پیش بینی عملکرد تعادلی ایستا بر اساس انگیختگی و فعالسازی در چرخه بیولوژیکی روز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22037/jrm.2021.114239.2512

چکیده

مقدمه و اهداف
ساعات متفاوت روز فاکتوری است که ممکن است بر عملکرد تعادلی تاثیر بگذارد، از طرفی انگیختگی نیز در طول روز دارای نوسان است. هدف تحقیق پیش بینی عملکرد تعادلی ایستا بر اساس انگیختگی و فعالسازی در چرخه بیولوژیکی روز بود.
مواد و روش‌ها
30 آزمودنی سالم (سن= 5/0± 21 سال) در این تحقیق شرکت کردند. عملکرد تعادل ایستا در سه زمان 10:00، 15:00 و 20:00 اندازه گیری شد. مادامی که شرکت کنندگان آزمون تعادل ایستا را اجرا می کردند، میزان انگیختگی آنها ثبت شد. برای اندازه گیری تعادل ایستا و انگیختگی از آزمون امتیازدهی خطای تعادل (BESS) و دستگاه بیودرم استفاده شد. داده ها با استفاده از آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها‌
نتایج نشان داد که عملکرد تعادل ایستا در ساعت 15:00 نسبت به 10:00 و 20:00 بهتر بود (05/0> p). رابطه بین فعالسازی با عملکرد تعادل ایستا معنی دار بود (05/0> p)، در حالی که رابطه معنی داری بین انگیختگی با عملکرد تعادل ایستا یافت نشد. همچنین شدت همبستگی فعالسازی و عملکرد تعادل ایستا در ساعت 15:00 بیشتر بود (05/0 p

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The static balance performance prediction based on arousal and activation in circadian rhythm

نویسندگان [English]

 • amir hamzeh sabzi 1
 • mohammad kazem vaez mousavi 2
 • Pouneh mokhtari 3
1 Assistant Professor, Payame Noor University
2 Imam Housain University
3 Assistant Professor of Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

Background and Aim:
Time-of-day is a factor that could affect balance performance. On the other hand, arousal fluctuates throughout the day. The aim of study was to investigate the static balance performance prediction based on arousal and activation in circadian rhythm.
Materials and Methods:
30 healthy subjects (age = 21± 0.5 years) participated in this study. Static balance performance was measured at three times 10:00, 15:00 and 20:00. Arousal was recorded continuously during performance of balance task. Balance scoring test (BESS) and bioderm device were used to measure static balance and arousal. Repeated measure, Pearson correlation and regression were used to analyze the data.
Results:
Results indicated that balance performance was greater at 15:00 than at 20:00 and 10:00 (p< 0.05).
The relationship between activation and static balance performance was significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arousal
 • Activation
 • Skin Conductance Level
 • Static balance
 • Performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399