طراحی و اعتباریابی معادلاتی برای افزایش صحت شاخص توده بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

3 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.32598/sjrm.10.3.2

چکیده

زمینه و هدف: امروزه شاخص توده بدنی به یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای محاسبه وضعیت سلامتی بدن تبدیل شده است. هدف این تحقیق، طراحی و اعتباریابی معادلاتی برای افزایش صحت شاخص توده بدنی بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی 419 آزمودنی شامل مردان و زنان ورزشکار و غیرورزشکار شرکت کردند. کلیه اندازه‌های آنتروپومتریکی با استفاده از پروتکل استاندارد ISAK اندازه‌گیری شد و از اندازه‌های فوق، شاخص توده بدنی و نمرات مزومورفی و اندومورفی شاخص تیپ بدنی هیث کارتر مورد محاسبه قرار گرفت. برای تعیین همبستگی بین شاخص توده بدنی با درصد چربی و مقیاس مزومورفی و اندومورفی، از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای طراحی معادلات به منظور اصلاح شاخص توده بدنی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد همبستگی بالایی بین شاخص توده بدنی با نمره‌های مزومورفی و اندومورفی مقیاس هیث کارتر وجود دارد (P<0/01)، هرچند در گروه ورزشکاران مرد، همبستگی شاخص توده بدنی با مزومورفی بالاتر از همبستگی با اندومورفی (0/77 در برابر0/63) بود. رگرسیون چندمتغیره برای پیش‌بینی سطح مزومورفی و اندومورفی هر گروه یک معادله را معنی‌دار شناخت. از نظر نمودار بلاند آلتمن نیز اعتبار کلیه معادلات برای پیش‌بینی سطح فربهی و عضلانی بودن قابل قبول بود. 
نتیجه‌گیری: با استفاده از معادلات ارائه‌شده در این تحقیق به سرعت و سهولت پس از محاسبه شاخص توده بدنی، میزان تمایل این شاخص به سمت ترکیبات بدنی را می‌توان تخمین زد، به طوری که پس از قرار دادن این اطلاعات در معادلات، چنانچه نمره مزومورفی فرد زیاد شود می‌توان تشخیص داد افزایش شاخص توده بدنی ناشی از افزایش توده عضلانی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Validation of the Equation for Correction of Body Mass Index

نویسندگان [English]

