تاثیر پیچیدگی تکلیف شنیداری و فواصل تمرین آسایی بر کنترل پاسچر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 استادیار، دکتری تخصصی بیومکانیک ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

10.22037/jrm.2021.114721.2581

چکیده

مقدمه و اهداف
کنترل پاسچر متغیر کنیتیکی حرکت که نقش اساسی در حفظ ثبات در فعالیت های روزانه را دارد. تکالیف دوگانه برای مطالعه تعادل یا کنترل پاسچر همراه با تکالیف شناختی است. هدف از پژوهش حاضر، تاثیر پیچیدگی تکلیف شنیداری و فواصل تمرین آسایی بر کنترل پاسچر می باشد.
مواد و روش ها
28 کارمند با دامنه سنی 40-30 سال از دانشگاه الزهرا تهران به صورت در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و در سه گروه با توزیع تمرینی متفاوت 2 دقیقه، 15دقیقه و 24 ساعت با سه سطح دشواری (آسان، متوسط، دشوار) به طور تصادفی گمارده شدند. هر گروه 3 بلوک 6 کوششی که زمان هر کوشش 35 ثانیه، فاصله میان کوشش ها 20 ثانیه و فاصله زمانی میان بلوک ها بسته به تقسیم بندی گروه 2 دقیقه، 15 دقیقه و 24 ساعت بود را با سه سطح دشواری اجرا کردند. یافته ها با استفاده از تحلیل واریانس عاملی مرکب با اندازه های تکراری 3 گروه (انبوه ، 15 دقیقه ای، 24 ساعت) و 3 سطح تکلیف (آسان، متوسط، دشوار) و آزمون تعقیبی بونفرونی بررسی شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد اثر اصلی سطح دشواری تکلیف و توزیع تمرین معنادار است (001/0p=) و در مرحله یادداری بین میانگین قدرت فرکانس در جهت قدامی- خلفی در گروه تمرین شنیداری با سطح دشواری پایین با گروه تمرین شنیداری با سطح دشواری بالا تفاوت معنادار است. در تکلیف شنیداری اثر تعاملی سطح دشواری تکلیف در توزیع تمرین معنادار نبود. در مرحله یادداری مولفه های COP (میانگین قدرت فرکانس در جهت قدامی- خلفی) در گروه‌ تمرین با توزیع 24 ساعت و در شرایط تکلیف شنیداری با سطح پیچیدگی آسان بهترین وضعیت کنترل پاسچر و در گروه تمرین با توزیع 2 دقیقه و در شرایط تکلیف شنیداری با سطح پیچیدگی دشوار ضعیف ترین وضعیت کنترل پاسچر را نشان داد. در شرایط تکلیف شنیداری با سطح دشواری بالا، گروه توزیع تمرین با فاصله 24 ساعت میانگین مولفه های COP بهتری نسبت به گروه های توزیع تمرین انبوه و توزیع تمرین با فاصله 15 دقیقه داشتند.
نتیجه گیری
به نظر می رسد مزایای تمرین فاصله دار نسبت به تمرین انبوه با پارامترهای تحکیم حافظه حرکتی، افزایش تلاش شناختی و انگیزه همراه است. با توجه به مدل فرضیه هاکن و کلسو و باندز (پیشرفت-پسرفت)، مربیان در آموزش تکالیف و برای پیشرفت در یادگیری، آموزش را از سطح ساده به دشوار در برنامه آموزشی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of listening task complexity and Off Line Learning on postural control

نویسندگان [English]

 • raziyeh sajedi 1
 • parvaneh shamsipour dehkordi 2
 • leila ghazaleh 3
1 Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, PhD in Sports Biomechanics, Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: Postural control of the kinetic variable of motion, which plays an essential role in maintaining stability in daily activities. Dual tasks for studying balance or postural control are accompanied by cognitive tasks. The aim of the present study was to investigate the effect of listening task complexity and Off Line Learning on postural control.
Materials and Methods: 28 employees with an age range of 30-40 years from AlZahra University of Tehran (PBUH) were selected by availability and based on inclusion criteria and divided into three groups with different training distributions of 2 minutes, 15 minutes and 24 hours with three levels of difficulty (easy, Medium, difficult) were randomly assigned. Each group performed 3 blocks of 6 attempts with each attempt time of 35 seconds, the interval between attempts of 20 seconds and the time interval between blocks depending on the division of the group 2 minutes, 15 minutes and 24 hours with three difficulty levels. Findings were analyzed using combined factor analysis of variance with repeated measures of 3 groups (mass, 15 minutes, 24 hours) and 3 task levels (easy, moderate, difficult) and Bonferroni post hoc test.
Results: Findings showed that the main effect of homework difficulty level and practice distribution is significant (p = 0.001) and in the retention stage there is a significant difference between the mean frequency power in the anterior-posterior direction in the low difficulty listening group and the high difficulty listening group. In listening task, the interactive effect of task difficulty level in the distribution of practice was not significant. In the memorization stage, the COP parameters (average frequency power in the anterior-posterior direction) in the training group with 24-hour distribution and in the case of auditory homework with easy complexity level, the best posture control condition and in the practice group with 2-minute distribution and in the case of auditory homework With a difficult level of complexity showed the weakest posture control status. In the case of auditory homework with a high level of difficulty, the practice distribution distribution groups with a 15-minute interval.
Conclusion: It seems that the advantages of distance training over mass training along with the parameters of strengthening motor memory, increasing cognitive effort and motivation. According to the model of Hacken, Kelso, and Bondes hypothesis (progress-regression), educators should include homework in teaching instruction and from simple to difficult in the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rest period
 • Complexity
 • Consolidation
 • postural control task
 • off line learning

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1399
 • تاریخ دریافت: 21 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1399