اثر ترکیب تمرینات کاوتورن_کوکسی و فرانکل بر تعادل عملکردی و احتمال سقوط سالمندان با سابقه افتادن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی (گرایش حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی)، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

10.22037/jrm.2021.114843.2614

چکیده

مقدمه و اهداف
کاهش تعادل در افراد سالمند، همراه با افزایش میزان زمین خوردن این افراد می باشد. بطوریکه، سالانه یک سقوط برای سالمندان بالای 65 سال ثبت می گردد. هدف از مطالعه حاضر اثر ترکیب تمرینات کاوتورن_کوکسی و فرانکل بر تعادل عملکردی و احتمال سقوط سالمندان با سابقه سقوط بود.
مواد و روش ها
آزمودنی ها شامل سالمندان ساکن در مراکز سالمندان شبانه روزی شهر رشت بودند. از بین آنها 28 نفر سالمند مرد و زن دارای سابقه سقوط بر اساس معیارهای ورود و خروج به صورت داوطلبانه شرکت کردند و به طور تصادفی در دو گروه، تجربی(14 نفر) و گروه کنترل(14 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات ترکیبی کاوتورن_کوکسی و فرانکل را به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60 دقیقه انجام دادند. برای ارزیابی تعادل عملکردی از آزمون برگ و برای احتمال سقوط از آزمون زمان برخاستن و رفتن استفاده شد. از آزمون t زوجی برای مقایسه درون گروهی و از آزمون تحلیل کوواریانس برای مقایسه بین گروهی استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نسخه 26 نرم افزار spss در سطح معناداری(α= 0.05) انجام شد.
یافته ها
نتایج آزمون t زوجی نشان داد که نمرات تعادل عملکردی(p = 0.007) و احتمال سقوط(p = 0.001) گروه تجربی بعد از انجام برنامه تمرینی بهبود یافته بود، در حالی که این نمرات در گروه کنترل بهبودی را نشان نداد. همچنین نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد دو گروه، تجربی و کنترل بعد از پایان تمرینات در شاخص های تعادل عملکردی و احتمال سقوط تفاوت معناداری داشتند.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های این تحقیق ترکیب تمرینات کاوتورن_کوکسی و فرانکل می تواند بر تعادل عملکردی و احتمال سقوط در سالمندان با سابقه زمین خوردن اثر مثبت داشته باشد. این تمرینات بر سیستم وستیبولار و بینایی اثر گدار است، از اینرو این تمرینات می تواند برای بهبود وضعیت تعادلی در سالمندان با نقص در سیستم دهلیزی و بینایی نیز بکار گرفته شود.
واژه های کلیدی
تمرینات تعادلی، تمرینات فرانکل، احتمال سقوط، سالمند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of combining Cawthorne-Cooksey and Frankel exercises on functional balance and Fall probability in the elderly people with a history of falls

نویسندگان [English]

  • seyed mojtaba tabatabai asl 1
  • Parisa Sedaghati 2
1 Department of Sport Injuries and Corrective Exercise, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Sport Injuries and Corrective Exercise PHD, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Decreased balance in the elderly is associated with an increase in the rate of falls in these people. Thus, an annual decline is recorded for the elderly over 65 years. The present study aimed to evaluate The effect of combining Cawthorne-Cooksey and Frankel exercises on functional balance and Probability of falling in the elderly people with a history of falls.
Materials and Methods: The subjects included the elderly living in day care centers in Rasht. Among them, 28 elderly men and women with a history of falls participated voluntarily according to the entry and exit criteria and were randomly divided into two groups: experimental (14 people) and control group (14 people). The experimental group performed the combined Cawthorne-Cooksey and Frankel exercises for six weeks, three sessions per week and each session for 60 minutes. The berg test was used to evaluate the functional balance and the timed up and go test was used for the probability of falling. From paired t test for intragroup comparison and from analysis of covariance for comparison It was used between groups. Statistical analysis of data was performed using SPSS 26 software at a significance level of α= 0.05.
Results: The results of paired t-test showed that the performance balance scores (p = 0.007) and the probability of falling (p = 0.001) of the experimental group improved after the exercise program, while these scores did not show improvement in the control group. Also, the results of analysis of covariance showed that the two groups, experimental and control, after training were significantly different in performance balance and probability of fall
Conclusion: According to the findings of this study, the combination of Cawthorne-Cooksey and Frankel exercises can have a positive effect on functional balance and the probability of falls in the elderly with a history of falls. These exercises have a effect on the vestibular system and vision, so these exercises can also be used to improve balance in the elderly with defects in the atrial and visual systems.
Keywords: Balance exercises, Frankel exercises, Fall probability, Balance, Elderly

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Balance exercises
  • Frankel exercises
  • Fall probability
  • Balance
  • Elderly

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 اسفند 1399