری در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
یافته‌ها: اثر عامل بریس بر دامنه فعالیت الکتریکی عضلات درشت‌نئی قدامی، نیم‌وتری و راست‌کننده ستون فقرات طی راه رفتن در فاز پاسخ بارگیری، میانه اتکا، هل دادن و نوسان اختلاف معناداری را نشان داد. اثر عامل گروه بر عضلات درشت‌نئی قدامی، دوسر رانی طی فاز پاسخ بارگیری و بر عضلات دوقلو داخلی و دوسر رانی طی فاز هل دادن و نوسان تفاوت معناداری قابل مشاهده بود. اثر تعاملی بریس و گروه بر عضله دوسر رانی طی فاز میانه اتکا، عضلات دوقلو داخلی و پهن داخلی طی فاز هل دادن و عضلات پهن خارجی و نیم‌وتری طی فاز نوسان معنادار بود.
نتیجه‌گیری: به طور کلی استفاده از بریس در بهبود فعالیت عضلانی در سالمندان موثر می‌باشد. باوجود این، اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهش‌های بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of knee braces on Amplitude of Electromyography of Selected Lower Extremity Muscles in The Older Adults during Walking

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Dehghani 1
  • Arefeh Mokhtari Malek Abadi 2
  • AmirAli Jafarnezhadgero 3
1 Associate Professor of Motor Behavior, Department of Sport Management and Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 2. PhD.Student of Sport Biomechanics, Department of Sport Biomechanics and Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran
3 Associate Professor of Sport Biomechanics, Department of Sport Management and Biomechanics, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background & Objective: One of the treatment methods during aging is to reinforce sensory receptors of Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of knee braces on amplitude of electromyography selected lower limb muscles in the older adults during walking.
Methods: The present study was of a semi-experimental and laboratory type. The statistical sample include 30 older adults (including 15 females (age 62.66±3.84 years, height 159.93±0.02 cm, weight 73.86±11.56 kg and index Body mass 28.82±4.17 kg / m2) and 15 males (age 68.93±5.88 years, 175.07±0.03 cm, weight 81.20±11.07 kg and index Body mass was 26.44±3.19 kg / m2). The intervention used in this study was a type of brace by restricting flexion and extension movements or supporting the knee. Electromyography data were analyzed using Biometrics Datalite and Matlab softwares. Two-way ANOVA with repeated measures at significance level of 0.05 was used for statistical analysis.
Results: The main effect of braces for amplitude of tibialis anterior, semitendinosus and erector spine muscles during walking showed a significant difference during loading response, mid-stance, pushing and swing phases. The main effect of group for anterior tibialis and biceps femoris muscles during loading response phase and for gastrocnemius medialis and biceps femoris muscles during pushing and swinging phases were significantly different. The group-by-brace interaction for was significant for gastrocnemius and vastus medialis muscles during the push-off, and for vastus latralis and semitendinosus muscles during the swing phase.
Conclusion: Overall, the brace improved muscle activities in older adults. However, further studies are needed to establish this issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orthoses
  • Electromyography Frequency spectrum
  • Comfort
  • Elderly

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399
  • تاریخ دریافت: 10 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 26 دی 1399