 • Abbas Farjad Pezeshk 1
 • Nader Nokhodchi 2
 • Mohammad Yousefi 1
 • Saeed Ilbeigi 1
 • Ali Farjad Pezeshk 3
1 Department of Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Department of Sport Sciences, Faculty of Human Sciences, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
3 Department of Computer Engineering, Faculty of Computer Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background and Aims: The Body Mass Index (BMI) is considered one of the most common indexes for examining the health. The purpose of this study was the design and validation of the equations for the accuracy of BMI.
Methods: In the current 419 athletic and non-athletic subjects participated in this study. Anthropometrical measurement was performed using International Standard for Anthropometry and Kinanthropometry (ISAK) protocol, and mesomorphic and endomorphic calculated based on the Heath-Carter methods. The Spearman correlation coefficient was used to determine the relationship between BMI and body fat percent, mesomorphic and endomorphic values. Multiple regressions were used to predict BMI.
Results: There is a high correlation between BMI with mesomorphic and endomorphic values (P<0.01), but the correlation of BMI with mesomorphic in athletic men was higher than endomorphic (0.77 vs. 0.63). Multiple regression produces some equations for predicting mesomorphic and endomorphic, and bland Altman believes that all equations predict fatness.
Conclusion: According to the results, the Equations proposed in this study could appropriately turn BMI to predict body composition so that this equation could determine higher BMI because of the higher muscular mass.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body Mass Index
 • Obesity
 • Somatotypes
 1. Kagawa M, Kerr D, Uchida H, Binns CW. Differences in the relationship between BMI and percentage body fat between Japanese and Australian-Caucasian young men. British Journal of Nutrition. 2006; 95(5):1002-7. [DOI:10.1079/BJN20061745] [PMID]
 2. Jackson AS, Stanforth P, Gagnon J, Rankinen T, Leon AS, Rao D, et al. The effect of sex, age and race on estimating percentage body fat from body mass index: The heritage family study. International journal of obesity. 2002; 26(6):789-96. [DOI:10.1038/sj.ijo.0802006] [PMID]
 3. Eston R, Reilly T. Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual: tests, procedures and data: Volume two: Physiology. 3th ed. England: Routledge; 2013. [DOI:10.4324/9780203868737]
 4. Kyle UG, Schutz Y, Dupertuis YM, Pichard C. Body composition interpretation: contributions of the fat-free mass index and the body fat mass index. Nutrition. 2003; 19(7-8):597-604. [DOI:10.1016/S0899-9007(03)00061-3]
 5. Frankenfield DC, Rowe WA, Cooney RN, Smith JS, Becker D. Limits of body mass index to detect obesity and predict body composition. Nutrition. 2001; 17(1):26-30. [DOI:10.1016/S0899-9007(00)00471-8]
 6. Wagner DR, Heyward VH. Measures of body composition in blacks and whites: a comparative review. The American Journal of Clinical Nutrition. 2000; 71(6):1392-402. [DOI:10.1093/ajcn/71.6.1392] [PMID]
 7. Prentice AM, Jebb SA. Beyond body mass index. Obesity Reviews. 2001; 2(3):141-7. [DOI:10.1046/j.1467-789x.2001.00031.x] [PMID]
 8. Witt KA, Bush EA. College athletes with an elevated body mass index often have a high upper arm muscle area, but not elevated triceps and subscapular skinfolds. Journal of the American Dietetic Association. 2005; 105(4):599-602. [DOI:10.1016/j.jada.2005.01.008] [PMID]
 9. Kraemer WJ, Torine JC, Silvestre R, French DN, Ratamess NA, Spiering BA, et al. Body size and composition of National Football League players. Journal of Strength and Conditioning Research. 2005; 19(3):485-9. [DOI:10.1519/18175.1] [PMID]
 10. Nevill AM, Stewart AD, Olds T, Holder R. Relationship between adiposity and body size reveals limitations of BMI. American Journal of Physical Anthropology. 2006; 129(1):151-6. [DOI:10.1002/ajpa.20262] [PMID]
 11. Ode JJ, Pivarnik JM, Reeves MJ, Knous JL. Body mass index as a predictor of percent fat in college athletes and nonathletes. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2007; 39(3):403-9. [DOI:10.1249/01.mss.0000247008.19127.3e] [PMID]
 12. Riewald S. Does the body mass index accurately reflect percent body fat in athletes? Strength & Conditioning Journal. 2008; 30(1):80-1. [DOI:10.1519/SSC.0b013e318163bc23]
 13. Gallagher D, Heymsfield SB, Heo M, Jebb SA, Murgatroyd PR, Sakamoto Y. Healthy percentage body fat ranges: An approach for developing guidelines based on body mass index. The American journal of Clinical Nutrition. 2000; 72(3):694-701. [DOI:10.1093/ajcn/72.3.694] [PMID]
 14. Maddan S, Walker JT, Miller JM. Does size really matter? A reexamination of Sheldon’s somatotypes and criminal behavior. The Social Science Journal. 2008; 45(2):330-44. [DOI:10.1016/j.soscij.2008.03.009]
 15. Heath BH, Carter JE. A modified somatotype method. American journal of physical anthropology. 1967; 27(1):57-74. [DOI:10.1002/ajpa.1330270108] [PMID]
 16. Bland JM, Altman D. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. The lancet. 1986; 327(8476):307-10. [DOI:10.1016/S0140-6736(86)90837-8]
 17. Billewicz W, Kemsley W, Thomson A. Indices of adiposity. British journal of preventive & social medicine. 1962; 16(4):183-8. [DOI:10.1136/jech.16.4.183] [PMID] [PMCID]
 18. Revicki DA, Israel RG. Relationship between body mass indices and measures of body adiposity. American Journal of Public Health. 1986; 76(8):992-4. [DOI:10.2105/AJPH.76.8.992] [PMID] [PMCID]
 19. Luke A, Durazo-Arvizu R, Rotimi C, Prewitt TE, Forrester T, Wilks R, et al. Relation between body mass index and body fat in black population samples from Nigeria, Jamaica, and the United States. American journal of epidemiology. 1997; 145(7):620-8. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aje.a009159] [PMID]