بررسی تاثیر یک دوره تمرینات چندحسی بر تعادل سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران

10.22037/jrm.2021.114735.2588

چکیده

چکیده
مقدمه و اهداف
افراد مسن مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی در معرض خطر از دست دادن کنترل حرکتی ، زمان واکنش کندتر و افزایش نوسانات وضعیتی هستند. شواهد زیادی وجود دارد که مداخلات مبتنی بر ورزش تأثیر مثبتی بر سلامتی افراد مسن مبتلا به دیابت دارد. مطالعات اخیر این فرضیه را پشتیبانی می کند که راهکار جایگزین برای از دست دادن تعادل می تواند شامل تقویت سیستم های حسی باقی مانده باشد.
هدف پژوهش حاضر این بوده است که با ترکیب روش‌های تمرینی حسی مختلف یک رویکرد جامع و کامل در جهت بهبود تعادل در سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی ارائه دهد.
مواد و روش‌ها
سی زن سالمند مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی به طور تصادفی به دو گروه تمرینات چندحسی و کنترل تقسیم شدند. در دو مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون تعادل ایستا با استفاده از دستگاه فورس پلیت و تعادل پویا از طریق آزمون TUG ارزیابی شد. شرکت‌کنندگان در گروه تمرینات چند حسی در 40 دقیقه تمرین دو بار در هفته به مدت 12 هفته شرکت کردند. در این مدت شرکت کنندگان در گروه کنترل به فعالیت روزمره خود پرداختند.
یافته‌ها
نتایج آزمون t-مستقل نشان داد که بین میانگین درصد تغییرات تعادل پویای گروه تمرینات منتخب چند حسی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (۶۱/۰=Ƞ۲، ۰۰۰/۰=P، ۷۴/۶-=(۲۸)t). نتایج تحلیل واریانس ۳ عاملی(تمرین×سطح×چشم) ۲×۲× 2 برای محور x تعادل ایستا نشان داد که تمرینات منتخب چند حسی منجر به بهبود تعادل ایستا در محور x سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی شد (۳۳/۰=Ƞ۲، ۰۰۱/۰=P، ۱۶/۱۴=(۲۸، ۱)F). نتایج تحلیل واریانس ۳ عاملی(تمرین×سطح×چشم) ۲×۲×۲ برای محور Y نشان داد که تمرینات منتخب چند حسی منجر به بهبود تعادل ایستای در محور Y سالمندان مبتلا به نوروپاتی محیطی دیابتی شد (۱۶/۰=Ƞ۲، ۰۲۸/۰=P، 38/5=(28 ۱)F).
نتیجه‌گیری
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تمرینات چندحسی باعث تقویت تعادل ایستا و پویا در افراد مسن با نوروپاتی محیطی دیابتی است. یافته های ما از آن جهت مهم است که زنان مسن با DN در معرض خطر افزایش سقوط قرار دارند و این مطالعه برنامه ای جامع برای تقویت تعادل و کنترل قامت افراد مسن با DN ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی
تمرینات چندحسی- سالمند – نوروپاتی محیطی دیابتی – تعادل ایستا –تعادل پویا

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of a multi-sensory training on balance in elderly with diabetic peripheral neuropathy

نویسندگان [English]

 • monireh asadi ghaleni 1
 • mahdi sohrabi 2
 • Hamidreza Taheri 2
 • mehran homam 3
2 Department of Human Motor Behavior, Faculty of Sport Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Neuroscience, Faculty of Medicine, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Older adults with diabetic neuropathies (DN) are at particular risk of loss of motor control, slower reaction time, and increased postural sways. There is mounting evidence that exercise-based interventions have a positive impact on health in older people. We tested whether selected multisensory training (SMST) could, compared to control condition, improve balance among older adults with DN.
Materials and Methods: Thirty female older adults (mean age 62.35 years; SD: 1.87) were randomly assigned either to SMST or to a control condition. All participants completed dynamic balance test, and posture control strategy test at the following time points: baseline and 12 weeks later at completion of the intervention. SMST was included the balance training with open and closed eyes on different surface to stimulate visual, proprioception, and vestibular sensory system. The intervention took place 2 times a week.
Results: Dynamic balance and Static balance improved from baseline to intervention completion, but only in the SMST compared to the control group. Compared to the control group, the SMST group reported had more positive scores in dynamic balance and Static balance.
Conclusion: In general, the results of the present study suggest that the SMST as a most important model to promote the dynamic balance and Static balance among older adults with DN.
Key words: multi-sensory training, Older adults, Diabetic Neuropathies, dynamic balance, Static balance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • multi-sensory training
 • Older adults
 • Diabetic Neuropathies
 • dynamic Balance
 • Static balance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 25 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1399